Meeting with missionary Ewald Frank.
Poznať vôľu Božiu v tomto čase

Iz 55:11 tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem

Zj 19:7 Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila

Iz:40:3 Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu!

3.Moj. 17:11 lebo duša tela je v krvi, ....

Mat. 10:5 Týchto dvanástich poslal Ježiš a prikázal im: Na cestu pohanov neodídite a do mesta Samaritánov nevojdite; 6 ale radšej iďte k ztrateným ovciam domu Izraelovho. 7 Iďte a kážte hovoriac, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo.

Jakub 5:17 Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my,....

oddelenie/napravenie
separation/restoration

Každé naplnenie zasľúbenia je realita a nie „zjavenie“

Mat.24:3 A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta?

Mat.24:32 A od fíka sa naučte podobenstvu: keď už zmäkne jeho letorast a vyženie lístie, viete, že je už blízko leto. 33 Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi.

Mat.24:39 a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila: tak bude aj za príchodu Syna človeka. 40 Vtedy budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 41 Dve budú mlieť vo mlyne; jedna bude vzatá a druhá zanechaná.

Kol. 2:14-15 vymažúc písmo, napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostredku pribijúc ho na kríž 15 a odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv víťazosláviac nad nimi v ňom.

1.Tesal.4:16 Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv

Pán sa vráti s rovnakým víťazným zvolaním ako pri Lazarovi. A mŕtvi v kristu vstanú.
Máj1946 Boží počiatok založenia štátu Izrael, aj keď k vyhláseniu prišlo až v r.1948

Mat.24:44 Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, prijde Syn človeka.

Mat.25:1 Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám, ktoré vzaly svoje lampy a vyšly vústrety ženíchovi.10 A keď odišly kúpiť, prišiel ženích, a tie, ktoré boly hotové, vošly s ním na svadbu, a zavrely sa dvere.

Pravé učenie zjednocuje telo Ježiša Krista, falošné rozdeľuje.

1.Kor.13