(2.Kor 1:20-21)
Všade vo svete má Boh ľudí, ktorí veria zasľúbeniam pre tento deň.
(Iz 61)
(Lk 4) - DNES!
(Lk 24)
(Iz 4:4)
(Mal 4:1) - JA
(Lk 1:11)
Vždy keď Boh napĺňa svoje zasľúbenia, tak sa dejú nadprirodzené veci.
Všetko sa deje podľa plánu spásy.
Boh započal s Izraelom, Boh skončí s Izraelom.
(Zj 11)
(Zach 4)
(Mal 4) - JA pošlem
(Iz 13:6) - deň Pánov
(Joel 2 a 3)
(Sk 2:20)
Boh nie je vo filozofii, Boh nie je v teológii, Boh je vo svojom SLOVE.
(2.Pt 1)
- Pán má svedkov - len kto niečo videl a počul, môže byť svedok
(Mich 5) - Jeho narodenie
(Iz 35) -
(Iz 53) - Jeho utrpenie
(Ž 16) - Jeho vzkriesenie
(1.M 1)
(1.M 2)
(3.M 17) - život je v krvi
- On dal svoj život, aby mohol prejsť Jeho život na nás
(Jn 17:3)
(1.Jn 5:11-12)
viac ako 6 000 x v Starom zákone - ELOHIM JAHVE (ten jediný Boh)
(Mt 24) + (Mt 24:45-47)
(Iz 2)
(Mt 24:14)
(Mt 25) - hľa, Ženích prichádza...
(2.Kor 11:2-3)
- čo had učinil - porovnajte 1.M 2 a 1.M 3 => iba jedno slovo "NIE" bolo pridané
- prvotný hriech je NEVERA
(Mt 25:10)
(Zj 19:7)

- len ak patríte k Neveste Ježiša Krista, budete počúvať na hlas Ženícha
presné znenie poverenia – z kázania br.Branhama z 10. februára 1960 - ako bol Ján Krstiteľ poslaný...
(Sk 9:22,26)

- návrat nášho Pána je veľmi blízko
- v prirodzených veciach zostaňte tak ako ste, ale vo svojom srdci sa pripravujte
(Zj 10) - Zj 10:7-8
Joel 3:15-16 + Ám 1:2
(Zj 10:7-9) + (Zj 11:15) + (Zj 8,9,10,11) - 11-krát to isté slovo "schofar - trúba"
(Zj 11:2) + (Zj 10:7)

(Gal 4:28) - len deti zasľúbenia!

Krst
(Mt 3) (Mt 8) - krstiac ich do toho MENA
(Sk 2:38) + (Sk 10:48) + (Sk 19:5) + (Ef 4)