Skutky 26:19 – A preto, kráľu Agrippa, nebol som neposlušný nebeskému videniu;