4. Mojžišova 22:31 – Tu odkryl Pán oči Balámove, a videl anjela Pánovho stáť na ceste, ktorý mal svoj meč vytasený vo svojej ruke. A skloniac hlavu klaňal sa mu padnúc na svoju tvár.