Salle le Diamant Vert


Accès : de Paris.

RER : D – Gare : Goussainville.

Accès routier :

Autoroute A1 - Direction Aéroport de Roissy Charles de Gaulles – Puis Sortie Roissy – Goussainville. Ensuite Suivre Centre Commercial des Olympiades. La Salle est donc située Près de la Halle aux Chaussures.


HOMEPAGE

Moji bratia a sestry sú tí, čo činia moju vôľu
V Getsemane: nie moja ale Tvoja vôľa nech sa deje…

(Iz 24)
(Joel 2:28)
(Jn. 14)

Mt. 25:10 – A keď odišly kúpiť, prišiel ženích, a tie, ktoré boly hotové, vošly s ním na svadbu, a zavrely sa dvere.

Zj. 19:7 – Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila.

3.M. 14:14 – A kňaz vezme z krvi obeti za vinu a dá na boltec pravého ucha toho, kto sa očisťuje, i na palec jeho pravej ruky i na palec jeho pravej nohy.

3.M. 14:17 – A z ostatku oleja, ktorý je na jeho ruke, dá kňaz na boltec pravého ucha toho, kto sa očisťuje, i na palec jeho pravej ruky i na palec jeho pravej nohy, na krv obeti za vinu.

Ján 7:38 – Kto verí vo mňa, jako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra.

Kto prežil Golgotu, kto povstal s Kristom, kto prežil Krst Duchom?
Musíme sa vrátiť späť k pôvodnému vzoru!

Mt. 16:18 – JA zbudujem svoju cirkev

3. M. 17:11 – lebo duša tela je v krvi

Je vaše ucho, prst na ruke a nohe dotknuté krvou a pomazaním Svätého Ducha?

Iz. 40:3
Mal. 3:1
Muž Boží VŽDY pripravuje cestu Pánovi
Sú mnohí, ktorí hovoria „br.Branham, br.Branham“ alebo „br.Frank, br.Frank“ - Zabudnite na to!

2. Kor. 1:20 – Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno a preto aj skrze neho ameň, Bohu na slávu skrze nás.

(Gal. 3:14)
(Jn. 14,16)

Jn. 14:8 – A keď on prijde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravedlivosti a o súde, 9a to o hriechu preto, že neveria vo mňa;

Mat 16:17 – lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Gal. 2:20 – S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa.

Rim. 6:3 – Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť? 4Pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme, jako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života.

Rim. 5:1 – Ospravedlnení súc tedy z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista,

Jn. 17:17 – Posväť ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda.

Sk. 2:38 – A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha.

Ak nemôžete rešpektovať to, čo Boh vykonal v deň Letníc, tak ste Boha ešte nepoznali!

Zj. 17:5 – a na svojom čele mala napísané meno: Tajomstvo, Veľký Babylon, Mater smilníc a ohavností zeme.

Rozumiete prečo Boh poslal posla a posolstvo? Predtým ako vznikne
pečať šelmy musia byť všetci praví veriaci zapečatení Svätým Duchom.
Nielen pomazanie, ale pečať Svätým Duchom!

Ef. 1:13 – v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia

Jn. 4:5 – Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, 6jeden Bôh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás.

Sk. 8:16 - lebo ešte nebol sostúpil na niktorého z nich, a boli len pokrstení v meno Pána Ježiša.
Sk. 10:48 – A rozkázal ich pokrstiť v mene Pána Ježiša Krista.
Sk. 19:5 – Keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno Pána Ježiša.
(Iz. 40:3)
(Mal. 3:1)

2. Kor. 6:14 – Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou? 15A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný s neverným? 16A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. 17Preto vyjdite zpomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem 18a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.

2. M. 4-12 – Nechaj môj ľud ísť!

Jn. 3:6 – Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.

Svedectvo o svadbe v Bruseli, kde čakali na nevestu, ktorá nebola pripravená.

Zj. 21
Starý Jeruzalem je pre Izrael, nový Izrael je pre Nevestu

Zj. 22 Duch a nevesta hovoria „Príď“ – Duch musí byť tak v nás všetkých, že kričíme, „Príď Pane Ježišu!“

Mt 24, Mk. 13, Lk. 21

Pán povedal že pripraví miesto - my sa máme pripraviť na stretnutie s Ním – tí čo boli pripravení vošli na svadbu!
Začali ste sa pripravovať na vytrhnutie? Je to vo vašom srdci a živote živé realita?
Počuje vaše ucho hlas Pánov. Sú vaše ruky v službe Pánovej? Praktizujú Slovo Božie? Nielen hovoriť o Slove ale praktizovať ho?
Ste dotknutí od hlavy až k päte, aby ste mohli kráčať po cestách Božích, konať vôlu Pánovu.

Mt. 7:21

Musite sa v Jeho mene pokrstiť predtým, ako On príde. Len tí čo nosia Jeho meno sú s Ním zjednotení, porozumejte tomu správne.
Ak ostávate v ich (katolíckom) učení, identifikujete sa (ste spojení) s nimi.
Charizmatické zhromaždenie vás do neba nedostane, potrebujeme pravý krst Ducha Svätého. Potrebujete plné spasenie, odpustenie hriechov, pravé ospravedlnenie.

Iz. 2:
Z. 118

Zj 12:11 A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedoctva a nemilovali svojej duše až do smrti.

Mt. 16:19 - a dám ti kľúče nebeského kráľovstva
Pán má kľúče smrti a pekla a my máme kľúče kráľovstva!