29 Marc Sangnier

á coté de centre commercial QUARTZ


1. Kráľ. 18:37 – Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš ma, aby poznal tento ľud, že ty, Hospodine, si Bôh, a že si to ty, ktorý si obrátil jeho srdce nazpät.

Mal. 4:5-6 – Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný. 6A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou.

Máme práve vyzvať všetkých bálových kňazov, či už sú v katolíckej cirkvi alebo inej, Ak je Boh Izraelov Bohom, slúžte mu, ak je trojjediný Boh Bohom…
Nemôžeme ísť viac z davom.

(Mt 28)
(Sk 2, Rim 10)

Ef. 1:3– Požehnaný Bôh a Otec našeho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi, 4tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním, v láske

Jn 1:19,23
Lk 1:16-17

Mt. 7:21 – 1Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!

2. Kor. 6:14 – Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou? 15A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný s neverným? 16A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. 17Preto vyjdite zpomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem 18a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.


Sk. 15:13 – A keď umĺkli, odpovedal Jakob a povedal: Mužovia bratia, počujte ma! 14Šimon práve rozprával, ako Bôh najprv pohliadol, aby vzal z pohanov ľud na svoje meno. 15A s tým sa srovnávajú slová prorokov, ako je napísané: 16Potom sa navrátim a zase vystavím padlý stán Dávidov i jeho zboreniny znova vybudujem a postavím ho rovno…

Rim. 11:25 – Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov

Lk. 21:24 – a budú padať ostrím meča a zajatí zavedení budú medzi všetky národy, a Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.

Vyjadrenie k lokálnym službám.

Vôľa Božia
Prišiel čas nie hovoriť o vôli Božej ale konať ju.
Mat. 7:21 - Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!

Žid. 10:7,10,12-14,36 – Vtedy som povedal: Hľa, idem - v záhlaví knihy je napísané o mne -, aby som činil, ó, Bože, tvoju vôľu.
v. 10 – v ktorej vôli sme posvätení donesenou obeťou tela Ježiša Krista, raz navždy.

(Žid. 11:9)
(Jn 14)
(Sk 1:11)
(1.Kor 15)

1.Tes 4:15-16 – Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. 16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.

(Lk 20 a 24)
(1.Kr. 18)
(Jak 5)