3. 1. 2021 10:00, Krefeld, Nemecko

Brat Borg:

Veľmi srdečne zdravíme všetkých bratov a sestry po celom svete, ktorí sa pripojili cez internet k tomuto preberaniu Slova s bratom Frankom. Sme Bohu vďační za možnosť, ktorú nám daroval, že môžeme počuť Jeho drahé zjavené Slovo.

Milí bratia a sestry, nikto z nás nemôže povedať, čo pre nás ako pre jednotlivcov prinesie nový rok 2021. Dôverujeme v to, že Pán i naďalej nad nami podrží Svoju ruku, bude s nami, bude ku nám hovoriť skrze svoje drahé Slovo a že všetko dobre učiní. Napriek lockdownu a obmedzeniam, ktoré prežívame, dôverujeme v to, že Pán nám v tomto novom roku skrze Svoje Slovo požehná a že nás pripraví na Svoj skorý príchod. Všetci vieme, že Pán je verný a pravdivý vo všetkom, čo koná. Na úvod čítam biblické miesto z Izaiáša 2 od verša 2:

 A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho [Chrámová hora podľa nem. prekladu] hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy, a pohrnú sa k nemu všetky národy. A pôjdu mnohí ľudia a povedia: Poďte a vyjdime hore na vrch Hospodinov, do domu Boha Jakobovho, a bude nás vyučovať niektorým zo Svojich ciest, a budeme chodiť po Jeho stezkách! Lebo zo Siona vyjde Zákon a Slovo Hospodinovo z Jeruzalema. 

Čítam ešte dva verše z listu Jakoba, kapitola 5 od verša 7: 

A tedy pozhovejte, bratia, až do príchodu Pánovho. Hľa, roľník očakáva vzácny plod zeme a čaká naň trpezlivo, až dostane včasný a pozdný dážď. Pozhovejte aj vy, upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil príchod Pánov. 

Nech Pán i toto preberanie Slova skrze brata Franka požehná a nech Jeho Slovo, ktoré budeme počuť, pôsobí v srdciach všetkých našich bratov a sestier po celom svete. Modlime sa: Nebeský Otče, ďakujeme Ti za možnosť počuť teraz Tvoje drahé zjavené živé Slovo. Požehnaj všetkých mojich bratov a sestry po celom svete, ktorí sa teraz pripojili cez internet a počúvajú a pozerajú. Posilni a požehnaj nášho brata. Prosíme Ťa o to v Ježišovom mene. Amen.

Brat Frank:

Veľmi srdečne by som chcel všetkých pozdraviť a zaželať vám Božie požehnanie. Je za nami ďalší rok a ten ďalší je pred nami. Vieme, čo nám tento posledný rok nadelil a dôverujeme Bohu, že v roku 2021 otvorí nebesia a že bude prúdiť Jeho požehnanie. 

Dostali sme mnohé pozdravy, ktoré tu nedokážeme všetky spomenúť. Od Vianoc až do Nového roka sme z celého sveta a obzvlášť od všetkých slúžiacich bratov dostávali e-maily, telefonáty a priania požehnania a vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach všetkých zo srdca zdravíme. 

Sme Pánovi veľmi vďační za to, že sa postaral o to, že aj v čase tzv. „lockdownu“ je napriek tomu Slovo Pánovo kázané, počúvané a verené. Keď premýšľam nad tým, že počas päťdesiatich piatich rokov mohlo byť Slovo Pánovo nesené do celého sveta, všetkým národom a jazykom, a že teraz máme možnosť dosiahnuť všetkých naraz prostredníctvom prenosu, tak je to niečo skutočne nádherné. Keď Pavol kázal v Efeze, tak tí v Korinte z toho nič nepočuli, keď brat Branham kázal v Jeffersonville, nikto v Nemecku, v Anglicku, vo Francúzsku alebo kdekoľvek inde z tohto nič nepočul. Teraz, a to zdôrazňujem, teraz môžu všetci po celom svete počúvať. Avšak najskôr bolo potrebné získať osobné kontakty a spojenie, aby teraz všetci jednotlivci a taktiež všetky spoločenstvá a všetky modlitebné skupiny mohli Slovo Pánovo počúvať. Čo by sme mali povedať? „Pane, Ty poznáš cestu, Ty poznáš čas, Tvoj plán je už jasne pripravený …“, ako to spievame v jednej piesni. Pán sa o všetky veci postaral. O to, že zasľúbené Slovo pre tento čas bolo zjavené, že prorok priniesol zvesť a že my sme ju z milosti smeli niesť do celého sveta. A teraz máme možnosť vysielať cez internet kázania brata Branhama zo šesťdesiatych rokov a naše kázania z osemdesiatych rokov, a tak ešte raz celý svet oboznámiť s tým, čo Boh v našom čase učinil. 

Obzvlášť všetkým slúžiacim bratom v celom svete hovoríme: nech slová, ktoré boli čítané na úvod z Izaiáša 2, dosiahnu obzvlášť vás. Je to jednoducho veľmi dôležité. Bližšie sa tým nebudeme zaoberať, ale všetci predsa vieme, že Boh Pán vo Svojom Slove, v Starom aj Novom zákone nechal skrze Svojich prorokov predpovedať, čo sa bude diať, a čítali sme, že na konci konečného času, na konci dní, bude Chrámová hora opäť Chrámovou horou a chrám bude budovaný, ako stojí napísané a ako sme čítali – všetky národy prídu, aby navštívili Boží dom na Chrámovej hore. 

Myslíme pri tom na to, čo všetko sa udeje ešte predtým – že sa národy zhromaždia proti Izraelu, že Pán sám rozhodne posledný boj a síce tak, ako to stojí napísané v prorokovi Ezechielovi, že budú musieť sedem mesiacov pochovávať [39:11-13]. Ale potom, keď sa všetky tieto veci udejú a začne čas pre Izrael. Všetci vieme, že od roku 1948 máme opäť štát Izrael a oni sa vracajú späť do krajiny zasľúbenia, pretože musia byť tam, kde Boh učiní záver. Ale pre mňa a pre nás ako pre Cirkev živého Boha má toto Slovo taktiež význam. Veď tu stojí napísané, že Boh Pán bude vyučovať národy o Svojich cestách, a to v Jeruzaleme, tak sme to totiž čítali, že Slovo Pánovo vyjde z Jeruzalema a poučenie z hory Sion. Prapôvodný Boží poriadok bude opäť zavedený. 

Čo sme v minulosti prežili? Vráťme sa len o dvetisíc rokov späť. V deň Letníc bol Jeruzalem miestom, ktoré Boh vyvolil, pred dvomi tisíckami rokov nastalo v Jeruzaleme založenie novozákonnej Cirkvi, vyliatie Svätého Ducha a prapôvodné zvestovanie pod vedením a inšpiráciou Svätého Ducha. Peter, muž plný Svätého Ducha, mohol tam zhromaždenému zástupu ľudí zvolať: 

Čiňte pokánie, obráťte sa a každý jeden z vás sa nechajte pokrstiť na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov.“ [Sk 2:38] 

Totiž, aby bolo potvrdené odpustenie, ktoré nastalo skrze novozákonnú zmluvnú krv Baránka Božieho, ktorá tiekla ku našej spáse. V krste samotnom nie je odpustenie. Odpustenie je v krvi Baránka, ale v krste je odpustenie, ktoré sme prežili a prijali, potvrdené, a tak sme obdržali milosť. 

Čo sa týka Cirkvi teraz na konci … v Izaiášovi 2 sme čítali, čo sa stane s Izraelom, horou Sion a horou Chrámovou, ale to sa predsa stane po vytrhnutí. Mojou otázkou však je: Čo sa deje pred vytrhnutím? Teraz sa musia všetci kazatelia vrátiť späť a vziať k srdcu to, čo bolo zvestované a praktizované o Letniciach, pri založení novozákonnej Cirkvi. Aj dnes nech je to všetkým, aj vo všetkých kresťanských spoločenstvách, oznámené. Vieme predsa, že v kresťanstve existuje približne 349 – 350 kresťanských cirkví a slobodných zborov, ktorí sa všetci odvolávajú na Boha, Krista a Bibliu, ale nikto z nich nezvestuje to Slovo, ktoré vyšlo z Jeruzalema. 

Bratia a sestry, drahí priatelia, leží mi na srdci zreteľne povedať, že  musíme zanechať všetky veci, ktoré sa v novozákonnej Cirkvi stali v priebehu dvoch tisícok rokov. A musím to zdôrazniť, že pred Bohom platí len to, čo On skutočne nariadil, prikázal a čo sa stalo podľa Jeho vôle. Boh ustanovil prorokov, Boh ustanovil apoštolov a všetci mali svoje poverenia, ktoré naplnili. 

Teraz prejdime rýchlo k tomuto úseku. Zdôrazňujem ešte raz, Slovo vyjde z Jeruzalema a poučenie z hory Sion a celý svet príde, aby ho počuli. Takže počuť to, čo vyšlo v priebehu dvoch tisícok rokov z Nicei alebo Chalcedónu, nie počuť to, čo kázal Polykarb, Ireneus, Atanázius či Árius, čo kázali všetci títo ľudia, a to až po vznik ríšskej cirkvi v Rímskej ríši. 

Všetci predsa vieme, že Daniel videl štyri po sebe nasledujúce svetové ríše, Babylonskú ríšu, Médsko-perzskú ríšu, Grécku svetovú ríšu a od roku 63 pred Kristom boli aj posledné územia začlenené do Rímskej ríše. Pavol sa už ako rímsky občan narodil. 

Musím však povedať, a nie že by som to len povedať chcel, ale čo povedať musím… My ako praví veriaci, ktorí majú rešpekt pred Bohom a Jeho svätým Slovom, sme porozumeli, o čo sa teraz jedná. A určite to neopakujem naposledy: naším poverením je vrátiť sa do Jeruzalema. Späť ku tomu, čo kázali Peter, Jakob, Ján či Pavol. Na základe 2. kapitoly listu Galaťanom prišiel Pavol po štrnástich rokoch svojej služby do Jeruzalema so svojimi dvomi bratmi, aby porovnal, či jeho zvestovanie súhlasí s tým apoštolským. A potom hovorí, že to urobil preto, aby si overil, či nepracoval nadarmo [Gal 2:2]. Apoštol Pavol, ktorý už štrnásť rokov zvestoval evanjelium – Slovo, považoval na základe Božieho zjavenia za nevyhnutné vrátiť sa o štrnásť rokov neskôr do Jeruzalema, aby porovnal to, čo zvestuje medzi pohanmi, s tým, čo kázali apoštoli. 

Hovorím v mene Pánovom: Všetkých slúžiacich bratov dnes pozývam k tomu, aby sa spolu so mnou v duchu vrátili späť do Jeruzalema. Všetkým bratom, všetkým slúžiacim Božím mužom po celom svete hovorím, že sme dostali toto pozvanie vrátiť sa späť do Jeruzalema – späť k pôvodnému zvestovaniu. 

Priatelia, musíme to hovoriť stále znova: Boh sa už v Starom zákone o všetko postaral, skutočne o všetko sa postaral. V 1. Mojžišovej kapitole 22 dal svojmu prorokovi Abrahámovi pokyn, aby priniesol Izáka ako obeť na hore Moria. Kto potom prejde do 2. Kronickej, tak tam môže čítať, že Šalamún chrám vybudoval presne tam, kde mal Abrahám priniesť ako obeť Izáka. A tam bol vybudovaný chrám, pretože hora Moria sa stala Chrámovou horou. Boh veci krok po kroku pripravoval, a tak sa udiali vo vôli Božej. A teraz, predtým, ako sa Boh prinavráti k Izraelu, čítame zasľúbenia, že nie už pred 500 rokmi, ale teraz v konečnom čase bude Chrámová hora opäť slúžiť k tomu, k čomu bola pôvodne Bohom dopredu určená. 

Dovoľte mi v láske povedať… a všetci predsa vedia, že som bol misionárom a vykonával som túto službu viac ako pol storočia v 167 krajinách, ktoré som navštívil a v ktorých som kázal – v Saudskej Arábii, Libanone, Káhire, Bahrajne… všade. Dovoľte mi dnes v láske, no dôrazne povedať: Nie návrat ku tomu, čo chcel povedať Atanázius, Hieronymus, a taktiež musím povedať, že nie ku tomu, čo chcel povedať Mohamed alebo nejaký iný muž, ktorý založil nejaké náboženstvo, nie, my sa vraciame späť ku pôvodu, ku začiatku! Všetci to mienili dobre, ale podľa svojho vlastného spôsobu. Hlbšie by som sa tomu nechcel venovať, ale v roku 1983, som prežil mimoriadny čas v egyptskej Káhire, keď som si prečítal tých 114 súr (kapitol) Koránu. 

Bratia a sestry, všetci to svojím vlastným spôsobom mienili dobre, ale my by sme sa chceli vrátiť späť ku tomu, čo Boh rozhodol vo Svojom večnom spásnom pláne – k tomu sa musíme vrátiť – k Starému a Novému zákonu. 

Aj čo sa týka takzvaného „kresťanstva“, musím ešte raz zdôrazniť: My sa nevraciame späť do Chalcedónu alebo do Nicei, ani do Ríma, či do Lúrd, ani nikam inam, my sa vraciame späť do Jeruzalema. A tam necháme splynúť naše cesty s Božou cestou, pretože tak stojí napísané – Boh Pán bude národy vyučovať o Svojich cestách. Dnes všetci vo všetkých náboženstvách vyučujú, čo majú ľudia činiť, ako často sa majú modliť, a všetci majú svoje vlastné programy. Nuž kam to všetko vedie? Vráťme sa späť k Bohu, späť k Božiemu spásnemu plánu! Apoštol Pavol mohol povedať: „Zvestoval som vám celú radu Božiu.“ [Sk 20:27] 

A keď potom myslíme na to… dovoľte mi to stručne zmieniť, je to predsa niečo premáhajúce, keď vieme, že v Novom zákone je dohromady 854-krát spomenutý Starý zákon. Je to jednoducho premáhajúce. V Novom zákone je spísané naplnenie toho, čo bolo v Starom zákone oznámené, čo bolo prorokmi predpovedané, a potom sa to naplnilo. K tomu patrí aj 109 proroctiev Starého zákona, ktoré sa naplnili pri prvom zjavení živého Boha v Ježišu Kristovi, našom Pánovi. A aby som to povedal presne, v posledných dvadsiatich štyroch hodinách sa naplnilo presne dvadsaťštyri proroctiev Starého zákona v súvislosti s ukrižovaním. Nový zákon vydáva svedectvo o tom, že proroci Starého zákona dopredu oznámili celý spásny Boží plán. Akí vďační za to smieme byť. 

A milovaní bratia a sestry, aby sme všetci vedeli, čo je pre Cirkev teraz to najdôležitejšie, zopakujem ešte raz: Kto príde do Izraela, vidí všetky tie mnohé, mnohé kresťanské cirkvi a ich tzv. svätostánky, ktoré si tam vybudovali. Či už anglikánska cirkev, luteránska, katolícka alebo ortodoxná cirkev, človek môže ísť z jedného kostola do druhého v celom Jeruzaleme, a všade učia a veria to, čo by sami chceli. Dokonca ani v Svätej zemi nikto z nich nerešpektuje to, čo Boh povedal vo Svojom Slove. Všetci zostávajú vo svojich tradíciách. Prišiel však čas, aby sme povedali pravdu. 

Možno by som mal niečo spomenúť. Nie je to pre mňa jednoduché, ale posledný pondelok, po tom, ako som si vypočul správy o dvadsiatej druhej hodine, nasledovalo vysielanie nejakého muža, ktorý reprezentoval islam, a ako ďalšie potom katolícku cirkev. A ako často tento muž zopakoval slovo „trojica“! Človek to takmer nedokáže pochopiť, že slovo „trojica/trojjedinosť“ dávajú do súvislosti s Bohom. Tento zástupca islamu stále znova hovoril o Božej trojjedinosti. Mojou otázkou pred všemohúcim Bohom je: Slovo „trojjedinosť“ neexistuje ani v Biblii, ani v nebesiach a ani na zemi. Boh je jedným Bohom od vekov naveky, od večnosti po večnosť a okrem Neho niet žiadneho iného. Vieme, že protestanti až tak slovo trojjedinosť nepoužívajú, ale len trojica [v nemčine existujú na slovo trojjedinosť 2 rôzne pojmy, pozn. prekl.], teda traja, ktorí by mali byť jedným… také niečo vôbec neexistuje! Nie trojjediný, ale jednota Božia: „Počuj Izraelu, Pán tvoj Boh, je jeden Pán … nebudeš mať iných bohov mimo Mňa!” [5M 6:4, 2M 20:3] Áno. Ale tradície… všetci zostávajú stáť v tom, čo bolo rozhodnuté pri založení ich cirkvi, a potom sa ďalej podávajú dogmy a prázdne zákony, ktoré boli k tomu pridané. Pri podrobnom nahliadnutí vidíme, že nič v celom kresťanstve nie je verené tak, ako o tom Písmo v originále hovorí. Ani v jednej jedinej kresťanskej cirkvi nie je biblicky vyučované, biblicky krstené, nie je biblicky slávená Večera Pánova. Nič a ešte raz nič nie je vo všetkých tých cirkvách biblické. A všetci sa modlia otčenáš, áno, všetci sa modlia. 

Bratia a sestry, ja to už viac nezadržím. Prosím Boha, že by vykonal niečo mimoriadne, aby ešte raz upriamil pozornosť ľudí na to, čo On pre tento časový úsek pred návratom Ježiša Krista zasľúbil. Brat Borg predsa čítal Jakoba 5, že Boh Pán pošle ranný a pozdný dážď a že sa máme pripravovať na návrat Ježiša Krista. Pretože tak to stojí napísané: „…tie, ktoré boli hotové, tie s Ním vošli na svadobnú hostinu a dvere sa zavreli.“ [Mt 25:10]

Ešte raz stručne, čo sa týka toho najdôležitejšieho pre tento časový úsek. Všetci vieme, ako som dostatočne často v kázaniach zdôrazňoval, že pri prvom príchode Krista sa diali nadprirodzené veci a že pred druhým príchodom Krista sa tiež diali nadprirodzené veci. Ján Krstiteľ bol zasľúbený prorok – Lukáš 16:16: „Zákon i proroci až po Jána: odvtedy sa zvestuje kráľovstvo Božie…“ Ján mal Božie povolanie a poverenie pripraviť Pánu cestu a mohol zvolať zhromaždenému ľudu, keď k nemu prichádzali k Jordánu: „Ja vás krstím vodou na pokánie; ale Ten, ktorý prichádza po mne … Ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom.“ [Lk 3:16] Všetci vieme, že v deň Letníc nastal krst Duchom, Svätý Duch zostúpil a ohnivé jazyky sa rozdelili a posadili sa na každom jednom z nich. Takže Ján pripravil ľud, ktorý bol na začiatku určený prijať krst Duchom Svätým. Bolo to 3 000 ľudí priamo v deň Letníc a potom k tomu prišli ďalší a čoskoro ich bolo 5 000. 

V našom čase… a to hovoríme dôrazne, bez toho, aby sme oslavovali nejakého človeka… A povedzme to otvorene, ak hovoríme o Jánovi, nikto nám to nezazlieva, nikto si nemyslí: „Ach, už znova spomína proroka Jána.“ Ale keď spomeniem brata Williama Branhama, tak všetci hovoria: „Už zasa ho spomína.“ Milovaní bratia a sestry, kto má uši, aby počul, ten nech počuje a kto má oči, aby videl, ten nech vidí – v našom čase sa naplnila druhá časť 4. kapitoly Malachiáša, (tak je to vo väčšine Biblií, v niektorých je to v kapitole 3). Malachiáš 4:5-6. Pri prvom príchode Krista Ján Krstiteľ priviedol starozákonných otcov ku viere novozákonných detí. Teraz Boh skrze službu brata Branhama, ktorý bol zasľúbeným prorokom, srdcia detí Božích priviedol späť ku začiatku, späť ku viere apoštolských otcov. „Jeden Pán, jedna viera, jeden krst.“ [Ef 4:5] To je to najdôležitejšie zvestovanie v tomto čase. A povedzme to zreteľne, William Branham nanovo postavil na svietnik Slovo tak, ako to bolo pred dvomi tisíckami rokov, ako ho na počiatku zvestovali apoštoli. Jasne a zreteľne mohol zo Svätého Písma zvestovať Božstvo a my za to Bohu Pánu ďakujeme. 

Všetci vieme, že v Starom zákone stáli zasľúbenia, že príde Mesiáš, že sa narodí Syn. Všetci predsa poznáme všetky tie biblické miesta: „Ty si môj Syn, Ja som Ťa dnes splodil.“ [Ž 2:7] Všetky tie biblické miesta, či už Žalm 2, či 2. Samuelova kapitola 7:14, alebo Žalm 22 a tam obzvlášť verš 23, či Žalm 89, či Izaiáš kapitola 7:14, či Izaiáš 9:5-6. Všetky tieto biblické miesta vopred oznámili narodenie Syna Božieho, a keď sa čas naplnil, prišiel anjel Gabriel k Márii a dal jej zasľúbenie, že sa jej narodí syn. Oznámenie znelo: 

„Svätý Duch príde na teba, a moc Najvyššieho ti zatôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží.“ [Lk 1:35]

Nie narodený vo večnosti, nie narodený v nebesiach, ale v Betleheme. A ak vám teraz poviem, že kto tomu tak neverí… Prosím skúste sa všetci, čítajte 1. list Jána kapitola 4, verš 2: 

„Každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha a každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha, a to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že prijde, a je už aj teraz na svete. 

Ten, kto Ježiša tak nevyznáva, je antikrist [1J 2:22, 2J 1:7]. Pavol musel písať: Antikrist príde a mnohí antikristovia už vyšli do sveta [1J 2:18, 4:3, 2J 1:7]. Ale potom prichádza nádherná časť v 2. liste Jána, ktorý má len jednu kapitolu, v ktorej vo verši 7 stojí v budúcom čase [podľa nem. prekladu], že kto nevyznáva, že Ježiš Kristus sa vráti v tele z mäsa, ten nie je z Boha, ale je bludár a antikrist, totiž ten, kto neverí tomu, že ten istý Ježiš, ten istý Spasiteľ, ktorý Svojich učeníkov viedol do Betánie a pozdvihol nad nimi Svoje ruky, žehnal im a pred ich očami bol vzatý do nebies, že tak ako stojí napísané v Skutkoch 1:11: „Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak [rovnakým spôsobom], ako ste ho videli ísť do neba.“ 

Všetci tí, ktorí tvrdia, že Pán už prišiel ako zlodej v noci, sú sami zlodejmi, ktorí ukradli pravdu a rozprávajú ľuďom lži. Nie, späť ku svätému Slovu! A kto číta v 2. liste Jána verš 10, zistí, že ľudí, ktorí nevyznávajú, že sa Ježiš rovnakým spôsobom vráti v tom istom tele z mäsa, v ktorom vstal z mŕtvych a odišiel do nebies, takých ľudí nemáme ani zdraviť a ani ich púšťať do domu. 

Avšak prejdime teraz ku záveru a povedzme ešte raz. Boh Pán mohol v našom čase použiť Svojho služobníka a proroka. Proroctvo: „Hľa, Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný…“ [Mal 4:5] sa predsa naplnilo. Teraz na konci dňa milosti Boh poslal proroka, nie reformátora ani teológa a ja ďakujem Pánu, že mi dal príležitosť byť prítomný v zhromaždeniach toho Božieho muža, či už v Európe alebo v USA, a osobne prežiť nadprirodzené Božie pôsobenie. 

Takže toto je čas, v ktorom sa nevraciame späť k nejakému prebudeniu alebo človeku. Zopakujem tie mená: nie k Polykarpovi, nie k Augustínovi, nie k Áriusovi ani nie k nejakým iným ľuďom alebo koncilom, nie do Ríma, nie do Assisi, nie tam ani nikam inam! My sa vraciame späť do Jeruzalema, k Bohu, k Slovu, ktoré prapôvodne vyšlo z Božieho Ducha, pretože všetci proroci, Peter i apoštolovia stáli pod inšpiráciou Svätého Ducha, preto je predsa Biblia Božím svätým Slovom. Je to Boží zákon, Boží závet, ktorý nesieme v rukách, Boh s nami uzavrel zmluvu a mohol povedať: „Toto je nová zmluva v Mojej krvi.“ [Mt 26:28] My sme novozákonný zmluvný ľud, Cirkev živého Boha, ktorá je stĺpom a základom pravdy [1Tm 3:15]. Bolo to potrebné, žeby sme vyšli von zo všetkých náboženstiev, zo všetkých cirkevných spoločenstiev, zo všetkého toho zmätku a chaosu a boli privedení späť k Bohu a k Slovu a aby sme teraz boli vyučovaní o Bohu a Jeho cestách. 

Ešte raz to zopakujem, bratia a sestry, Slovo Pánovo nikdy nevyšlo z Ríma ani z Damasku, či Mekky alebo Jatribu (Mediny), ani zo žiadneho iného miesta, nie, nikdy nie, ale z Jeruzalema a toto je Božia hodina, koneččas pre Cirkev Ježiša Krista. Tak, ako dal Boh zasľúbenia pre Izrael, ktoré sa v konečnom čase napĺňajú, tak dal zasľúbenia novozákonnej Cirkvi. A už som to zdôraznil, Boh brata Branhama poslal a priamo ho poveril, aby nám priniesol Božiu zvesť Slova, ako pôvodne vyšla z úst Božích a z úst tých, ktorých Boh určil k zvestovaniu Jeho Slova. Vo všetkých cirkvách si môžu všetci o všetkom sami rozhodovať, ale v Cirkvi živého Boha rozhoduje len Boh. Preto stojí v Efežanom 4 napísané, že Boh do Cirkvi ustanovil rôzne služby… nie v nejakom náboženstve, nie v nejakom cirkevnom spoločenstve, ale v Jeho Cirkvi Boh dosadil rôzne služby, na zdokonalenie svätých [Ef 4:11-12]… A existujú len živí svätí, pre biblických veriacich neexistujú žiadni svätí, ktorí zomreli a potom boli za svätých vyhlásení. Pre biblicky veriacich sme my svätí, vyvolení, tí ktorí našli u Boha milosť. A ako náš Pán a Spasiteľ povedal: „Ja za nich posväcujem sám Seba, aby aj oni boli posvätení v pravde.“ [Jn 17:19] 

Ďakujme Pánu za veľkú milosť. Prosím, majte porozumenie, že som v roku 2020 už nemohol cestovať. Hľadíme späť na rok, ktorý, keď na to hľadíme z jednej strany, bol veľmi smutný, pretože sa nemohli konať žiadne pravidelné zhromaždenia. Na druhej strane to bol jeden z najpožehnanejších rokov, ktoré sme kedy prežili. Teraz máme 21 jazykov, do ktorých sa všetky kázania prekladajú a sú do celého sveta vysielané cez všetky možné kanály. Milióny a milióny ľudí počujú poslednú zvesť. 

Takže i za rok 2020 sme vďační a pre rok 2021 by som chcel dať všetkým bratom a sestrám radu. Čítajte 3. Mojžišovu 25 o spásnom roku, o tom najväčšom roku pre Izrael, o dni zmierenia. V deň zmierenia bolo trúbené na trúby a bola vyhlásená sloboda pre všetkých, ktorí boli zotročení a ktorí sa nejak previnili. Nech je rok 2021 spásnym rokom, rokom plesania, rokom, aký ešte nikdy predtým nebol. Sme vo veľkom očakávaní, že Pán pošle ranný i pozdný dážď. Vyzbrojme sa trpezlivosťou, On nikdy nepríde neskoro. Čítajme aj Lukáša 4:8-19, kde náš Pán čítal Slovo z proroka Izaiáša 61 a potom mohol zvolať, že vyhlasuje mimoriadny rok Pánov. 

Bratia a sestry, náš Pán spásu vykonal. On teraz ako nebeský Ženích čaká na svoju pozemskú Nevestu a toto je čas vyvolania von, prípravy a dokonania. 

Povedzme to ešte raz, aj keď som už v pokročilom veku, 87 rokov je za mnou, … 88, 89 a potom, ak to tak príde, tak 90…, ale Pánu buď vďaka, som skutočne zdravý, v tomto roku som vôbec nemusel navštíviť lekára, len som zoslabol a zostarol, a Pánu buď česť, Jeho Slovo je Slovo moci. 

Prosím, majte to pevne v srdci a v mysli: toto je Boží čas a hodina Božieho navštívenia v konečnom čase. Boh poslal Svojho služobníka a proroka Williama Branhama s priamym poverením priniesť poslednú zvesť pred návratom Ježiša Krista. Prorok bol v decembri 1965 odvolaný domov a od toho času mohol Pán použiť mňa, aby som zvesť niesol do celého sveta. Teraz smieme zostať tu a celý svet môže počúvať. 

Vďaka buď Bohu za všetkých slúžiacich bratov, vďaka buď Bohu za všetkých, ktorí sú činní v misijnom centre, vďaka buď Bohu za všetkých bratov, ktorí prekladajú do iných jazykov, vďaka buď Bohu za bratov, ktorí všetko pripravujú, aby sa mohli konať tieto vysielania. Boh vám všetkým z milosti požehnaj a nech je rok 2021 spásnym rokom, rokom plesania a bohato požehnaným rokom. A nech my všetci učiníme naše osobné prežitia spásy a prežijeme našu prípravu, aby sme boli pripravení na okamih, keď Pán zostúpi s hlasom k prebudeniu, zaznie hlas archanjela a Božia trúba. Buďte požehnaní požehnaním všemohúceho Boha v Ježišovom svätom mene. Amen.