Prepis kázania
02. 01. 2022, 10:00, Krefeld, Nemecko

Brat Borg

Veľmi srdečne vítame pri tomto vysielaní preberania biblického Slova s bratom Frankom všetkých našich bratov a sestry, všetkých našich priateľov z celého sveta, ktorí sa pripojili cez internet. Prajeme vám všetkým požehnaný rok 2022.

Nikto nevie, čo nás čaká v novom roku. Myslím na Slovo Pána z Jána 14, verš 1:

„Nech sa vaše srdce netrápi. Dôverujte Bohu a dôverujte mne.“

Chvála a vďaka. To chceme činiť. Veríme, že Pán nás všetkých skrze svoje Slovo a Ducha pripraví na svoj príchod. Predtým, ako k nám prehovorí brat Frank, prečítam Slovo z Písma, z 1. Petrovej kapitoly, 5. verša, 7. až 11. verš:

„Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor, pevní vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. Ale Bôh každej milosti, ktorý nás povolal do svojej večnej slávy v Kristu Ježišovi, keď ešte málo potrpíte, on sám vás dokoná, upevní, zmocní, položí na pevný základ. Jemu sláva i sila na veky vekov. Amen.“  [1Pt 5:7-11]

Prosím pekne, brat Frank.

Brat Frank

Aj ja by som chcel všetkých veľmi, veľmi srdečne pozdraviť a tiež odovzdať mnoho pozdravov. Ako vždy od brata Müllera od Baltského mora, od všetkých zo Švajčiarska, Rakúska, celej Európy, dokonca aj z Japonska. Odovšadiaľ sme dostali pozdravy a tiež od Dr. Mbiyeho z Afriky, z Konžskej republiky. Všetci sú úzko spojení s nami a tiež s Pánom.

Ako som už spomínal, začali sme nový rok. Nikto nevie, čo prinesie. Nikto nevedel, čo prinesie rok 2020 a čo rok 2021. Ale sme Pánovi vďační, vďační z celého srdca, že sa nám podarilo tomuto času prispôsobiť. A pokiaľ môžeme súdiť, nejde len o predpovedaný konečný čas, ako sa píše aj v Lukášovi 21, verš 11, že pred návratom Ježiša Krista, nášho Pána, na zem prídu všetky tri veci – zemetrasenia, hladomory, nákazy každého druhu. Všetko sa to deje a my vieme, čo správy prinášajú. Už je len jedna téma, jedna hlavná téma, o tom, čo postihuje všetky národy a všetky kontinenty.

Vďaka Pánu však hľadíme späť obzvlášť na posledných 40 rokov. A nesmiem zabudnúť všetkým poďakovať za vianočné pozdravy a tiež všetkým, ktorí mi k narodeninám popriali Božie požehnanie. 24. decembra uplynulo 88 rokov a ja naozaj s vďakou hľadím späť. V januári to bude presne 70 rokov, čo v cirkvi kážem Slovo Pánovo. Hľadím späť na celý svoj život, ktorý patril Pánovi. Áno, rád by som povedal, že mu patril celý môj život.

Nechcem zachádzať do podrobností, ale jednoducho už u nás doma bolo spojenie s Bohom, spojenie so Slovom, úcta k Božiemu Slovu. A Boh mi dal milosť, že som v roku 1949 mohol plne svoj život posvätiť Pánovi. Teraz som zmienil posledných 40 rokov, v ktorých sa to naozaj splnilo:

„Zhromaždi mi môj ľud, všetkých, ktorí so mnou uzavreli zmluvu pri obeti, aby počuli moje Slová.“ [5M 4:10, Ž 50:5]

Jednoducho Pánov príkaz zvolať Boží ľud. A tak som to celé tie roky činil. Konal som obe veci, ktoré mi Pán 2. apríla 1962 prikázal, teda hlásať Jeho Slovo a rozdávať duchovný pokrm. A teraz naozaj hľadíme späť na všetky roky, ktoré Pán požehnal, otvoril dvere a srdcia po celom svete, aby posledná zvesť dosiahla Božie deti na všetkých kontinentoch.

Všetci predsa viete, že brat Branham dostal priame poverenie od Pána kázať Slovo, priniesť zvesť, a bolo mu povedané: „Ako boli dané dve znamenia Mojžišovi, tak budú dané dve znamenia aj tebe.“

Pán dal svojmu služobníkovi a prorokovi priame pokyny. Prvý 11. júna 1933, že tak ako Ján Krstiteľ predchádzal prvému príchodu Krista, aj on prinesie zvesť, ktorá bude predchádzať druhému príchodu Krista. A my môžeme úprimne a čestne pred Bohom povedať: Stalo sa to pred našimi očami. Dorazili sme do prorockého časového obdobia a ako sme už spomenuli, všetko, čo sa stane pred Kristovým návratom, sa stane – uprostred národov, vo veciach prírody a tiež v mimoriadnych udalostiach, zemetraseniach, vojnách, hladomoroch, nákazách, všetko príde na celú zem. A my sa nachádzame uprostred toho a môžeme dokonca myslieť na list Rimanom, kapitolu 8. Je do toho zapojené celé stvorenie a túži po vyslobodení [v. 23]. Všetko sa to deje ako ešte nikdy predtým. Ešte nikdy nebolo o tom toľko správ ako v roku 2021.

Rovnako však môžeme povedať, že ani v duchovnej oblasti sa v žiadnom roku neudialo toľko udalostí ako v uplynulom roku. Máme vysielania každú stredu, každú sobotu a nedeľu, a to do celého sveta, na všetkých kanáloch, a každý sa môže pripojiť. A potom, keď si pomyslím, ako Boh otvoril dvere vo všetkých národoch, vo všetkých mestách, v Moskve až po hlavného poradcu Gorbačova, až po veľkú baptistickú cirkev, až po univerzitu. Ak by som mal zmieniť mesto po meste a potom podať správu o tom, ako Boh všetko viedol … 

Dovoľte mi v krátkosti spomenúť tri veci. Keď som kázal v Aténach vo veľkom letničnom zbore, zrazu mi napadla myšlienka: Choď na loď a vydaj sa na ostrov Patmos. A tak som išiel do prístavu Pireus, sadol som si na osobnú loď a cez celé Egejské more som cestoval na ostrov Patmos, kde som zostal tri dni. Dokonca, ako sa hovorí, v skalnej jaskyni, kde sa údajne nachádzal Ján, ktorý tam prijal Zjavenie.

Ešte raz som čítal 22 kapitol Zjavenia, zahĺbal sa v nich a prosil Pána, aby mi dal milosť všetkému správne porozumieť. A ja som skutočne v slzách chodil sem a tam a hovoril som si: „Milovaný Pane, Ján tu už nie je, brat Branham tu už nie je, ale ty si tu a dávaš milosť a zjavuješ svoje Slovo.“ Potom to pokračovalo ďalej, nebudem však zachádzať do podrobností.

Taktiež keď som kázal v troch rôznych zboroch v Káhire, prišla mi na um myšlienka: „Vezmi si taxík a choď ku Kráľovskej pyramíde … “ A hovorím vám… batožinu som nechal v hoteli na letisku, a šiel som 33 kilometrov taxíkom. Hodinu som meškal, ale strážnik prijal pár dolárov bakšiš a pustil ma dnu. Vyšiel som po všetkých malých schodoch vyššie a vyššie, zohnutý po schodoch stále vyššie až do Kráľovskej siene, do štvorcovej sály, aby som videl, čo tam je, pretože o tom brat Branham hovoril. Ale je to naozaj niečo úplne iné, ak to môžete vidieť naživo. Vždy 13 plytkých schodov a potom asi meter päťdesiat rovno a opäť 13 krokov a stále vyššie. A aj tam som mohol svedčiť o Božej milosti. Bolo tam niekoľko mladých mužov, ktorí mali nohy prekrížené jednu cez druhú a meditovali a Boh mi dal milosť, aby som im mohol priniesť evanjelium a hore v pyramíde sa s nimi modliť. Jeden z nich bol Nemec, ktorý posvätil svoj život Pánovi a teraz je v zbore v južnom Nemecku.

Áno, a potom tretíkrát, keď som raz kázal v Jordánsku, prišla mi na um myšlienka: „Prečo nezájdeš na vrch, kde bol Mojžiš a hľadel do zasľúbenej zeme?“ Bola to cestovná kancelária, kresťanská cestovná kancelária, a ten milý pán povedal: „Môžem vám prenajať taxík, môžete tam ísť.“ A potom, keď som vystúpil na horu Nebo a videl som rôzne úrovne s rôznymi kostolmi – všetky mali svoje expozície v tej najjednoduchšej podobe, ale prešiel som popri tom všetkom až tam, kde som mal výhľad na Jericho a videl som len Jeruzalem a naľavo bolo Mŕtve more.

Milovaní bratia a sestry, neviete si predstaviť, čo to pre mňa znamenalo. A potom som si spomenul na Mojžiša, ktorý dostal za úlohu ľud vyviesť, ale nie voviesť ho do zasľúbenej zeme. Predo mnou bola rieka Jordán, za ňou Jericho a ja som si pomyslel: „Milovaný Pane, ty si poslal brata Branhama, aby vyviedol ľud z babylonského zajatia, aby ho vyslobodil zo všetkého otroctva. Mocným spôsobom si ho použil a bolo ťa počuť vo všetkých denomináciách. A zo všetkých rôznych kruhov veriacich, z cirkví a slobodných zborov, boli ľudia skrze službu brata Branhama vyvolaní von. Teraz však dochádza k uvedeniu do toho, čo Boh zjavil.

A my Bohu Pánu ďakujeme za to, že môžeme skutočne prežívať posledné obdobie pred návratom Ježiša Krista. A hovorím vám: Toto obdobie je ešte dôležitejšie ako obdobie, ktoré je za nami. Všetci, ktorí počuli Slovo Pánovo a vyšli von, musia prijať všetky nápravy, musia dať za pravdu Bohu a jeho Slovu a musia s Bohom prežiť veci, ktoré boli na začiatku.

Dorazili sme do posledného časového obdobia a všetci vieme, čo sa píše v Skutkoch 3. Čakáme na čas občerstvenia, na obživenie, na najmocnejšie vyliatie Svätého Ducha, keď spoločne padne ranný i pozdný dážď.

V čase brata Branhama platilo Slovo: „Nechaj môj ľud ísť. [2M 5:1, 7:16] A keď brat Branham zvestoval vykúpenie skrze krv Baránka a kázal a nechal zaznieť volanie: „Nechaj môj ľud ísť!“, tak všetci, ktorí patrili k Božiemu ľudu, počuli hlas Pánov a vyšli zo všetkých denominácií, vo všetkých národoch a jazykoch, pretože služba brata Branhama, ktorá bola len a hlavne v USA a v dvanástich ďalších krajinách, bola napriek tomu známa po celom svete. A Pán skutočne daroval milosť.

A my sme poznali, že to bol zasľúbený prorok, ktorý mal prísť pred veľkým a strašným dňom Pánovým, aby všetko napravil. Teraz však musíme prísť do správneho stavu, zaujať svoje miesto. Ďakujeme Bohu Pánu za to, že sme vždy brali za svoj základ Slovo a to budeme činiť až do konca.

Teraz čítajme ešte niekoľko miest Písma. Prosím pekne.

Brat Borg

Čítame z 2. Petra 1 verš 16:

„Lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bájkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale jako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva.“ [2Pt 1:16]

Brat Frank

Vďaka buď živému Bohu. Nenasledovali sme šikovne vymyslené bájky, nie výklady, ale prorocké Slovo, bolo nám z milosti umožnené orientovať sa len podľa Biblie a v Biblii a môžeme dosvedčiť, a ja, ktorý som bol v zhromaždeniach brata Branhama, asi zvláštnym spôsobom, môžem svedčiť o tom, čo Boh konal viditeľne v zhromaždeniach brata Branhama, ako potvrdzoval Slovo a žehnal nad prosby a porozumenie. S presvedčenia a v pravde môžeme povedať: Zvestovali sme zvesť konečného času, teda zasľúbenia pre tento čas. Nie bájky, ale Božie Slovo sa stalo svetlom našim nohám a svetlom na našej ceste [Ž 119:105]. Môžem, rovnako ako Peter, zo srdca zopakovať:

„Neišli sme za chytrácky vymyslenými bájkami…“

Čo mal Peter? Mal prorocké Slovo. Čo máme my? Máme prorocké Slovo. Vďaka buď nášmu Bohu za to. Prosím pekne.

Brat Borg

Čítame z listu Filipanom 1, verše 9 až 11:

„A za to sa modlím, žeby vaša láska ešte viac a viac hojnela pravou známosťou a každým vnímaním, aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie, aby ste boli čistí a prostí úrazu na deň Kristov, naplnení ovocím spravedlivosti, doneseným skrze Ježiša Krista, na slávu a chválu Božiu.“ [Fp 1:9-11]

Brat Frank

Na to môžeme skutočne povedať Amen. A prosím všetkých, aby tento text čítali v modlitbe a vo viere ešte raz. Nech v nás všetkých rastie Božia láska. Tam vstúpi len dokonalá láska. Všetko prestane, všetky dary, všetko prestane [1Kor 13]. Ale láska zostáva, láska k Bohu, láska k Slovu, láska k sebe navzájom. A bratia a sestry, toto nám chýba, áno, všetci sme opustili prvú lásku. A čo je dnes? Dokonca si spomínam na časy prebudenia po roku 1949, na to, aká láska bola medzi tými, ktorí boli pokrstení v Svätom Duchu – medzi bratmi bol na dennom poriadku svätý bozk – Božia láska. A dovoľte mi pokojne povedať: krstom v Duchu Svätom je do našich sŕdc vliata Božia láska a len vtedy môžu byť skutočne zjavené dary Ducha. Čo sa teraz musí stať, keď padne pozdný dážď je, že Božia láska bude vyliala do vyvolených, do ich sŕdc, aby tam nastalo srdečné spojenie s Bohom a medzi sebou navzájom, aby sa všetko, čo sa deje v cirkvi, dialo v láske a aby Pán mohol dať svoje požehnanie.

Aj v ďalších veršoch až po návrat Ježiša Krista – aby nikto nezostal pozadu, ale aby všetci, ktorí boli skrze službu brata Branhama vyvolaní von, ktorí sú teraz vedení dnu, aby všetci skutočne Boha prežili – svoje obrátenie, obnovenie, znovuzrodenie, krst v Duchu, zapečatenie Svätým Duchom – aby sa všetko, čo patrí k dielu vykúpenia, mohlo byť zjavené v nás a potom aj skrze nás. Čítajme ešte raz.

Brat Borg

Čítame z listu Rimanom 9:28:

„Lebo svoje Slovo vykoná Pán, tak, že veci iste a ranu za ranou vykoná a na zemi uskutoční.“ [Rm 9:28, podľa nem. prekladu]

Brat Frank

Vďaka buď Pánu. Svoje dielo vykúpenia vykoná Pán sám. On započal, On aj dokoná. On priviedol k životu svoj krvou vykúpený zástup, priviedol k životu Božích synov a dcéry. On, prvorodený medzi mnohými bratmi [Rm 8:29].

Dovoľte mi, aby som z hĺbky svojho srdca s vďačnosťou povedal: Máme tú najväčšiu prednosť, že teraz môžeme prežívať záverečnú časť božských dejín spásy. A ako sme už spomínali, za posledných 40 rokov, najmä od roku 1979 do roku 2019, som každý mesiac cestoval z mesta do mesta, z krajiny do krajiny, z kontinentu na kontinent. Bolo to nevyhnutné, aby sa božská zvesť dostala všade.

Ale teraz, v posledných dvoch rokoch, som už cestovať nemohol. Všetko sa zmenilo, letecká doprava, všetko, všetko sa zmenilo kvôli všetkým veciam, kvôli epidémii, kvôli pandémii, kvôli všetkým nákazám, všetko, čo sa na celej zemi objavilo, znemožnilo cestovanie.

Boh sa však postaral o to, že odvtedy môžu byť staré kázania zo 60. rokov, ktoré kázal brat Branham, a z 80. rokov, ktoré sme kázali my, počúvané v celom svete.

A Boh skutočne daroval milosť. Nedávno som sa brata Tatyho pýtal, koľko zariadení sme nakúpili, aby bolo možné počuť vysielanie kázní po celom svete. Povedal, že viac ako 2 000. Boh sa tiež postaral o to, aby všetci tí, ktorí nemali vo svojich krajinách vybavenie alebo nemali prostriedky na jeho kúpu, aby sme sa mohli postarať o to, že všetci bratia vo všetkých mestách, v celej Afrike, na všetkých kontinentoch môžu počúvať a podieľať sa na tom, čo teraz zaznieva Cirkvi . A s presvedčenia môžeme povedať: Podávali sme ďalej len to, čo nám Pán vo svojom Slove zanechal.

Zhrňme si to, milovaní bratia a sestry: Brat Branham vykonal svoju časť, brat Frank vykonal svoju časť. Brat Branham sa nemusí vracať, brat Frank už nemusí absolvovať ani jednu jedinú cestu. Zamyslite sa nad tým: V minulých desaťročiach prichádzali tisíce ľudí do Krefeldu, stovky do Zürichu, aby počuli Pánovo Slovo. Ale tieto dni sú už preč. Aj v Krefelde máme zhromaždenia vzhľadom na situáciu v Európe a na celom svete len lokálne v najužšom kruhu. A tak isto sa môžu aj všade inde zhromažďovať malé skupiny.

A hovorím vám: Konečné pôsobenie dosiahne všetkých, nech sú kdekoľvek. A chcel by som tiež využiť túto príležitosť, aby som zmienil, že všetci slúžiaci bratia, tak ako brat Branham a brat Frank vykonávali svoje poverenie, a majú tak účasť na zvestovaní Slova, účasť na rozdávaní pokrmu a starostlivo, úprimne a čestne ho podávali ďalej.

A vychádzam z toho, že všetci bratia môžu zopakovať to, čo povedal Peter: „My sme nenasledovali … “, že každý jeden brat na každom mieste, v každej krajine môže skutočne povedať pred Bohom: „Nenasledoval som žiadny výklad, žiadny výklad o 7 hromoch, nenasledoval som nikoho a nič, nenasledoval som žiadnu bájku, stojím pred Bohom a hlásal som pravé Slovo a rozdával som čistý pokrm.“

A tak Pán dokoná svoje dielo.

Bratia a sestry, nebuďte smutní z celkovej situácie, v ktorej sa nachádzame. Pravdepodobne sme ku koncu bližšie, než tušíme.

Prosím, ďakujte Pánovi všade, kdekoľvek sa môžete zhromažďovať i v najmenšom kruhu, a vzdávajte Bohu vďaku v každej situácii, lebo tak je napísané, že to máme činiť. A všetko, čo sa na zemi deje, sa predsa deje rovnakou mierou všetkým – neveriacim aj veriacim. Keď prídu zemetrasenia, hladomory, drahé časy, výbuchy sopiek, to a ono, všetko sa preženie celou zemou, a kým budeme na zemi, budeme musieť prechádzať skrze to všetko až do konca. Ale potom nás Pán z milosti vezme domov, po tom, čo dokoná svoje dielo.

Takže prejdime k záveru. Nech Boh Pán požehná všetkých, všetkých kazateľov a všetkých, ktorí rešpektujú, prijímajú Slovo hodiny, zjavené Sväté Slovo, poslednú zvesť, službu brata Branhama a poslednú službu a z celého srdca za to ďakujú Bohu a získajú na tom podiel. Tak ako nikto, kto nerešpektuje službu brata Branhama, nemôže mať na nej podiel, pretože Boh mu dal poverenie. A Pán povedal:

„Ak ja niekoho pošlem a vy ho prijmete, tak prijímate mňa, a kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ [Jn 13:20]

Teda Boh » Kristus » Boží muž » a potom tí, ktorí Božie Slovo počúvajú. Neviem, či sa na vytrhnutí zúčastní niekto, kto s opovrhnutím prechádza pomimo služby, pomimo zvestovania, pomimo toho, čo Boh v súčasnosti koná. To neviem. Musím to prenechať Bohu, ale mám svoje pochybnosti.

Tak ako Pán poveril brata Branhama, tak iste poveril aj brata Franka, a tak iste to brat Branham 3. decembra 1962 pred svedkami potvrdil, a Pán sám to skutočne ako pravdivé potvrdil po celej zemi.

Buďte preto vďační, že môžeme žiť teraz. Nezúfajte, ďakujte Pánovi, a Pán nás prevedie, ako sľúbil, že bude s nami po všetky dni až do skončenia sveta [Mt 28:20]. A my si môžeme znova povedať to, čo povedal náš Pán:

„Keď uvidíte, že sa to deje, zdvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ [Lk 21:28]

Nezaoberajme sa teda vládami a ich rozhodnutiami, ale ďakujme Pánovi a prežívajme našu prípravu.

A ja ďakujem Pánovi, že sa postaral aj o prenosy, o všetky jazyky, o všetku technológiu, Boh sa postaral o všetko. Nie ja, Pán sa naozaj o všetko postaral. Ja som nikomu nepovedal: „Poď, urob to alebo ono.“ Boh mal všetkých tých bratov, ktorí našli kázne a zhromaždili ich, a všetkých bratov, ktorí teraz pripravujú prenos. Nechajte všetko na Pána a On všetko slávne vykoná. Nech je chválené a oslavované jeho sväté meno.

„A Duch a Nevesta hovoria: Príď, a kto počuje, nech povie: Príď.“ [Zj 22:17]

Chválený a velebený buď Pán! Nech na vás všetkých spočinie požehnanie všemohúceho Boha a nech je tento rok 2022 tým najpožehnanejším rokom, nech je rokom plesania, v ktorom sa všetci vrátia do svojho pôvodného stavu. Božia milosť a Boží pokoj nech je s vami všetkými vo svätom mene Ježiš. Amen. 

Povstaňme k modlitbe.

Brat Borg

Nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujeme za toto biblické preberanie Slova. Ďakujeme ti za to, že si dal bratovi Frankovi silu hovoriť k nám tvoje drahé Slovo – tvoje Slovo je duch a život [Jn 6:63]. Ďakujeme ti, že si nám dal svoje Slovo, poslednú zvesť. Prosíme ťa, aby si požehnal všetok svoj ľud po celom svete, ktorí toto Slovo počuli, a zmiluj sa nad nami všetkými v Ježišovom mene. Amen.

Brat Frank

Milí bratia a sestry, dnes mám pre vás mimoriadne oznámenie. Ako už väčšina z vás vie, Pán si vzal do slávy nášho milovaného brata Paula Schmidta. Pohreb sa uskutoční v piatok 7. januára. Vzhľadom na okolnosti bude na cintoríne pri pohrebe prítomná len najbližšia rodina a potom o 10:30 sa tu v sále uskutoční zhromaždenie, tiež len v kruhu najbližšej rodiny. Sme však vďační, že sa bude vysielať naživo a že si ho budú môcť vypočuť všetci na všetkých miestach, a dokonca aj tí, ktorí si ho nemôžu vypočuť naživo ráno, si ho môžu vypočuť neskôr. Bude to k dispozícii a my sme vďační Pánovi za túto príležitosť. Prosím, nerobte si starosti. Všetci vieme, že sála je už príliš malá, pretože ich chcelo prísť tak mnoho. Vzhľadom na okolnosti to však nie je možné. Všetci môžete zostať doma a počúvať, či už priamo o 10:30 alebo neskôr. Nech požehnanie všemohúceho Boha spočinie na vás všetkých, ktorí ste milovali a vážili si nášho milovaného brata Paula Schmidta. Nech vás Pán žehná a je s vami. Amen.