Ewald Frank

Nedeľa 6. 2. 2022, 10:00, Krefeld, Nemecko

 

Brat Borg

Veľmi srdečne vítame všetkých bratov a sestry na celom svete, ktorí sa cez internet pripojili na vysielanie „Preberanie biblického Slova s bratom Frankom.“ Sme vďační za túto príležitosť počuť zjavené Božie Slovo. Skôr ako k nám brat Frank prehovorí, čítam Slovo z Písma, niekoľko veršov z Júdovho listu. Čítam Júdov list, verš 3:

„Milovaní, snažiac sa, ako len môžem, písať vám o našom spoločnom spasení prinútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz ta danú svätým.“ [Ju 1:3]

Chvála a vďaka. Čítam verše 20 a 21:

„Ale vy, milovaní budujúc sa na svojej presvätej viere, modliac sa v Svätom Duchu, strážiac zachovajte sa v láske Božej očakávajúc milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista cieľom večného života.“ [Ju 1:20-21]

Čítam verše 24 a 25:

„A tomu, ktorý vás môže zachovať tak, čo neklesnete, a postaviť bezvadných pred tvárou svojej slávy v plesaní, jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva a veličenstvo, sila a vrchnostenská moc, ako pred všetkými veky, tak pred všetkými veky, tak i teraz i na všetky veky. Amen.“ [Ju 1:24-25]

Prosím pekne, brat Frank.

Brat Frank

Aj ja by som chcel všetkých veľmi, veľmi srdečne pozdraviť v drahom a svätom mene nášho milovaného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Aj tentoraz máme odovzdať veľmi, veľmi veľa pozdravov – z Nového Zélandu, Austrálie, Japonska, z celej Afriky, z celej Ázie a tiež od všetkých našich bratov, opäť od bratov zo Švajčiarska, z Rakúska, od nášho milovaného brata od Baltského mora, z Kanady, z USA. Odvšadiaľ sme dostali pozdravy, ktoré vám zo srdca odovzdávame.

Všetci sme si uvedomili, že sme prišli do veľmi zvláštneho času, v ktorom pozemsky nemáme záľubu. A napriek tomu sme vďační, z celého srdca vďační, že sa praví veriaci stále môžu tu i tam stretávať v domácich skupinkách a že aj malé obecenstvá sa môžu schádzať, aby počúvali Božie Slovo. A my čakáme, že sa čoskoro otvoria dvere a všetko bude lepšie a iné. Aj tu v Krefelde máme zhromaždenia vo veľmi malom rozsahu, počúvame vysielania tak, ako ich počúvajú všetci na zemi, a sme Bohu vďační z celého srdca a celej duše. Všetci, ktorí prichádzajú ku krstu, sú krstení, všetci, ktorí chcú byť zosobášení, sú zosobášení, všetci, ktorí si želajú požehnanie svojich detí, môžu prísť, pretože požehnanie detí sa koná. Okrem Večere Pánovej sme s Božou pomocou a posilnením mohli pokračovať ako zvyčajne.

Dnes sa dostávame k ťažkej lekcii, ktorú všetci spoločne prežívame, totiž, čo to znamená pozorovať konečný čas. A skôr než na to zájdeme podrobnejšie, vráťme sa veľmi stručne k úvodnému Slovu – ako apoštoli mohli skrze vedenie Svätého Ducha napísať, aby sme mali my v tomto čase Božiu orientáciu. Prečítajme ešte raz posledný verš, ktorý čítal brat Borg, a potom k tomu ešte verš 5. Prosím.

Brat Borg

Čítali sme z Júdovho listu verš 25 a verš 5:

„Jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva a veličenstvo, sila a vrchnostenská moc, ako pred všetkými veky, tak pred všetkými veky, tak i teraz i na všetky veky. Amen.“

Brat Frank

Skôr než čítame ďalší verš, dovoľte mi už teraz povedať toto: Viera je dar Boží [Ef 2:8] a viera je zdôrazňovaná už od čias Abraháma. Abrahám uveril Bohu [Rm 4:3], a kto neverí Bohu, robí ho klamárom [1J 5:10]. A potom myslíme na list Židom 11, verš 1, myslíme na mnohé biblické miesta, ktoré nám pred oči kladú vieru. Nie nejakú vieru, ale ako sme čítali v úvodnom Slove, že máme bojovať za tú vieru, ktorá bola raz prevždy odovzdaná svätým. A ja ďakujem Bohu Pánu, že v našom čase poslal svojho služobníka a proroka Williama Branhama, aby nás priviedol späť k viere, k pôvodnej, pravej, živej viere v pravého, živého Boha, v pravé, živé Slovo.

Prosím, myslite na biblické miesto, kde náš Pán povedal: „Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.“  [Mk 16:16] Koniec! Hotovo! Žiadna ďalšia ponuka neexistuje. „Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený. Bodka. To je všetko. Viac sa tam nepíše, a viac povedať netreba. Teraz si vypočujme ešte verš 5 z Júdovho listu:

Brat Borg

„A chcem vám pripomenúť, ktorí raz viete to všetko, že Pán zachrániac ľud z Egyptskej zeme po druhé tých, ktorí neuverili, zatratil…  [Ju 1:5]

Brat Frank

To je mimoriadne vážne Slovo. Vyvedení von, krv bola natretá na veraje dverí a Boh Pán povedal: „… keď uvidím krv, preskočím vás…“ [2M 12:13 „prejdem šetrne pomimo. vás“, nem. preklad] Všetci boli vyvedení pod touto krvou. „Prepusti môj ľud, aby mi slúžili!“ [2M 10:3] „Prepusti môjho [prvorodeného] syna, aby mi slúžil…“ [2M 4:23] Všetci poznáme históriu Izraela, a potom sa v Novom zákone píše, že všetci, ktorí neuverili, ktorí síce vyšli von, jedli mannu, videli oblačný a ohnivý stĺp, ale ak napriek tomu nemohli veriť, boli zatratení. Môžeme to čítať v 1. Kor. 10 – 23 000 jednou ranou [1Kor 10:8]. Dovoľte mi, aby som to povedal veľmi jasne a so všetkým dôrazom: Boh nemôže s nevierou absolútne nič začať. Neviera, ako to povedal brat Branham viac ako 60-krát, bola prvým hriechom keď v záhrade Eden – Satan, ten starý had, prišiel k Eve a dostal ju pod svoj vplyv, a spochybnil [čo povedal Boh] a povedal: „Či naozaj riekol Boh…?“ [1M 3:1] Tým satan privodil nešťastie, hriech, skazu, smrť. Opakujem to ešte raz, práve túto vec brat Branham tak veľmi zdôrazňoval, totiž že neviera bola prvým hriechom, ktorý za sebou priniesol všetko ostatné, každý ďalší hriech, prestúpenie, smrť, všetko pritiahol za sebou.

A preto sa pre mňa stalo to Slovo, ktoré bolo čítané, takým dôležitým: Verte, ako hovorí Písmo, tak to potvrdil náš Pán: „Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra.“ [Jn 7:38] Viera. Nech je chválený a oslavovaný náš Pán, že sme skutočne dospeli k pôvodnej viere v jediného Boha, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi, a že veríme zo srdca a veríme každému Božiemu Slovu.

Aj to, čo napísal Peter v 2. liste v 1. kapitole, že žiadne proroctvo Písma nepripúšťa svojvoľný výklad [2Pt 1:20 podľa nem. prekladu]. Boh to nedopúšťa! A potom treba s veľkou bolesťou povedať, že všetci kazatelia, všetci evanjelisti kážu o Slove, ale nie Slovo v originále. Ja tu predsa nie som na to, aby som kázal o Slove a vyjadroval o ňom svoje vlastné myšlienky. Nie, ja som tu, ako písal Pavol Timoteovi, všetci poznáme to miesto, 2. Timoteovi 4:

„Káž Slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas… Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia…“ [2Tm 4:2-3] Nech nám Boh daruje milosť, aby sme v tomto čase skutočne rozpoznali, o čo ide. Nepatrí k tomu len vyvedenie, vyvolanie von a príprava, ale presne tak isto aj pokračovanie vo viere, vo viere v každé Slovo, v každé zasľúbenie a život v očakávaní, v presvedčení viery, že Boh Pán vykoná všetko, čo zasľúbil.

Ako je všetkým známe, my veríme, že brat Branham bol muž poslaný od Boha. Tak ako bol Ján Krstiteľ muž poslaný od Boha pri prvom príchode Krista s Božou zvesťou, aby priviedol Pánovi pripravený ľud – Lukáš 1. kapitola – rovnako veríme, že brat Branham bol poslaný s zvesťou. A dovoľte mi to povedať: Viac ako 40-krát sa brat Branham zmienil o 11. júni 1933, keď stál v rieke Ohio a chystal sa pokrstiť sedemnástu osobu, brata, zostúpilo nadprirodzené svetlo so šumom a hlas povedal:

„Ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá bude predchádzať druhému príchodu Krista.“

Ďakujeme Bohu Pánu, že brat Branham priniesol zvesť. A potom bol zavolaný domov a táto zvesť – čisté, sväté, zjavené Slovo, všetky učenia – o božstve, krste, Večeri Pánovej, o vyvolení, o Cirkvi, o Neveste, o konečnom čase – všetko mu bolo zjavené. A potom k tomu ešte patrí, že mu bolo presne desaťkrát povedané, že má uskladniť duchovný pokrm. A to aj urobil. A v siedmej pečati 24. marca 1963, v prvých siedmich minútach, sa v kázni obracia na brata Nevilla a hovorí: „Teraz bol pokrm uskladnený.“

Bratia a sestry, to nie je všetko! 1. apríla 1962 mu bolo povedané: „Necestuj do Švajčiarska, ale vráť sa do Jeffersonville a uskladni pokrm!“

2. apríla 1962 Pán prehovoril mocným hlasom. A teraz sa musím trochu usmiať. V jednom e-maile som dostal otázku: „Brat Frank, Pán k tebe hovoril. Videl si ho niekedy?“ Veľmi som sa z toho radoval. Nevidel som ho. Ale zakaždým stál vzdialený tri až päť metrov odo mňa a zakaždým som sa mohol dobre hľadieť smerom k nemu a vedieť, že stojí napravo od okna. Zakaždým to isté.

Ale teraz späť. Tu máme všetky kázania, ktoré brat Branham kázal, a ktoré mi boli poslané. Na týchto zoradených páskach môžete vidieť všetky kázania, pretože som mal uskladniť pokrm. 

Tu potom môžete vidieť, že som všetky kázania z rokov 1962, 63, 64 a 65 preložil do nemeckého jazyka a tak som Božiemu ľudu odovzdal duchovný pokrm. A po tretie tu máme svedectvo, že Pán mi prikázal, aby som chodil z mesta do mesta, kázal Slovo a rozdával pokrm.

Tak iste ako brat Branham povedal, že zvesť bude rozširovaná celoplošne po celej zemi, tak sa to z milosti stalo.

A hlavne ide o to, aby všetci slúžiaci bratia opustili všetky výklady zanechali a zvestovali len to, čo môžu zvestovať ako Božie Slovo…  Nie to, čo sa o Slove hovorí… Napríklad, čo všetko sa hovorí o Zjavení 10! Prosím, prosím, zostaňte len pri tom, čo je v Zjavení 10 napísané! Nepridávajte k tomu ani slovo, neuberajte z toho ani slovo! Hovorte len to, čo povedal Boh, a potom bude všetko dobré.

Teraz však, prosím, čítajme ešte niekoľko biblických miest.

Brat Borg

Čítame zo Skutkov apoštolov, 26. kapitola, verše 16 až 18:

„Ale vstaň a postav sa na svoje nohy, lebo nato som sa ti ukázal, aby som si ťa zvolil za služobníka a za svedka i toho, čo si videl, i toho, pre čo sa ti ešte ukážem vytrhujúc ťa z rúk izraelského ľudu a z moci pohanov, ku ktorým ťa ja teraz posielam, aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmy k svetlu a od moci satana k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou, vierou vo mňa.“ [Sk 26:16-18]

Brat Frank

Chválený a požehnaný buď náš Pán! Pavol tu podrobne zhrnul svoje povolanie, svoje poslanie, svoje poverenie. „Vstaň! Vydaj sa na cestu! Posielam ťa k pohanom, aby si im skrze tvoje zvestovanie otvoril oči! “ Nie Pavol ako človek otváral ľuďom duchovne oči. Nie a ešte raz nie! Skrze zvestovanie prichádza svetlo, prichádza poznanie, skrze zvestovanie Slova sú ľudia usvedčení z hriechu! Preto zvestujeme evanjelium, spásnu zvesť, pretože predtým, ako môže byť človek spasený, musí predsa vedieť, že je stratený. Kto nespozná, že je stratený, nemôže prosiť o záchranu.

A preto musí byť skrze zvestovanie celému ľudstvu povedané, že skrze prvotný hriech sme sa všetci narodili v hriechu a boli sme odsúdení na smrť. A potom zvestujeme, že sám Pán prišiel a stal sa za nás hriechom, aby všetko, čo nás postihlo, všetky hriechy, všetky priestupky, všetku neposlušnosť, všetko, čo nás postihlo, vzal na seba a bol poslušným. Tu treba zdôrazniť slovo „poslušný“. Bol poslušný, poslušný až po smrť na kríži [Fp 2:8]. Viera a poslušnosť patria k sebe rovnako ako k sebe patria neviera a neposlušnosť.

Takže Božie poslanie k pohanom, aby im otvoril oči. To isté sa deje aj v našom čase a my môžeme dosvedčiť, ako dosvedčil brat Branham, že skrze jeho službu sa asi 10 miliónov ľudí oboznámilo s tým, čo Boh rozhodol vo svojom pláne spásy. A keby len polovica z nich vstúpila do slávy, naša radosť by bola veľmi veľká. Ale bude ich nesčíselný zástup, vďaka buď Bohu Pánu! Vyplatilo sa to, že náš Spasiteľ vylial svoju krv, krv novej zmluvy, aby nám dal zmierenie, odpustenie a večný život. Čítajme ďalej, prosím.

Brat Borg

Čítame z Jána 13, verš 20:

„Amen, amen vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som poslal, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý mňa poslal.“ [Jn 13:20] 

Brat Frank

Aké nádherné Slovo! Poslanie, božské poslanie. Čo mohol Peter za to, že mu Pán povedal:

„Dám ti kľúče nebeského kráľovstva, a čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj na nebi; a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi.“ [Mt 16:19]

Božské poslanie je spojené s božskou plnou mocou. A my hovoríme v mene Pánovom: Aj brat Branham a jeho poslanie – Boh potvrdil, áno, ak môžete zopakovať, čo povedal prorok, stotisíckrát. Povedzme, že to bolo len 10 000-krát, a to by už stačilo. Boh predsa potvrdil, že On poslal svojho služobníka a proroka. A preto, kto prijíma Božieho muža, ktorého poslal Pán, prijíma Pána, prijíma to, čo Boh v Slove zasľúbil, lebo ten, koho Boh posiela, zvestuje Božie Slovo – nie svoje myšlienky, nie svoje učenie, ale Božie Slovo tak, ako je napísané. A to konal brat Branham, a to som z milosti vykonal aj ja. Čítajme ďalej.

Brat Borg

Čítame z Matúšovho evanjelia 24, verš 3:

„A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu [návratu] a skonania sveta?“ [Mt 24:3] 

Brat Frank

O tomto biblickom mieste sme hovorili už dostatočne často. Stalo sa to hlavnou témou – návrat Ježiša Krista, nášho Pána. A sme Bohu vďační, že v nemeckej Biblii bolo slovo „návrat“ použité 17-krát. Sú rôzne príchody, ale len jeden zasľúbený návrat nášho Pána.

Som vďačný, že bolo použité toto slovo, pretože náš Pán povedal v Jánovi 14:

„… pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase [navrátim sa] a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som Ja, aj vy boli.“ [Jn 14:3]

Stane sa to pri vytrhnutí, pri návrate Ježiša Krista, že mŕtvi v Kristovi vstanú ako prví a my budeme premenení a vytrhnutí s Pánom. Takže sme Bohu Pánu vďační.

Ale bratia a sestry, prosím, dávajte teraz pozor! V Matúšovi 24 stojí všetko, čo sa malo vtedy stať. A potom, čo sme mohli čítať vo verši 14: „A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec“ [Mt 24:14], veršom 15 Pán začína tým, čo sa stalo 70 rokov po Kristovi, že bol zničený chrám a veriaci utiekli do hôr. Áno, a potom opäť prichádza nový úsek. Môžete to čítať od verša 23, a potom prejsť až k veršu 27, kde stojí, že návrat Pána ako Syna človeka bude ako blesk vychádzajúci z východu a žiariaci na západ.

Áno, a kto potom číta ďalej – a to môžete učiniť všetci – kto potom číta ďalej, zistí, že Pán od ďalších veršov, konkrétne od verša 29, hovorí o čase súženia, ktorý bude po vytrhnutí: „… zatmie sa slnce, a mesiac nedá svojej žiare, a hviezdy budú padať s neba…“ [Mt 24:29]

Áno, a potom, keď čítate niekoľko veršov, vrátite sa vo verši 40 k pôvodnej téme návratu Ježiša Krista, nášho Pána, až po to, že dvaja budú ležať na lôžku, dvaja budú na poli, dvaja budú mlieť v mlyne, jeden bude vzatý, druhý bude zanechaný.

A až potom prichádza vrchol v 24. kapitole, v 45. verši, že má byť rozdávaný pokrm. Všetci majú mať na tom účasť. Najdôležitejšie myšlienky sú tu však upriamené na to, že kazatelia, kazatelia Slova, do svojho kázania nezahŕňajú nič iné ako to, čo je napísané a čo bolo zo Slova zjavené skrze službu brata Branhama, a čo bolo po celom svete zvestované.

A potom to pokračuje ďalej. Hneď to môžete spojiť s Matúšom 25:

„Vtedy…“ – keď sa to deje, že pokrm bude odovzdaný služobníctvu a že Cirkev bude opäť privádzaná do stejnokroku, že všetko bude obnovené, áno, potom stojí napísané:

„Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli vústrety ženíchovi.“ [Mt 25:1] 

Bratia a sestry, dnes nejde len o to, že z Matúšovho evanjelia 24 hovoríme len o vojnách, vojnovom kriku, zemetraseniach, hlade a drahých časoch. Dnes ide na prvom mieste o to Slovo, ktoré Boh Pán adresoval Cirkvi. A tak ako bolo Pavlovi povedané, že skrze zvestovanie otvorí ľuďom oči, tak aj ja dnes hovorím: skrze zvestovanie svätého Slova boli ľuďom otvorené oči a oni vidia to, čo Boh zjavil, prijímajú to a uchopia.

Áno, ale potom prejdime späť k Slovu z listu Júdu, verš 5, že tí, ktorí neuverili, boli zatratení. A potom sa dostávame k Matúšovi 25, že len polovica z tých, ktorí boli vyvolaní von, ktorí mali lampy, ktorí mali osvietenie, ktorí počuli zvesť hodiny, že potom napriek tomu bola len polovica skutočne pripravená vstúpiť na svadobnú hostinu. A práve táto polovica to je, ktorá teraz počúva pravé Božie Slovo. A ja som Pánovi z celého srdca vďačný, že daroval milosť k tomu, že môžeme naozaj zo srdca veriť a že zjavené Slovo sa pre nás stalo živým pokrmom, skrytou mannou.

Ako často brat Branham zdôrazňoval, že boli zjavené skryté tajomstvá, a to je skrytá manna, ktorá je určená pre Cirkev-Nevestu. A my sme na tom z milosti dostali plný podiel.

Takže nielen to, čo sa tak viditeľne a počuteľne teraz deje v celom svete, ale: Čo koná dnes Boh?! Ako ďaleko sa už naplnil Boží plán spásy?! Čo ešte pozostáva? A všetci vieme, že Pán svoje dielo dokoná. Čítajme ďalej.

Brat Borg

Čítame v liste Rimanom 8, verš 11:

„A jestli Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.“ [Rm 8:11] 

Brat Frank

Vďaka buď nášmu Bohu. Milovaní bratia a sestry, nestačí, že držíme v rukách lampy. Nestačí, že nesieme so sebou olej v nádobe. A my sme Bohu z celého srdca vďační, naozaj vďační. Musí však dôjsť k osobným prežitiam spásy. Boží Duch nás nesmie len pomazať. V celom letničnom hnutí, charizmatickom hnutí sú všetci pomazaní Duchom Svätým a všetci si myslia, že majú osvietenie. Ale v kom Boží Duch prebýva? Koho môže Boží Duch uviesť do celej pravdy? [Jn 16:13] Kto sa nechá viesť Božím Duchom? Je totiž napísané:

„Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími.“  [Rm 8:14]

Až po zapečatenie – list Efežanom, 1. kapitola, 13. verš, že sme boli potom, čo sme počuli Slovo pravdy, zapečatení Duchom Svätým ku slávnemu dňu návratu Ježiša Krista, nášho Pána. A aby na to nikto nezabudol, v 4. kapitole, v 30. verši sa píše ešte raz, že sme boli zapečatení Duchom Svätým.

Takže – žeby v nás mohol Boží Duch prebývať ako obživujúca Božia moc, ktorá nepríde potom zvonka, ale musí byť v nás, aby obživila naše smrteľné telá. Túžime po vyliatí Svätého Ducha, po skutočnom krste Duchom a ohňom [Sk 2:38-41] a túžime po tom, aby v nás Duch Boží zaujal príbytok a aby v nás mohla prebývať Božia moc, aby sme vedeli, že keď príde ten okamih a nastane návrat Krista, že nie my, ale Božia moc, ktorá v nás prebýva, v tej chvíli oživí naše smrteľné telá. Prosím pekne.

Čítame z 1. listu Tesaloničanom, 3. kapitola, 13. verš:

„… aby upevnil vaše srdcia bezúhonné v svätosti pred naším Bohom a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými jeho svätými.“ [1Te 3:13]

Vďaka buď nášmu Bohu. Všetko nám bolo oznámené a s tým prichádzame k záveru. Keď bol náš Spasiteľ ukrižovaný, otvorili sa hroby a mnohí starozákonní svätí, totiž všetci tí, ktorí patria k prvému vzkrieseniu, vyšli zo svojich hrobov a zjavili sa mnohým vo svätom meste [Mt 27:52-53] a boli vzatí do nebies s naším Pánom.

Pri návrate nášho Pána si Spasiteľ privedie domov všetkých, ktorí odišli počas 2000 rokov Nového zákona. On si ich privedie ich so sebou. Zaznie volanie k prebudeniu pre tých, ktorí zosnuli v Kristovi, a oni vyjdú ako prví. Dnes majú všetci telo, ale v tomto tele nemôžu jesť ani piť. Majú nebeské telo. Ale pri návrate Pána dostanú telo, vzkriesené telo, a potom budú môcť jesť a piť ako my, ktorí budeme premenení. Takto to totiž potvrdil náš Pán, keď sa po svojom zmŕtvychvstaní pýtal:

„Či tu máte niečo na jedenie? A oni mu podali kúsok pečenej ryby a medového plásta. A vzal a pojedol pred nimi.“ [Lk 24:41-43]

Bratia a sestry! Čo viac môžem povedať? Som tak premožený tým, čo Boh vykonal v mojom čase, a tieto roky prišli i odišli. Od roku 1933 uplynulo mnoho rokov, od roku 1965 uplynulo mnoho rokov, od roku 1979 uplynulo mnoho rokov. Teraz sme však naozaj veľmi, veľmi blízko koncu. A dovoľte mi zdôrazniť ešte jednu vec: Boh je láska [1J 4:8]. Pri pravom krste Duchom Svätým sa do srdca veriaceho nedostáva len deväť duchovných darov, ale je to krst lásky. U Boha musí byť všetko vostlané v láske.

Všetci vieme, že v ten deň prídu mnohí a povedia: „Pane, Pane, či sme neprorokovali? Či sme nevyháňali diablov? Či sme…“ A Pán hovorí: „Nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa…!“ [Mt 7:22-23]

Dnes nastal čas, aby bola skrze Ducha Svätého do našich sŕdc vyliata pravá Božia láska. A ako povedal aj brat Branham: „Tam vstupuje len dokonalá láska.“ Milujme sa navzájom Božou láskou – nikomu nič nezapočítavajme, nikomu nič nevyčítajme, o nikom nehovorme nepriaznivé slovo, ale verne slúžme Pánovi a prežívajme svoju prípravu na slávny deň návratu Ježiša Krista.

Nech sa všetci zahĺbajú vo všetkom, čo sme dnes preberali, a nech si všetci slúžiaci bratia vezmú k srdcu, ako sa píše v nemeckom preklade, že pokrm bol odovzdaný služobníctvu a tí ho môžu rozdávať. Nech je Pánov stôl bohato prestretý a všetci praví veriaci sú sýtení a požehnaní. A pamätajte aj na Slovo nášho Pána:

„Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal…“ [Jn 4:34]

Mojím pokrmom je, aby som plnil poverenie, ktoré mi Pán dal 2. apríla 1962. A verím, že všetci máme túžbu konať to, čo nám Pán prikázal. A On povedal:

„Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou.“ [Jn 13:35]

Nech požehnanie všemohúceho Boha spočinie na všetkých – vo  všetkých národoch, jazykoch a národnostiach, je moje prianie a modlitba v Ježišovom svätom mene. Amen.

Povstaňme k záverečnej modlitbe. Brat Borg sa bude modliť s nami.

Brat Borg

Nebeský Otče, z celého srdca Ti ďakujeme za tvoje Slovo, ktoré sme teraz počuli. Nepočuli sme ľudské slová, ale zjavené Božie Slovo. Tvoje Slovo je duch a život. Tvoje Slovo vykonáva na tých, ktorí ti veria, to, ku čomu si ho poslal. Ďakujeme za tvoje Slovo, za krv Novej zmluvy, za vykúpenie na kríži na Golgote.

Požehnaj všetok svoj ľud, ktorý počúval s nami, požehnaj našich bratov a sestry tu v Krefelde. Ďakujeme Ti za všetko. Ty si nás požehnal. Spoj nás v Božej láske, keď v týchto posledných dňoch počúvame tvoje Slovo, veríme mu a s tvojou pomocou podľa neho konáme. Prijmi vďaku za toto zvestovanie Slova. Prosíme Ťa, aby si brata Franka požehnal na duchu, na duši i na tele. Ďakujeme Ti za všetko v Ježišovom mene. Amen. Amen. Amen.