Predchádzajúca kapitola

OBEŽNÝ LIST Október 2019

Srdečné pozdravy všetkým bratom a sestrám vo všetkých krajinách v mene Ježiša Krista, nášho Pána, miestom Písma zo Zjavenia 1:1-3:

„Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal Svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore, a On pošlúc ho po Svojom anjelovi ukázal v znameniach Svojmu sluhovi Jánovi,

ktorý svedčil Slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista a všetko, čo videl.

Blahoslavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko.“

V Zjavení 22:6 čítame:

„A riekol mi: Tieto slová sú verné a pravdivé. A Pán Boh svätých (duchov) a prorokov poslal Svojho anjela, aby ukázal Svojim sluhom, čo sa musí stať naskore.

A hľa, prídem skoro! Blahoslavený, kto ostríha slová proroctva tejto knihy.“

Ako čítame v prvom verši prvej kapitoly, Pán poslal Svojho anjela na ostrov Patmos k Jánovi, aby všetko zjavil Svojim služobníkom. Mimoriadny dôraz kladie na „Božie Slovo“, „svedectvo Ježiša Krista“ „slová proroctva“. Je veľmi dôležité dbať na každé Slovo napísané v Svätom Písme. V poslednej kapitole nachádzame opäť slová: „…aby ukázal Svojim sluhom, čo sa musí stať…“

V kapitole 22 náš Pán dvakrát povedal: „Hľa, prídem skoro!“ [v. 7+12] Druhý príchod Krista – tzn. návrat Krista – je pre nás najdôležitejšia téma.

Tento obežný list preto nie je o mnohých témach proroctiev konečného času, ale hlavne o blízkom druhom príchode Krista. Pri Jeho prvom príchode vystúpil Ján Krstiteľ ako hlas volajúceho na púšti [Iz 40:3], skrze ktorého zvesť bol ľud pripravený pre Pána. Tak to anjel predpovedal jeho otcovi Zachariášovi: „A mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi, ich Bohu. A on sám pôjde pred Ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud.“ [Lk 1:16-17]

Nový zákon začína naplnením zasľúbení Starého zákona a tak sa to deje až do konca času. Pavol nám o tom hovorí takto: „Pavel, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený k evanjeliu nášho Boha, ktoré vopred zasľúbil skrze Svojich prorokov vo Svätých Písmach.“ [Rm 1:1-2]

Dnes by sme radi zistili, ktoré zasľúbenia sa napĺňajú v našom čase. Kto mal v našom čase priame povolanie a poslanie? Kto mal podľa nemeniteľnej Božej vôle a v súlade s Jeho zasľúbením priniesť zvesť teraz, pred druhým príchodom Krista?

Od 11. 6. 1933, keď dal verný Pán bratovi Branhamovi mimoriadne poverenie priniesť zvesť, ktorá predíde druhému príchodu Krista, prešlo 86 rokov. Boží muž stál v rieke Ohio a krstil, tak ako krstil Ján v rieke Jordán. Po tom, čo Ján pokrstil Ježiša, zaznel z nebies hlas [Mt 3:17]. Brat Branham počul z nebies slová: „Pozri nahor! Pozri nahor!“ A hľa, zostúpil nadprirodzený svetelný oblak viditeľný pre všetkých prítomných a brat Branham počul slová, ktoré sme už mnohokrát citovali. Z 21 citátov, v ktorých o tom hovorí, chceme zopakovať nasledujúce tri, aby sme zdôraznili presné znenie Božieho poverenia:

„Tak, ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, tvoja zvesť predíde druhému príchodu do celého sveta.“ [14. 7. 1963]

„Ja to zrejme neučiním, ale táto zvesť predstaví Ježiša Krista svetu. »Pretože tak, ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu, tak zvesť predíde druhému príchodu …« Viem, že sa to stane. Zvesť bude nesená ďalej.“ [29. 12. 1963]

„Hlas povedal: Tak, ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, tvoja zvesť predíde Jeho druhému príchodu do celého sveta.“ [19. 2. 1965]

Povedzme to ešte raz: Keď nastal čas pre prvý príchod Krista, diali sa nadprirodzené veci. Anjel Gabriel oznámil narodenie Jána Krstiteľa [Lk 1:11-20]. O šesť mesiacov neskôr prišiel k Márii a oznámil narodenie Vykupiteľa [Lk 1:26-38].

Posilňuje nás vo viere, že vieme, čo verný Boh vykonal v našom čase: 11. 6. 1933 bol deň, ktorý Boh predurčil, aby v ňom oznámil zvesť pre záverečný čas pred zasľúbeným návratom Krista. Nie je potrebné opäť zachádzať do všetkých podrobností, urobili sme to opakovane v predchádzajúcich obežníkoch.

Služba zasľúbeného proroka z Mal 4:5, Mt 17:11Mk 9:12 je skutočnosť, ktorú sme prežili.. Jeho zvestovaním boli oznámené všetky tajomstvá, všetky biblické učenia, skutočne celá Božia rada až po zjavenie siedmich pečatí a vrátane neho.

24. 12. 1965 verný Boh povolal Svojho služobníka a proroka k Sebe, pretože jeho služba bola bezpochyby ukončená. Odvtedy bola zvesť čistého Slova na základe Božej vôle nesená do celého sveta.

 

Ďaľšia kapitola