Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje
Prehľadné objasnenie

Všetkým, ktorí sú oboznámení so službou brata Branhama, je známe, čo Boh v našom čase učinil – aj to, čo sa stalo 28. 2. 1963. Vtedy sa naplnilo videnie, o ktorom brat Branham často hovoril a mne osobne sa s ním zveril v decembri 1962: Pán sa mu zjavil na hore Sunset pri Tucsone v Arizone v nadprirodzenom oblaku, obklopený siedmimi anjelmi. Pri tom celým okolím otriaslo sedem mocných úderov hromu. Bolo mu povedané: „Vráť sa do Jeffersonville, pretože bude otvorených sedem pečatí.“ Správa Dr. Jamesa McDonalda o nadprirodzenom oblaku spolu s fotografiou boli zverejnené v známom časopise Science vo vydaní z 19. 4. 1963 a v časopise Life zo 17. 5. 1963.

Od 17. do 24. 3. 1963 kázal potom brat Branham v Jeffersonville o siedmich pečatiach. Jednalo sa o zjavenie toho, čo ešte bolo skryté v Božom Slove (Zj 5).

Vyložil, že novozákonná Cirkev končí laodicejským časovým obdobím (Zj 3), ktoré trvá až do návratu Krista, a že Nevesta je potom ukázaná až v 19. kapitole pri svadobnej hostine. Bolo mu zjavené, že prvé štyri pečate (kap. 6:1-8) ukazujú antikrista v jeho štyroch stupňoch vývoja, na štyroch rôznych koňoch.

V piatej pečati (kap. 6:9-11) mu bolo zjavené, že duše zavraždených sú židovskí mučeníci, ktorí sa pevne držali svedectva Slova (Tóry, 5 Mojžišových kníh), vrátane 6 mil. zavraždených Židov počas holokaustu v Tretej ríši. Prosia Boha Pána o pomstu – kým praví veriaci kresťania sa modlia o odpustenie pre svojich nepriateľov.

Šiesta pečať sa vzťahuje, ako to brat Branham 23. 3. 1963 viackrát zopakoval, na čas po vytrhnutí, čas súženia. 10. 11. 1963 sa na to odvolal a povedal: „Počas šiestej pečate, keď zaznejú trúby, opustil trón milosti, pretože Jeho dielo spásy bolo dokonané.“

V marci 1963 Baránok trón milosti neopustil, ako tomu mnohí zle porozumeli. Ešte stále žijeme v čase milosti a krv zmluvy je ešte stále na tróne milosti (Žd 4:16), na truhle zmluvy (3M 16:11-14, Žd 9:15-22) a ostane tam, až kým počas veľkého súženia nesčíselný zástup neobmyje svoje rúcha v krvi Baránka.

V marci 1963 nenastala ani žiadna polhodina ticha v nebesiach. V marci 1963 anjel zmluvy (Zj 10) nezostúpil na zem ani nepostavil Svoje nohy na zem a more. V marci 1963 nevydalo sedem hromov zo Zjavenia 10 svoje hlasy.

V marci 1963 brat Branham dostal zjavené presne to, čo bolo ukázané Jánovi na ostrove Patmos, keď vzal Baránok tajomnú knihu (Zj 5). Bohu buď vďaka za to, že nám bolo všetko jasne osvetlené, aby sme mohli správne usporiadať v minulosti, prítomnosti a budúcnosti naplnenie toho, čo bolo zjavené. Pečate predsa nebudú zjavené až po vytrhnutí Nevesty, ako mnohí učia. Z Božej milosti sú už tu Neveste zjavené. Prorokovi Danielovi bolo povedané: „A ty, Danielu, zavri tie slová a zapečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Mnohí budú spytovať a rozmnoží sa vedomosť.“ (Dn 12:4) Žijeme v konečnom čase, smieme knihu skúmať a sme vďační za Zjavenie, ktoré Boh v našom čase daroval. Amen.

Brat Branham čítal zodpovedajúci biblický text prvých šiestich pečatí. Čo sa deje počas šiestej pečate (Zj 6:12-17) nám zreteľne ukazuje, že to je po vytrhnutí: „A videl som, keď otvoril šiestu pečať a hľa, povstalo veľké zemetrasenie a slnce sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv…“ (verš 12) Šiesta pečať končí výrokom: „…lebo prišiel ten veliký deň Jeho hnevu, a kto môže obstáť?“ (v. 17)

V Zjavení 7:1-8 je daný štyrom anjelom súdu pokyn: „Neškoďte zemi ani moru ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách.“ (v. 3) To sa týka zapečatenia 144 000 z 12 kmeňov izraelských počas tri a pol roka trvajúcej služby dvoch svedkov (Zj 11). Až potom môžu na zem prísť súdy trúb.

Vo veršoch 9 až 17 je ukázaný verný nesčíselný zástup, ktorý musel prejsť cez veľké súženie a svoje rúcha obmyl v krvi Baránka.

Text siedmej pečate brat Branham vo svojom kázaní nečítal, len prvý verš Zjavenia 8 o tichu v nebesiach. Prvý verš znie nasledovne: „A keď otvoril siedmu pečať, nastalo mlčanie na nebi ako za pol hodiny.“ 

Od verša 2 je nám zreteľne ukázané, čo sa potom stane: „A videl som tých sedem anjelov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb.“

V súde prvej trúby zhorela tretina zeme a stromov (v. 7),

v súde druhej trúby (v. 8-9) sa tretina mora zmení na krv
(v. 8-9),

v súde tretej trúby (v. 10-11) sa jedná o tretinu riek,

v súde štvrtej trúby (v. 12) bude zasiahnutá tretina mesiaca a hviezd.

Potom nasleduje trojnásobné beda všetkým obyvateľom zeme a varovanie pred poslednými ranami súdu zvyšných troch anjelov trúb (v. 13).

Keď zatrúbi piaty anjel (9:1-12), nasleduje piaty súd trúby: všetci ľudia budú 5 mesiacov trápení okrem tých už zapečatených 144 000 (Zj 7:3-4), ktorí ostanú uchovaní.

Počas šiesteho súdu trúby (v. 13-21) zabijú štyria anjeli súdu, ktorí sú zviazaní ku hodine, dňu, mesiacu a roku pri Eufrate, tretinu ľudstva (v. 15).

Až potom, čo šesť anjelov trúb a štyria mimoriadni anjeli súdu vykonali svoje poverenie, zaznie v Zjavení 10:7 oznámenie: „...ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval Svojim sluhom prorokom.“ 

V mene Ježiša Krista prosím všetkých, aby s veľkým rešpektom čítali Zjavenie 10 od začiatku. Tam Pán sám zostúpi ako Anjel Zmluvy zahalený v oblaku a obklopený dúhou, vo Svojej ruke má otvorenú knihu a ako právoplatný vlastník, skrze ktorého bolo všetko stvorené, postaví jednu nohu na zem a druhú na more a skríkne „velikým hlasom, ako keď reve lev. A keď skríkol, prehovorilo sedem hromov svoje hlasy.“ (v. 3)

17. 3. 1963 čítal brat Branham text zo Zjavenia 10 a povedal: „Ak ste si všimli, je to Kristus. V Starom zákone je nazvaný Anjelom zmluvy. Teraz prichádza priamo k Židom, pretože Cirkev je dokonaná.“ Ako to brat Branham asi 50-krát povedal, skrze siedmeho zvestovateľa Cirkvi nám boli  zjavené mnohé tajomstvá. Tu sa však jedná o Izrael, o siedmeho anjela trúb a o „Božie tajomstvo“ (Kol 2:2-3) – a to je Ježiš Kristus, náš Pán (1Tim 3:16). Vtedy ho Židia nepoznali, ale potom pohliadnu na Toho, ktorého prebodli (Zach 12:10, Jn 19:37, Zj 1:7)

A opäť prechádzame k Starému zákonu a vidíme, že potom sa napĺňa druhá časť Malachiáša 3:1 a Anjel zmluvy príde do Svojho chrámu. Že sa jedná o úsek pre Izrael, o Jeruzalem a horu Sion, na ktorej je zhromaždených 144 000 (Zj 14), je „Tak hovorí Pán!“ vo Svojom Slove:

„A Hospodin bude revať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas, a budú sa chvieť nebesia i zem, ale Hospodin je útočišťom svojmu ľudu a pevnosťou synom Izraelovým.“ (Joel 4:16)

Až keď Pán ako Lev z kmeňa Júdovho zareve (Jer 25:30, Hoz 11:10, Joel 3:16, Zj 10:3), vydá sedem hromov svoje hlasy. Ale hlas z neba prikázal: „Zapečať to, čo hovorilo sedem hromov, a nepíš toho!“ (v. 4) Amen. Pred tým majú veľký rešpekt všetci tí, ktorých mená stoja v knihe života zabitého Baránka. Pravé Božie deti veria len tomu, čo stojí napísané v Starom a Novom zákone, a nie výkladom a falošným učeniam. Rozlišujú medzi siedmimi hromami, ktoré vydajú svoje hlasy v Zjavení 10, a mocnými hromami z 28. 2. 1963, o ktorých brat Branham často hovoril, obzvlášť 24. 3. 1963. Tieto boli úplne prirodzené a boli sprevádzané zemetrasením, ktoré otriaslo celým okolím hory Sunset v Arizone, takže sa z hory skotúľali aj kamene a vrcholky stromov boli orezané. Kamene a stromy som v decembri 1968 videl na vlastné oči pri vyhliadkovej jazde, na ktorú pozval brat Pearry Green z Tucsonu viacerých kazateľov. Keď brat Branham hovoril o siedmich hromoch, jeho myšlienky sa iste vracali k tomuto nadprirodzenému prežitiu.

Opäť sa vraciame k Starému zákonu, aby sme presne zistili, koľko času ešte ostáva potom, čo Anjel Zmluvy prisahal: „Na to som počul hovoriť muža, oblečeného v ľanovom rúchu, ktorý stál nad vodami rieky, a videl som, že pozdvihol svoju pravicu i svoju ľavicu k nebu a prisahal na Živého na veky, že na určený čas určených čias a pol času, a keď ukončia rozmetávať silu svätého ľudu, dokoná sa to všetko.“ (Dan 12:7) Amen. Vďaka buď Bohu za presnosť Starého a Nového zákona! V Starom zákone je určené, čo sa stane. V Novom zákone vidíme čo, ako a kedy sa naplní.

V Zjavení 11:1-14 je meraný chrám a je tam presne opísaná služba dvoch svedkov, ktorí vystúpia v Jeruzaleme: Bude trvať 1 260 dní, čo je presne 3 a pol roka. Po službe oboch prorokov, keď už chrám bude stáť (Zj 11:1, 16:1), budú zavraždení a vzatí do nebies. Potom bude vyliatych sedem čiaš hnevu: „A videl som iný div na nebi, veľký a prepodivný: sedem anjelov, majúcich sedem posledných rán, pretože nimi sa dokoná hnev Boží.“ (Zj 15:1) Na konci času súženia po poslednom tri a pol roku = 42 mesiacov (Zj 11:2) bude potom vyhlásené kráľovské panovanie: „Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána a Jeho Krista a bude kraľovať na veky vekov.“ (Zj 11:15+17, Lk 1:33, Iz 9:6) Môže to byť napísané zreteľnejšie a prehľadnejšie, ako nám to je zanechané v Biblii?

Sadržaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9