Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Budoucí domov nebeského Ženicha a pozemské nevěsty / William Branham

Limba: cehă

3. ČASŤ

ConţinutVidíte, potom přejdete z času do věčnosti. Nebudete dodržovat žádné soboty, ani novoměsíce (Kol. 2:16, 20), ani tomu podobné věci, nýbrž jste přešli – proměněni, ne zničeni – přešli jste ze smrti do věčného života. Co nás učí Bible? Že přejdeme z jednoho stavu do druhého. Stará sobota zmizela. Ježíš byl v osmém dni vzkříšen. To byl svatý den a to nebyl už den, nebo „den“ je vyjádřením časového úseku, ale ten je již potom pryč, on přejde do věčnosti a my se dostaneme znovu k prvnímu dni.

Věčnost je jako kruh, nenajdete v něm nikde konce. Ve správném kruhu nenajdete žádné přerušení … člověk jde a jde. Zcela jedno, jak jdete, jde se dál, začnete zde, jdete přes předsíň, na Zemi. Zanecháte Zem za sebou a jdete zase dál a stále ještě dál.

Stvoření zde na Zemi je od satana zpřevracené. Má svůj konec až zazní zlatý zvon a pozoun. Již tenkráte, jako na začátku, jako východisko z ráje, když byl člověk vsazen na tuto zem a potom padl, vylila malá ovečka svou krev, která mluvila o tom, že přijde velká ovečka a vylije svou Krev na Golgatě. Na Golgatě byl vztyčen kříž a přinesl spojení pro ty, kteří byli ve Starém zákoně ospravedlněni a po tomto dni vyhlíželi. V tomto novém úseku, při příchodu Pána na zem, pouto spasení, Krev, spasitelná moc, o které mluvím, která obojí, lidi i Zemi zachránila, stejným způsobem opět vyústí do věčnosti. Všechno nesvaté a všichni, kteří k tomu nebyli určeni, budou spáleni v ohnivém jezeře. Vidíte to? Pozorujte, v osmém dni vstal Pán Ježíš z mrtvých, věčný Král, věčné království, k našemu ospravedlnění, abychom byli v Něm pokřtěni k věčnému životu. Ne 7 dní, – nemá to s těmi dny nic společného, toto, o čem nyní mluvím, se vztahuje na příchod na věčnost. Všimněte si, po sedmi sobotách, v padesátém dni, je opět slavnostní shromáždění ve Svatyni. Co následovalo? Duch Svatý sestoupil o letnicích, to bylo v osmém dni. Byl vylit po sedmi sobotách, přesně v osmém dni, po Jeho zmrtvýchvstání. Bylo to 7 x 7 a potom byl vylit v prvém dni, začátkem týdne.

Zde máte svatou slavnost shromáždění. Toto však nemá s vlastní věcí (letnicemi) nic společného, nebo to jde vysoko nad to. 

Ono se bude konat v Božím království s vyvolenými, kteří nemají žádný začátek, nýbrž věčný život. Ono to nezačne v určitém dni. Vy jste nebyli v některém určitém dni zachráněni. Pán Ježíš jenom přišel, aby dokonal zachránění, a přece jste byli již od začátku zachráněni, nebo jste měli již od začátku věčný život.

Pstruh nemůže být nikdy žábou. Oni se mohou pohybovat v té samé vodě, ale on byl od začátku pstruhem. Máme ještě stále k dispozici časové období a jsme stále ještě v plné harmonii s Písmem. Po padesáti dnech to přišlo. Vidíte, osmý den nemůže být připojen k týdnu. Vidíte, on se nemůže počítat za osmý den v týdnu. Počítejte 7 dní a přijdete zase k tomu prvnímu a potom musíte začít opět znova. Všechny ostatní předobrazy se týkají našeho života zde, a přece, jestliže dojdeme k osmému dni, přejdeme do věčnosti. Tohoto nedosáhnete skrze zákony, obřady, předpisy, nýbrž skrze vyvolení. Amen. To je to pravé svaté, slavnostní shromáždění. Vidíte, a my přijdeme nyní ke konci sedmého církevního období – období letničního. Poznáváte to?

My jdeme ke svému slavnostnímu shromáždění. Až Církev bude zavolána, odebere se do pravé, skutečné věčnosti, ne do dalšího období, nebo církevní organizace, nýbrž na věčnost, s věčným Králem. To ostatní již více nebude mít. Dny a čas již více nebudou existovat. Přešli jsme do věčnosti, ze které jste přišli. Vy jste tam byli již hned od začátku. Jestliže máte věčný život – existuje jenom jedna forma věčného života a to je Bůh – potom jste jednou z Jeho vyjádřených vlastností. Jestliže to tak s vámi není, nikdy se tam nedostanete.

„Nikdo nemůže ke Mně přijít; jenom tehdy, jestliže ho Můj Otec nejprve přitáhne.“ Jan 6:44.

Vidíte, všechny tyto staré věci pominou a přece tyto věčné ne. Toto se vztahuje na věčnost. Duch Svatý je věčný. Vy jste také na věčnosti, kde jste byli již od počátku. Pochopili jste nyní, co se stalo? Vy jste byli stvořeni k věčnému cíli, nebo jste zjevenou vlastností, která byla v Bohu. On myslel na vás, přivedl vás k uplatnění a stvořil Zemi, aby vás z ní vyňal a učinil z vás lidskou bytost. Potom přišel hřích a zničil Jeho cestu. Ale vy jste přece vyšli, byli jste ale spolu se světem ztraceni. Proto On přišel a zachránil vás, vás, kteří jste byli vyjádřením jeho vlastnosti, a právě tak Zemi v tom samém způsobu.

Jeho předsevzetí jde dál. Haleluja.

Ó, to mi dělá tak dobře, když na to myslím, co před námi leží. Efez. 1:10. Chce-li si to někdo poznamenat, to není označování časového úseku, ani označování sedmého dne, nýbrž „plnost času“. Jestliže přišla plnost času, když bude vyplněn, když už žádný čas nepřijde, přejdeme do věčnosti.

Potom, co budou všechna Církevní období u konce – když byl časový úsek Lutherův, potom metodistů, potom bude letniční u konce, kam potom půjdeme?

Na věčnost. Potom nebude žádné číslo 7, nebo 8 atd. Na věčnosti nebudou žádná čísla, žádný čas a podobně. Amen. Ó, vidíte to nyní?

Potom, co bude na konci tisíciletého království vyplněn čas, bude se konat soud před velkým bílým Trůnem, který je předobraz na Ducha Svatého.

Potom, co svět bude zničen ohněm, křtem svatého ohně z nebe pokřtěn, nebude již existovat žádný hřích, všechny zárodky zmizely, všichni ďáblové jsou pryč. Všechna pokušení jsou pryč, všechno zlé zmizelo. Co bude činit Bůh potom? Potom přijde na Zem a bude na ní přebývat, protože všechen hřích zmizel. On činí to samé, když vás křtí Duchem Svatým a ohněm. Potom On může přijít a zaujmout ve vás svůj příbytek a my se nacházíme v nebeských oblastech v Kristu Ježíši, nebo jsme v něm.

My v Něm ne teprve budeme, již v Něm nyní jsme, v Ježíši Kristu.

Jak přijdeme do Něho? Skrze křest Ducha Svatého. Skrze jednoho Ducha jsme všichni vekřtěni v Ježíše Krista. My to již jsme. My nebudeme teprve až potom někdy v Něm, ale jsme již nyní v Něm. On je ten velký duchovní Král nad Duchem, který je v nás. Právě tak, jako myslel na ostatní, myslel i na to, že se Sám stane člověkem. To byli jeho myšlenky. Jak přivedl nyní jeho myšlenky k vyjádření? V tom, že On mluvil: „Staň se … Staň se …“ a stalo se. Staň se … a ono to bylo zde. On stále opět mluvil: „Staň se…“, až lidé jednoho dne řekli: „Bůh k nám nebude již více mluvit.“ Potom On řekl: „Budu k nim mluvit skrze proroka.“ Potom mluvil prorok: „Staň se. Toto neb ono nech přijde.“ A ono se to stalo, a ono se to stalo, a ono se to stalo právě tak. Pochopili jste to nyní? Plnost času přijde hned, jakmile bude čas naplněn. Potom, co bude svět pokřtěn, hřích bude pryč, potom, co křest učiní Zemi ke způsobilému místu, potom, co již více nebude existovat žádná nemoc, žádná smrt, žádné starosti, žádné zárodky, žádné trní a bodláčí, žádné utrpení, žádné stáří, nic, co by mohlo umřít, nic převráceného, jenom všechno správné, nic přirozeného, jenom všechno věčné. Potom jsou jeho vlastnosti vyjádřeny, nebo ony zde byly již od počátku. On si to tak představoval. Co se stalo? On postavil Adama a Evu na tuto Zemi a řekl: „Ploďte se a rozmnožujte a naplňte zemi.“ Některá těla se nalézala již zde. Byli jste zformováni tak, abyste mohli jíst a všechno dělat. Tak si to On představoval. A přece potom přišel hřích a přerušil Jeho plán. Ale během celého času se toto tlačilo kupředu. Co ale učinil Ježíš? Bůh sestoupil, přišel v podobě muže, vyjádřen v člověku a položil Svůj život. Místo, aby zde zůstal – On je Král – Sám sebe obětoval, aby všechny pozůstalé vysvobodil. Pochopili jste to? Až bude všechno u konce a všechno vráceno nazpět a Boží předsevzetí vyplněno, potom bude opět věčný Král u Jeho věčných poddaných, kteří byli v lidském těle Jeho vyjádřením.

Právě tak to bude následovat. Potom bude hřích opět odňat pryč, ďábel zmizí.

Potom se všechno stalo. Co toto vypůsobí? Tato Země není místem, na které by mohlo sestoupit nebe. Podívejte se na ni, jak je hříšná. Ona musí být nejprve vyčištěna. 

Nikdo, žádný muž a žádná žena, žádný mladík ani žádná dívka – nic na to nedám, kdo to je – není způsobilý vystoupit zde na kazatelnu a učinit si nárok být křesťanem, aniž by byl naplněn Duchem Svatým.

Nemáte nárok přijímat svatou večeři Páně, ani mít podíl na obmývání nohou, nebo něco podobného činit, dokud nejste očištěni svatým Božím ohněm.

Žádný muž nemá právo kázat, jenom tehdy, když se s Ním, jako Mojžíš, potká venku na svaté půdě, s tím Ohnivým Sloupem (který tam visí), kde pozná, na čem je.

Dávejte pozor, jak půjdeme dál. Potom, co svět obdržel křest ohněm a všechny zárodky zmizely, stalo se způsobilým místem pro přebývání nebe na Zemi.

Předobraz je obsažen v tom, že jsme v Kristu přesazeni do nebeských oblastí. Jsme tak, jako ona žena, vytáhnutí ze špíny a stali jsme se vyjádřením Božích vlastností. Jsme nyní Boží synové, nestaneme se jimi teprve později. Jsme vlastnostmi Božích myšlenek. Řeknete: „Podívej se, tento kazatel, nebyl on synem Božím?“ Bylo dokázáno, že jím nebyl, nebo co nemohl pochopit, neřekl. „Věřím Bibli.“ Zcela jistě, a přece nemohl rozpoznat Slovo zjevené v tom čase. On měl jenom rozumové vedení od jedné skupiny, která byla již před ním. Dnes je to to samé. Vím, že je to velmi tvrdé, ale je to pravda. Tehdy tam bylo zrovna tak Slovo, jak to bylo na ten den předpověděno. A přestože byl váženou osobností, nemohl to poznat. Proč? Zcela jedno, jak byl vzdělaný, nebo čím byl, neměl žádné zastoupení skrze vyvolení.

Jenom při vyvolených to tak bude. Jenom při nich to tak může být. Jenom skrze toto se může vyvolení potvrdit, nebo jestliže máte věčný život, museli jste již před tím stále být Boží součástí. Nebo On je jediný, který je věčný. Vidíte to? Ó, přemýšlejte o tom. Dávejte na to pozor, co během velkého tisíciletého království bude následovat. Až hřích úplně zmizí, začne tisícileté království. To je čas, kdy Duch Svatý zaujme své místo, tak, jak to činí u nás. Přešli jsme ze smrti do života a v Kristu Ježíši jsme přeneseni do nebeského světa, do Jeho nádherné přítomnosti. Také i fyzická smrt zmizí, tak, jako nyní zmizela duchovní smrt. Něco takového, jako duchovní smrt pro křtěného svatého Božího člověka více neexistuje. „On žije, i když zemře, a kdo žije a věří ve Mne, nikdy neumře.“ Celé Písmo se musí vyplnit. Nemůžete umřít, nebo máte věčný život. Vždy jste ho měli, to jediné je, že teď vás to Spasitel nechal poznat.

Vy jste to měli již stále. To je také důvod, proč rozeznáte čas, ve kterém žijete. Jak mnozí toto rozeznají? Mnoho díků. Vy jste poznali čas, ve kterém žijete. Metodisté říkají: „Jestliže budete jásat, tak jste to obdrželi.“ Mnozí z nich jásali a přece to neobdrželi. Letniční říkají: „Jestliže jste mluvili v jazycích, tak jste to obdrželi.“ Mnozí mluví v jazycích a přece to neobdrželi. Vidíte, farizeové měli všechny druhy zvyku, a když bylo Slovo zjeveno, nepoznali to. Jestliže jste Nevěstou – Nevěsta je součástí svého Muže. Vaše jediná možnost toto prožít spočívá v tom, že poznáte, jakou součástí vašeho Manžela, Slova, jste. Jinak nemůžete rozpoznat, že jste Nevěstou. Jak mnozí tomu rozumí? Musíte rozpoznat vaše postavení. Vidíte. Postavení někoho jiného poznat nemůžete. Co by se stalo, kdyby Mojžíš přišel s poselstvím Noého a i když Noé byl součástí tohoto poselství, to by vůbec neúčinkovalo. Co by bylo, kdyby Ježíš přinesl poselství Mojžíšovo?

Nepřineslo by to žádný výsledek. To bylo jiné časové období. V tom to bylo jiné proroctví. Jaký díl ze Slova se tam musel vyplnit. To byl jiný den v týdnu. Práce určená na úterý nemohla být vykonána ve středu. V sobotu musí být vykonána práce, která je určená na sobotu. Oni to tenkrát nepoznali a řekli: „Máme Mojžíše.“ On odpověděl: „Kdybyste znali Mojžíše, znali byste také i Mne, nebo on o Mně mluvil. Proroka, jako mne, vzbudí Pán, tvůj Bůh, tobě.“

Pochopili jste smysl toho? Vidíte, potom řekl Ježíš v Janově evangeliu 14 přibližně toto: „Až přijde On, Duch Svatý, připomene vám všechno a ukáže vám, ve kterém čase žijete. A ještě na něčem to poznáte, nebo On vám bude zvěstovat budoucí věci.“ Toto vede přímo nazpět k proroctví. Až On přijde.

Nová země a nové nebe nebudou nikdy temné. Až přijde nová Země, satan bude svázán. Satan, který je nyní volný, je žalobcem. Na nové Zemi bude svázán a uvržen do ohnivého jezera.

Zamysleme se nyní nad novou Zemí. Na nové Zemi nebude nikdy temné nebe. Ne, nebo toto přichází od prokletí. Ona nebude nikdy temná od zuřivých mraků. Nikdy nebudou vát vichřice, aby vyrážely a kácely stromy, strhly domy a převrátily věci. Blesky a satanův hněv na ní nebudou nikdy řádit a muže, který jde po ulici, neusmrtí, nebo nespálí budovy. Ne, nikdy více. Nikdy již nebudou přes ní vát smrště, vichřice nebo tornáda, aby zničili domy a malé děti, nebo tomu podobné věci. Přál bych si, abych měl ještě čas, a přece musím některé místa z Písma vynechat, aby to netrvalo příliš dlouho, nebo se ještě musím modlit za nemocné.

Nebe a země jsou spojeny. Bůh a člověk jsou smířeni. Začal znovu vrácený ráj. Celé prokletí je pryč, tak jako celé prokletí hříchu je pryč, jestliže vás Duch Svatý přijme.

Vidíte, ne vy Ho přijmete. On přijme vás, nebo to je Boží vlastnost. Duch Svatý je Duch Boží. Je to vlastnost Božího myšlení, že jste byli přijati, nebo jste byli k tomu účelu určeni. Vy jste se narodili v hříchu a přece měl Bůh ty, kteří mu patří. Vy jste se stali zde na zemi Jeho vyjádřením a On přišel a dostihl vás. Nyní jste navráceni tam, kam patříte. Hřích ztratil nad vámi svoji moc. To souhlasí. Touha hřešit opustila vaše srdce, jestliže tam vstoupil Duch Svatý, jste obnoveným člověkem. Jestliže bude Země právě tak obnovena, nebude již více žádné prokletí, žádná bouře, vichřice, žádný vítr, žádný orkán existovat. Jste smířeni. Duch a člověk jsou spojeni. Nová Země bude opět navrácena do krásy ráje. Ta nová Země bude tak připravena: myslete nato, potom, co stará Země bude zasažena a spálena ohněm. Prvky se v žáru roztaví a všechno lidské dílo na ni shoří, voda bude explodovat, ona se vznítí a všechno půjde do vzduchu. Sopky se otevřou a horká žhoucí láva se roznese tisíce kilometrů ve vzduchu.

Duch Svatý vezme každý zárodek pryč, každý hřích a všechno ostatní. Ïábel bude svázán a uvržen do ohnivého jezera, uzavřen do sžírajícího ohně hněvu Božího. Nebude existovat žádné divoké zvíře, které by vás roztrhalo. Jestliže půjdete květinovou zahradou, nebude tam žádný had, který by na vás zasyčel a který by vás jedovatě kousl. Ó, nebude to překrásné? Slyšte, na nové Zemi již nebude nikdy více žádný hrob. Nebude tam žádný existovat. Lidé a Bůh jsou sjednoceni. Nevěsta a Ženich, nebe a země se objaly. Bůh sestoupil dolů, aby bydlel s lidmi. Nebude více žádného hříchu, žádného utrpení. Nikdy nepotečou slzy matky po tváři, aby plakala nad dítětem. Amen. Na této nové vrstvě Země to nebude existovat. Ne, nebo ona je zachráněna. To, co se na ní nalézá, je osvobozeno a patří Jemu a Jeho lidu. Vidíte, jste součástí této Země. Souhlasí to? Když vás zachránil, zachránil tím samým způsobem také Zemi. Potom jste opět spojeni. Mohlo by to být ještě jasněji vysvětleno? Vy musíte být spaseni, nebo jste jednou z jejich součástí. Jestliže na vás ještě nepřišla Jeho Krev, potom nejste spaseni – ani jste nebyli zavoláni. 

Potom ji očistí. To samé činí také oheň. I když na ni tekla Krev, přesto musí být ještě očištěna ohněm, aby zde Bůh mohl mít své místo k přebývání.

To souhlasí. Bůh již své přebývání z části zaujal v tom, že již zřídil na této Zemi království Boží v srdcích Jeho svatých. Jsou to ti, kteří Mu již od počátku patřili. Ti Jeho jsou již spaseni. Na co On nyní čeká?

Na to, aby vysvobodil Zemi, aby tam své mohl zasadit, aby Jeho předurčený plán mohl být přesně vyplněn. Pomyslete, žádné hroby, slzy, žádné krveprolití již více nebude. Ona již více nebude svlažována slzami nebo krví. Ne, žádné války, žádné sněhové mraky. Nikdy více již nebude na ní ležet studený sníh a pálivé slunce pálit trávu. Haleluja.

I v poušti budou vyrážet růže. Stará trnitá poušť bude jednoho dne, až bude zachráněna a obdrží svůj křest, kvést jako růže. Bůh to řekl. Nyní existuje mnoho druhů kaktusů a trnitých keřů, ale na to všechno čeká ohnivý křest. Je to tak, jako s člověkem, který má v sobě stále ještě nenávist, zlobu a sklony k hádání. Když přijde ohnivý křest, je od toho očištěn. Potom už není závistivý a nic z toho všeho není – stal se dokonalým Božím příbytkem.

Myslete na to. To jsou jeho podřízení, kteří se tam s Ním nahoře setkají. Amen. To není jenom pohádka. To je pravda. To řekl Bůh. On to zaslíbil. K tomu se Nevěsta přibližuje. On také řekl, že i poušť bude kvést, jako růže, satan a hřích jednou provždy zmizí. Všechno se stane a začne věčnost. Mocný archanděl satan, který všechno toto zlo způsobil a všechno zkazil, bude zničen.

Myslete na to, Bible říká, že každá duše, která Ho neposlouchá, bude zničena. (Sk. ap. 3:23) Ale vidíte, že On sám Sebe nemůže zničit a přesto zůstat Bohem. Jestliže je tedy duše ze světa, bude se světem zničena. Jestliže ale byla věčně s Bohem, nikdy nezačala, nebo je součástí Boha, a proto také nemůže být zničena. Amen. Jak přeslavné. Jak vděčni bychom měli být. Církev toto musí poznat.

Lidé, všechno, co jste činili, leží zde. Pokouším se vám to říci. Něco musím vynechat, nebo se musím k tomuto tématu ještě jednou vrátit. Všechny tyto věci, satan hřích, věčně zmizí – nikdy více nebudou. Vidíte, satan nemůže tvořit. Kdyby to mohl, byl by Bohem. On může jenom zpřevracet, co bylo stvořeno. Všechna tato převrácenost a zkaženost bude pryč, nebude již více smrti. Jestliže zmizí, přijde život. Všechna znamení převrácenosti jsou pryč. Bodláky, trní, jsou znamením hříchu. Země tím byla prokleta. Potom to ale bude u konce. Nemoci také přišli tímto způsobem. Také ty zmizí. Smrti již více nebude, žádné krveprolévání. Nic, jenom posvěcení spasených bude na Zemi.

Ó, cítím se jednoduše tak dobře.

Bůh své stvoření a bytosti, které stvořil, zachránil skrze svou krev, skrze svůj očišťující plán; hubící zárodky, hřích očistí tak, že to bude sterilizováno. Nejlepší sterilizační prostøedek je oheň. Můžete vzít cokoliv, mydlový prostředek, všelijaké chemické látky, o kterých se mluví, a pořád nebudou zárodky úplně odstraněny. A přece, položte to do ohně.

Jestliže svatý Boží oheň Zemi vysterilizuje, v té době bude Nevěsta vzata do nebe, zatím co bude ten proces na zemi probíhat, a potom přijde opět na tuto Zemi. Bude nová Země a nové nebe. Žádná ledová zima, žádné pálivé léto ji již nebude více škodit. Země pokvete jako růže. Hřích a hříšníci jsou pryč. Bůh přebývá ve Svých stvořeních a ve Svém stvoření společně v dokonalém souladu. Nebe a země jsou jako žena a muž. Tak je to i s Kristem a Jeho Církví. Oni se v tomto mocném plánu spasení spojí a budou navráceni opět do Boží náruče. Na nové Zemi bude také nové město. Poslyšte nyní dobře. Nezmeškejte to. Ježíš řekl v Janově evangeliu 14:12, že odejde a připraví nám místo. „Nelekej se srdce vaše, jestliže odejdu, mám k tomu důvod, proč odcházím.“ On řekl: „Věříte v Boha, i ve Mne věřte.“ „Jdu, abych vám připravil místa.“ „V domě mého Otce je mnoho příbytků.“ „V království mého Otce je mnoho paláců.“ Kristus je nyní tam a připravuje nový Jeruzalém. Poslouchejte soustředěně. Nezmeškejte to. Kristus je nyní v nebi a připravuje nový Jeruzalém. Bůh stvořil zemi v šesti dnech nebo v šesti tisíci letech. Stojí napsáno: „Nebuďte nerozumní.“ (Efez. 5:17)

V Písmu také čteme, že 1 tisíc let je jako jeden den. Kristus tam odešel, aby nám připravil místo. Toto již běží mnoho tisíc let. „A jestliže tam přijdu a připravím vám místa, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste, kde jsem Já, i vy byli.“

Dávejte pozor. Spasitel a spasení. Přál bych si, abychom měli dostatek času se tímto zabývat, co jsem si zde ještě poznamenal. Totiž místo, kde Šalamoun vyzdvihuje tuto dívku, tuto Nevěstu. Musím to ale vynechat, nebo už bude pozdě. Já se k tomu však vrátím. Šalamoun ji získal, ale ona byla zasnoubena s jedním pastýřem. Někteří míní, že to byla jenom píseň, kterou zpíval. Ó, ne.

Šalamoun byl nástupce trůnu po Davidovi zde na zemi. To právě ukazuje na to, že tehdejší království muselo přejít. Byl to predobraz na Krista, který miluje svoji Nevěstu. (V písni Šalamounově.)

Všimněte si, že Ježíš řekl u Jana 14: „Jdu, abych vám připravil místa.“ Ó, přemýšleli jste již o tom, jak budou vypadat? Nevěsto, jak bude toto místo vypadat? Ono bude navrženo a připraveno od Božího Architekta. Jak bude toto město vypadat? O tom chci nyní několik minut mluvit. Boží Architekt ho navrhl a připravil. Vidíte, On ho utvářel svýma jemnýma rukama pro svoji milovanou Nevěstu. Jak bude vypadat? Můžete si představit, že muž, který si chce vzít nějakou ženu, a je toho schopen, staví podle jejího vkusu a každou maličkost dělá tak, jak to má ona ráda. Amen.

Boží Architekt stavěl nové město zcela podle její chuti. Tam, kde bude bydlet se svojí Nevěstou. Žádný div, že apoštol říká, co oko nevidělo, ucho neslyšelo a na srdce lidské nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kteří Ho milují. Chceme vidět, jestliže se můžeme na okamžik do toho zahloubat, abychom zjistili, jak bude vypadat. Boží Architekt to pro svoji nejmilejší navrhl. Ó, co to musí být za místo, jestliže je naplánoval Boží Architekt pro Jeho příbuzné, kteří byli živým Bohem, původcem Božího života, předurčeni. Jak bude to místo vypadat? Přemýšlejte o tom. Nezapomeňte, ono nebude v nebi. Jan říká: „Viděl jsem ho sestupovat z nebe.“ Ono bude na zemi, ale ne na této zemi, která pomine, nýbrž na zachráněné zemi. Bůh neřekl, že nechá vzniknou nové pokolení, nýbrž vysvobodí ty, kteří jsou zde. On nepřivede žádné nové pokolení. Vysvobodí ty, kteří zde již jsou.

On nebude tvořit nový svět, nýbrž vezme tento, pošle oheň a vyčistí ho tak, jak to udělal s námi. Jeho plány musí zůstat jedno provždy stejné. Myslete na to, ono nebude v nebi – ono přijde z nebe na tuto Zem. Je to příbytek, místo, kde On bude přebývat, kde si zřídí místo svého přebývání. Jan ho viděl sestupovat z nebe, když se nalézal na ostrově Patmos.

Stojí to zapsáno ve Zjevení 21. Jan viděl město sestupovat z nebe, jako když holubice – Bůh – sestoupil z nebe na Jeho pozemský stánek, na Ježíše.

Když se Ježíš setkal s prorokem, byl pokřtěn. Slovo přichází k prorokovi a On byl to Slovo. Prorok tam stál a odmítl všechny jejich církevní organizace, až uviděl Slovo, které přišlo k němu. Prorok byl udiven a řekl: „Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně?“ On odpověděl: „Nech to následovat, nebo se nám sluší naplnit všechnu spravedlnost.“ Já jsem oběť a ta musí být obmyta. Proto Ho poslechl.

A když Ježíš vystupoval z vody, Jan řekl: „Viděl jsem nebe otevřené.“ Prorok to viděl. On viděl, jak se nebe otevřelo a Duch Boží se v podobě holubice vznášel na Něho dolů a uslyšel hlas, který měl asi tento význam: „Toto je můj díl Země, který jsem spasil a od tohoto dílu země vysvobodím i zbytek, nebo On je mé zjevené Slovo. Já jsem celý svět postavil skrze Slovo do života (Židům 11) a satan během celého času držel všechno pevně v rukách. Ale Já jsem přišel, abych je spasil – všechny ty, kteří patří k Jeho tělu – a Já přijdu a budu v nich přebývat.“ Jan řekl: „Viděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, sestupovat s nebe, tak jako okrášlenou nevěstu svému Ženichovi.“ Kam sestoupilo? Právě tak jako tenkrát – zde na tuto Zem. Ježíš byl částí této Země, na kterou sestoupil Duch Svatý. Souhlasí to? A Tento zůstal stále, jednou provždy na Něm. On Ho nemůže nikdy opustit. On na Něm zůstává stále. On a Bůh jsou jedno. On stále trvá. Jan viděl svaté město, Jeruzalém, nový Jeruzalém, sestupující z nebe právě jako tu holubici. A to město se usadilo na nové Zemi, dokonale vysvobozené zemi. Za jakým účelem? Aby uplatnil svůj nárok pro každého svého, pro kterého tuto Zemi stvořil, každý muž a každá žena, kteří již měli zastoupení na věčnosti, jsou spaseni a zachráněni.

Země bude očištěna skrze hořící oheň. Ježíš se nalézal v ohnivých pokušeních 40 dní na poušti. Všimněte si, potom byl připraven pro svoji službu. Myslete na to! Duch Svatý přišel na tuto Zemi, na Ježíše a na Jeho svatou Krev. Dávejte pozor. Doufám, že nejdu příliš do hloubky. Svatá Krev, která byla životem, byla stvořena Bohem, byla Božím stvořením. Můžete to vidět?

Bůh vyjádřený ve stvoření. On byl Duch. Bible říká, že Ježíš je počátkem stvoření Božího. Jak začal? V náručí jedné ženy. Čím byla? Byla jenom nositelkou. Jak nemohou ti slepí lidé zde vidět to protikladné postavení k semeni hada? Eva byla postavena na tuto zemi a předtím, než se jí satan nebo jiný mohl dotknout, řekl jim Bůh: „Ploďte se a rozmnožujte a naplňte zemi.” A přece potom přišel mezi ně satan a jestliže ten první byl Adamův syn, potom opravdu nevím. Adam byl přímý potomek Boží a člověk obdrží vždycky jenom vlastnosti svých rodičů. Jestliže jste znovuzrozeni, budete mít vlastnosti svého nebeského Otce. Váš Otec v nebi je to Slovo a to Slovo je součástí vašeho Otce. Jak můžete toto Slovo kvůli nějaké církevní organizaci zapírat? Doufám, že toto nezmeškáte … Vím, že je to od Boha.

Zde On sestoupil a tam stál Ježíš – vyjádření Boha. Dávejte pozor. Bůh řekl k hadu: „Protože jsi to učinil, postavím nepřátelství mezi semenem tvým a jejím semenem. Souhlasí to? A žena přece nemá žádné semeno. Přemýšleli jste o tom? Ona je podobna poli, nemá však žádné semeno. Vidíte toho hada – on své semeno vložil do tohoto pole. Jestliže žena nemá žádné semeno, musí čekat, až nějaké obdrží. Vidíte, toto následovalo skrze pohlavní spojení satana, skrze hada, který tenkráte nebyl žádným plazivým zvířetem, nýbrž měl nohy, které později zmizeli. Bylo to nejchytřejší zvíře ze všech zvířat a to jediné, které se mohlo spojit se ženou. Semeno zvířete se dnes nespojuje s lidmi. Člověk to zkoušel, nejde to. Semeno mužského zvířecího pohlaví se nemůže spojit se ženou. To nejde. A přece toto zvíře stálo člověku nejblíže. Vidíte, oni nemohou nalézt pokračování mezi člověkem a šimpanzem. Vidíte, když se všechno vyvíjelo, od ptáka až k opicím, potom šimpanz a potom jim něco chybí. To byl tehdejší had, ale ne plazící se po zemi. On úplně ztratil svoji podobu, nebo byl proklet. Bůh neproklel Adama, i když učinil to samé. On proklel zemi, aby nesla trní a bodláčí. Také Evu neproklel, řekl ale, že Adam bude jejím pánem. Od té doby se nesmí vůbec pokoušet kázat nebo něco podobného činit. Adam je jejím pánem.

„V potu tváři se budeš živit celý svůj život, až se opět navrátíš do země.“ Také řekl: „Postavím nepřátelství mezi tvým semenem a jejím semenem.“ Žena neměla žádné semeno, ona nemohla nikdy žádné mít, proto ho musela někde obdržet. Bůh jí – Marii – jedno semeno dal, ne však skrze pohlavní spojení, nýbrž skrze stvoření. Nemůžete to vy, slepí lidé, vidět, jak to bylo se semenem hada? Ó, satan se k ní dostal před Adamem a tím tam to semeno přišlo. 

Marie však obdržela zaslíbené semeno. Co to bylo? Bůh sám. On byl ten začátek „Božího stvoření“. Vidíte, Abel byl spravedlivý muž po svém otci a Set, který se narodil po něm, právě tak. Odkud přišel ten zlý chlapík, vrah a lhář? Vidíte? Odkud přišel? K tomu bylo zapotřebí semene a také sám byl nositel semene, Kain byl muž. Ó, kde se nalézají tito slepí lidé?

Bůh tohoto světa zaslepil jejich oči. Žádný div, že Ježíš řekl: „Nikdo nemůže sám od sebe nic rozpoznat.“ (Mat. 13:11) Ptáte se, proč to nevidí? Ježíš jednou řekl svým učedníkům: „Vám je to dáno znát tajemství Božího království, ale jim ne.“

To je ten důvod, proč sem také vy přijíždíte z okruhu 1 500 mil. Vám je to dáno, abyste věci Božího království rozpoznali. Vidíte, přijíždějí sem dokonce až z jižní Afriky a ze všech stran, nyní v tomto pozdním čase, kdy se Nevěsta dokončuje, aby mohla přejít do Božího království. Nemám již moc času, a přece, dávejte pozor, můžete v tom již vidět semeno hada a jak se to všechno stalo. To souhlasí. Někdo by řekl, například ten mladík v Tucsonu před několika dny – možná že bude poslouchat toto pásku. „Jestliže tomu tak bylo, potom ti chci říct jedno,“ a odvolával se na to, že Eva řekla: „Obdržela jsem syna s pomocí Pána.“ Přirozeně, existují Boží zákony. Chápete to, na pole přece můžete naset pšenici s plevelem. Říkám vám, že to samé slunce a ten samý déšť nechá obojí semeno vzklíčit k životu. Bůh dal zákon a tento zákon nemůže být zrušen. Je to zcela jedno – jestliže má nejzkaženější žena z města poměr s nejzkaženějším mužem, žije s ním, aniž by byli oddáni, obdrží dítě s pomocí Pána, nebo toto dítě se také narodí na základě zákona Božího, protože neexistuje jiná možnost. Jestliže to tak nevidíte, potom činíte ze satana stvořitele a také Boha. Ó, jak může být člověk slepý. Toto je Boží zákon. Zcela určitě. Vždycky, když se narodí dítě, je to jedno, je-li od Ezau nebo Jákoba, od někoho, kdo má špatnou pověst, nebo od někoho jiného, i když to bude od Jidáše, musí přijít podle Božího zákona. Bůh dal zákon. Bible říká: „Slunce svítí na zlé i dobré, déšť padá na spravedlivé i nespravedlivé.“ (Mat. 5:45) a v Židům 6 stojí: „Nebo pole, na které často prší a zavlaží se, přináší užitek.“ Tak je to i s požehnáním, které přichází od Boha, a přece i bodláky a trní žijí z té samé vody a z toho samého slunce. Je to Boží zákon, aby každé semeno zrálo a přineslo opět ten samý druh semene. Takže také semeno hada muselo přinést opět to samé semeno. Bůh tomu nezabránil, nebo se skrze toto mohl vyplnit Jeho celkový plán a On se mohl stát Spasitelem. Skoro každý slepý by to mohl vidět, jenom tehdy ne, jestliže je mu to skryté – nebo bůh tohoto světa mu to zakryl. Je to tak jasné, jako všechno, co můžete vidět očima. Tu to máte. Toto je semeno hada.

Dávejte nyní pozor. Ježíš byl „…počátek stvoření Božího“. Co se odehrávalo v oné ženě? Semeno přichází od muže. Zkuste to zapírat. Žena má v sobě zárodek života. Ona má jenom malé vajíčko, které je jako pole. Jestliže si člověk například vezme nějaké pole a bude ho vláčet, postřikem vystříká všechny zárodky života pryč, takže tam ani tráva ani nic podobného neporoste, potom ho ale opět bude hnojit a naseje tam dobré semeno. Jestliže však přijde nepřítel a naseje tam ještě jiné semeno, Boží zákon způsobí, že tam budou uzrávat obě semena. Bůh to tak nechtěl a přece se to stalo. Vidíte, ve spermii muže je zárodeční buňka, skrze kterou následuje oplodnění. Při oplodnění vzniká život. Pozoroval jsem, jak se dělá křížení. Doktoři, chemici, to mně a bratru Schak vysvětlovali a mohli jsme pozorovat, jak to probíhá. Nejprve přijde buňka ženy, vajíčko. Potom přijde spermie muže, zárodeční buňka. Žena v sobě nemá zárodeční buňku, ona je vedlejším produktem muže. Proto jsem ji nejprve tak označoval, protože ona je jenom polem. Vaječná buňka odpovídá plodnému poli pro tento život. Zárodek života přijde k ní a pohybuje ji dopředu. Je to tajemství, jak celé oplodnění probíhá. Řeknete: „První spermie pohne vajíčkem, ostatní odumřou. Kdo to určí?“ Nuže, ta první. Bude to ta, která je úplně vpředu? Ta první semenná buňka? Ne, ne. To může být také nějaká zezadu, nebo ze středu, která se dostane k vajíčku. To znamená, že za tím stojí nějaká inteligence, která dokonce určí, jestli to bude červeno nebo černovlasé, malé nebo velké, chlapec, nebo dívka. Vy to nemůžete ovlivnit. To nejde. I když byste to chtěli namíchat, nic vám to nepomůže, to určuje Bůh. Potom se jedna semenná buňka dostane na to pole, do vajíčka, nebo se pohybuje pomocí malého přívěsku, kterým se pohybuje dopředu a ze kterého se tvoří konečník dítěte.

Co je tedy žena. Ona nemá semeno, má jenom pole, aby tento životní zárodek přijala. Takto přišlo semeno nepřítele. Dobrý rozsévač zasel dobré semeno. Za ním ale přišel nepřítel a zasel plevel. A přece déšť padá na spravedlivé i nespravedlivé. Právě tak je to i se sluncem. Všechno roste.

Ježíš řekl: „Nechte růst všechno pohromadě až do žně, potom bude plevel svázán.“ On bude svázán jako velký snop ve velkých organizacích – ve světové církevní radě. Co bude následovat na konci? Bude spálen. Pšenice ale bude shromážděna do stodol. Obojí se živí z toho samého, z té samé vody. Citrusový strom, například pomerančovník, ponese granátová jablka, jestliže byla do něho naroubována jedna větev; zrovna tak může mít citróny, nebo grapefruity.

To ale nejsou pomeranče, a přece se toto jiné ovoce živí ze stejného života, který nese pomerančový strom. Církevní organizace jsou do vinného kmene naroubovány, nebo jestliže si dělají nárok na to, že jsou Kristovi lidé, potom z něho žijí. Víte, kdo to byl Kaifáš, a přesto dokonce prorokoval. (Jan 11:49-53) Přál bych si, abychom měli k dispozici celý týden, abychom se mohli těmito věcmi zabývat a dostatečně to vysvětlit, abyste to jednoduše postupně viděli.

Musím nyní něco vynechat.

Vidíte, co vytvořili Jeho ruce pro svoji milovanou Nevěstu. On to utvářel v jemné lásce pro svoji milovanou Nevěstu. Myslete na to, Duch Svatý sestoupil na Ježíše a Ježíš byl součástí země. Proč? Zárodek Boží, Boží život byl vložen a utvářen v lůně jedné ženy. Souhlasí to? Proto byl pozemský. Potom do něho vešel Boží život. Takže byl začátek stvoření Božího. Takže na základě tohoto zárodku to byla krev Boží, která byla na Golgotě prolita a padala na tuto zemi. Proč? Aby byla země vysvobozena. Ona je ospravedlněna, posvěcena a je na ni postaven platný nárok. Nyní obdrží křest ohněm, aby byla pro Ježíše a pro jeho Nevěstu očištěna. Vy jste ta druhá část, která byla vzata z této země. Vy, vaše tělo, jste součástí této země. Vaše duše je součástí Boha. Boží vlastností, která je zde postavena do těla Ježíše. Tělo musí být spaseno. Duše již je spasena, nebo ona byla v hříchu. Proto sestoupil Bůh a učinil to skrze proces ospravedlnění, posvěcení a křtem Ducha Svatého a vysvobodil vaši duši.

Protože jste součástí této Země, bude tato zrovna tak osvobozena skrze to. Vy se nyní nalézáte v tomto vývoji, který právě probíhá. Vaše tělo bylo skrze křest v čase Noé ospravedlněno – Amen. Vaše lidská bytost byla ospravedlněna, když Krev tekla na tuto zemi. Země, místo, na kterém budete žít, musí být vyčištěna ohněm skrze křest Ducha Svatého, aby mohla být příbytkem pro Krista a Jeho Nevěstu. 

Nový Jeruzalém. Pozorujte toto město. Oni zaujmou bydlení na Zemi. Nyní můžete jasně vidět, že Země musí být proměněna. Taková, jaká nyní je, to nejde. Svět nemůže po tisíciletém království dále obstát, aniž by byl proměněn. Aby se stala způsobilým místem, musí být Země proměněna, tak jako my musíme být proměněni skrze Svatý oheň, abychom byli v takovém postavení, aby On mohl v nás zaujmout svůj příbytek. Toto následuje skrze Ducha Svatého. Na nové Zemi bude hodně místa, dostatek místa. Ona bude obnovena ohněm, to je pravda, a moře již více nebude. Všimněte si, že město sestává ze čtverce. Jeho délka je právě tak velká, jako jeho šířka, totiž 12 tisíc stádií, to znamená 2 200 km. Poslouchejte nyní dobře, zatímco se pokusíme nakreslit tu formu. Musím předtím umýt tabuli.

Zde je hluboké zjevení Boha. Se zbytkem se budu ještě někdy zabývat, jak bude Pán chtít. Jestliže otevřete Zjevení, potom uvidíte, že toto město bylo měřeno v loktech a stadiích. Zjistili jsme, že město je změřeno na 2 200 km ve čtverci.

Víte, jak daleko bude dosahovat? V tomto týdnu jsem to počítal. Ono by dosahovalo od Maine až na Floridu a až na východní pobřeží moře, 2 200 km směrem do země až k západní Mississippi; jinými slovy poloviční plocha Spojených států bude právě stačit pro toto město. Řeknete: „Pro to tu ani není místo. Když již moře více nebude, bude místa dost. Nebo skoro 3/4 z toho jsou nyní přikryty vodou. Souhlasí to? Exploze vysuší moře a zvedne zemi. Myslete na to, 2 200 km ve čtverci. Co to bude za město?

Nezapomeňte, že moře zmizelo. Šířka a výška města jsou stejné. To znamená, že je to v každém směru 2 200 km z průsvitného zlata. Pomyslete na to. To neznamená, že toto město je jako kostka. Zdi a základy jsou stejné. To neznamená, že je to nutně kostka. Existuje ještě jiná geometrická forma, při které jsou rozměry stejné. To je pyramida.

Její základ i ty stěny měly stejnou míru. Nechte mě to nakreslit. Délka, šířka a výška. Přibližujeme se nyní k něčemu, co je tak jisté, jako že svět existuje. Pozorujte míry tohoto tělesa, jsou přesně stejné, a sice všechny. Délka, šířka a výška. Existuje ještě jiná míra u pyramidy, kterou je to dokázáno. Jestliže je to právě tak, odpovídá to přesně Enochovu znamení v Egyptě – pyramidě – není-liž pravda?

Enoch, ještě než přišlo zkažení předpotopního světa, když přišlo ospravedlnění, postavil znamení. V této pyramidě je 7 stupňů, které vedou ke královské místnosti. Studovali jste již míry pyramidy? Všimněte si, kdo předstupoval na sedmý stupeň, aby představil králi návštěvu. Dávejte pozor, kdo se na tomto místě nalézal a poznáte přesně čas, ve kterém podle této pyramidy žijeme. Bůh učinil tři Bible.

Existuje tzv. učení pyramidové, které je nesmysl. A přece pyramida skutečně existuje. Všechno, co Bůh učinil, sestává ve třech. Ježíš přijde třikrát.

Nejprve přišel zachránit Svoji Nevěstu, příště si ji přijde vyzvednout do nebe, a potom s ní přijde sem na Zem. Vidíte, jak slavné. V této pyramidě bylo sedm stupňů, a potom přišla královská místnost.

My se nacházíme v sedmém církevním časovém období. Předtím, než král zaujme svůj trůn. Myslete na to, pyramida nikdy neměla závěrečný kámen. První Boží Bible byla ve zvěrokruhu na nebi. On začíná a má svůj průběh přes všechna období. Zvěrokruh začíná pannou. Tak je to při Jeho prvním příchodu. Poslední znamení zvěrokruhu je lev – druhý příchod. Předtím byla ryba a rak, časové období rakoviny, to je čas, ve kterém nyní žijeme. Potom přišla Enochova pyramida, která o čase, ve kterém nyní žijeme, dává přesné svědectví. Nemáme již čas, abychom se tím podrobněji zabývali. Jednoho dne, jestliže mi Bůh pomůže, vám na základě měr ukáži přesný čas, ve kterém žijeme. Při této geometrické formě, kterou zde máme, a která má všechny strany stejné, se nemusí jednat o kostku. To by souhlasilo s Enochovou pyramidou v Egyptě.

Při očišťování Země skrze křest ohněm vypuknou sopky. Při takových explozích bude země vytlačena nahoru v pyramidovou horu. K tomu je dostatek místa, nebo ona bude dokonale proměněna. Celá plocha zeměkoule bude proměněna. Pochopili jste to? Pyramidová hora bude vytlačena ze země nahoru.

To bude přesně v souladu s Biblí, se Slovem, a toto se stane. V Izaiáši 65:25 čteme: „’Oni již nebudou nic zlého více činit a žádná neštěstí na celé Mé svaté hoře,’ mluví Pán.“ Ó, na celé mé svaté hoře. Myslete na to. Jde stále o jednu horu. Kdyby šli zdi kolmo nahoru, mohlo by to město být viděno jenom zevnitř – trůn by mohl být viděn jenom zevnitř. Všimněte si, on by mohl být viděn jenom zevnitř. A přece nyní přijdeme k zaslíbení v Izaiáši 4:5.

Chceme to hned číst. Spěcháte? Ne, nebuďte netrpěliví. Zabýváme se nyní obzvláštní věcí, časem, který musíte nyní správně pochopit. Jestliže se k tomu ještě někdy vrátíme a budeme se tím zabývat, ukáži vám, o čem nyní mluvíme.

Ó, chvála Pánu Ježíši. Pozorujte zde, Slovo se nikdy nemůže mýlit. Dávejte pozor, co stojí v Izaiáši psáno. Napsal jsem si to. Doufám, že to najdu. Moment. Izaiáš mluví ve 4. kapitole o příchodu Páně, že budou ženy tak nemorální. Přečtěte si to. Vidíte, v onom dni se bude lepit 7 žen na jednoho muže a budou říkat: „Chceme jíst náš vlastní chleba a strojit se do našich vlastních šatů, nech nás, abychom měli tvé jméno a učiň naši ostudě konec.“

To se vztahuje na konec času, ve kterém nyní žijeme. Svatba, rozvod, prostituce a mnoho jiného. „V onom dni bude Výstřelek Páně pro ty, kteří unikli v Izraeli záhubě, ozdobou a ctí a ovoce země chloubou a slávou.“

Kdo zůstane potom ještě na Sionu a v Jeruzalémě při životě, bude svatým; každý, který je zapsán v Jeruzalémě k životu. Všemohoucí Pán obmyje špínu dcer sionských a mnohonásobné krevní provinění Jeruzaléma z jejich středu skrze ducha soudu a skrze ducha tříbení.“ Oheň je vždy Boží soud. Když On při vás vykoná konečný soud, probíhá to takto. On vás zavolal, ospravedlnil a spasil, tak přesně to přes vás přejde.

Jeho soud a Duch Svatý a oheň vás očistí od hříchů, potom patříte Jemu. To samé činí se Zemí, jestliže ji nechá vypálit a vyčistit ohněm.“ (Izaiáš 4)

Podívejte se a poslyšte, jste připraveni? … potom tvoří Pán nad celým místem hory Sion a nad slavnostním shromážděním ze dne oblak s kouřem a v noci světlo Ohnivým Sloupem, nebo sláva Páně bude nade vším ochranou a štítem. V onom dni stvoří Pán nad nimi světlo – oheň, aby ve dne nad nimi svítilo. Dále je napsáno, že to bude ochrana i štít. Všimněte si, jak přesně Bible toto vyslovuje. Jestliže by tyto stěny šli kolmo nahoru, nemohl by to člověk vidět. Ony musejí být šikmé… „Na celé Mé svaté hoře…“ On stvoří toto světlo nad celou horou a bude to ochranou a štítem. Ó, my o tom zpíváme v jedné písni. „Ó, ty město na sionských výšinách.“ Dávejte pozor.

Bůh sestoupil na horu Sinaj, když mluvil z Ohnivého Sloupu k izraelskému lidu. On sestoupil na horu – na horu Sinaj. Na horu proměnění, když On řekl: „Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“, přišel ve světelné záři, která jasně zářila před Petrem, Jakubem a Janem na hoře. Tam byl spolu s Mojžíšem a Eliášem jako představiteli proměněných a zmrtvýchvstalých. Sláva.

Město bude na nové Zemi, nové stvoření na hoře, a trůn se bude nacházet nahoře. Trůn je nahoře a obyvatelé jsou na celé hoře. Zdi města mají základní kameny ozdobené dvanácti drahokamy, které odpovídají dvanácti kamenům v náprsní tašce Aronově, ve kterých je představeno dvanáct pokolení izraelských.

Brány jsou postaveny do čtyř světových stran – tak, jako při Svatyni úmluvy na poušti. Stále stojí v jednom směru. Zeď má 12 základních kamenů, které odpovídají dvanácti apoštolům. Ona je 144 loktů vysoká, to je asi 70 metrů.

Její základní kameny jsou ozdobeny drahokamy, které odpovídají těm na prsním štítu. Kolem města je zeď s dvanácti branami.

Zeď není základní zdí, na které by město spočívalo, neboď při délce strany 2 200 km to není možné. Je to zeď, skrze kterou se prochází branami, tak jako ve starém Jeruzalémě. Člověk vchází branami ve zdi, které mají 12 základních kamenů. Každý je ozdoben drahokamy, odpovídajícími dvanácti pokolením izraelským. Na nich stojí jména dvanácti apoštolů. Každá jednotlivá brána nese jméno jednoho izraelského pokolení. Neřekl Ježíš: „Budete sedět na dvanácti trůnech a soudit dvanáct pokolení izraelských.“? (Mat. 19:28)

Kdo seděl v městské bráně, aby spravoval lidi, když vešli dovnitř? Vidíte, tu to máte. Králové Země vejdou do města, vstoupí před apoštolské správce tak, jak to Ježíš zaslíbil. Trůn bude zcela nahoře ve výšce 2 200 km. Celý svět bude Světlo světa, Ježíše, vidět, který bude sedět nad světem a nad Církví na vršku té hory Sion. Ta hora má délku 2 200 km, to je skoro polovička Spojených států. Ona je vysoká 2 200 km – aby ji bylo vidět po celém světě. Na celém světě budou potom spaseni.

Budovy tam jsou z čistého zlata. Budou tam aleje, parky, zahrady. Pramen života, který bude vycházet od trůnu Božího, poteče skrze údolí a výšiny.

V každé zahradě budou kvést stromy života, dvanáctkrát v roce ponesou ovoce – každý měsíc jiné. Listy slouží ke zdraví národům. Králové země, kteří žijí potom v pokoji mimo, vnesou do něho svou slávu a jestliže opět vyjdou, tak to bude tak, jak to tenkrát učinila ta holubice, když se po potopě opět usadil Boží hněv, přinesla list do korábu. Jestliže králové opustí město, potom, co vnesli jejich slávu do příbytku Nevěsty, bude každý držet list, aby ukázal jinému králi, že mají nyní navždycky mír. Zdraví národům. Všechno je u konce. Předtím jsme bojovali a vylévali krev bratří, křičeli jsme na sebe, stříleli děti, zabíjeli a činili všechno možné. Potom ale bude mír.

Zdraví, ne uzdravování od nemocí, nýbrž zdraví národů je dosaženo. Amen. Zcela nahoře ve městě je trůn. Zjevení 21:23 říká: „Město nepotřebuje slunce, ani měsíc k osvětlení, nebo sláva Boží je osvěcuje a jejich světlem je Beránek.“ Bůh, Pán, je Ohnivým Sloupem, který doprovázel izraelský lid na poušti. V dokonalém království sestoupí a usadí se na trůn. Potom přijde čas, kdy Ježíš předá království Otci, aby byl vším a ve všem (1 Kor. 15:28). Ježíš potom sedí na trůnu, jako tehdy Josef. Král bude světlem na vršku hory Sion a Jeho Svaté Světlo prozáří celé město. Haleluja. Na místě ve výšce 2 200 km, v té samé šířce i délce se rozprostře nad celým světem Boží ráj s ulicemi a alejemi. Čti Zjevení 21 a pohleď, jestli to nesouhlasí. Žádné světlo tam není třeba, nebo Beránek je tím Světlem. Trůn bude viděn, nebo se nalézá ve výšce 2 200 km. Nejde to kolmo nahoru, nýbrž šikmo, společně jako při pyramidě. Jestliže to přijde dohromady. Bude to právě střed jedné strany města až ke druhé straně.

Chcete-li, mohu zde vsunout ještě nějakou poznámku. Pozorovali jste, že tato malá skupina lidí zde přichází z tohoto jednoho okolí, které má to samé rozpětí, od Georgie a Kalifornie až po Sakatchevan, od Kansasu až ke skalnaté přírodě při břehu Maine. Až odtud přichází společně dohromady.

Conţinut 1 2 3 4