Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Věř jen tomu TAK PRAVÍ PÁN / Ewald Frank

Language: czech

Other languages

2. Úvod
Bratr William Marrion Branham z Jeffersonville (Indiana, USA), je na celém světě znám. Byl mnohými vážen a milován a jinými nepochopen. Jen věčnost zjeví, kolik milionů bylo požehnáno službou tohoto pokorného 'muže Božího.

Milovaní v PÁNu, ne všechno, co Bůh koná, se děje v našem sboru (církvi), městě nebo národě. Nemůžeme být vždy u toho, koná-li Bůh něco, jsme však vděčni za svědky, kteří mohou potvrdit nadpřirozené zkušenosti. Nebyl jsem tam, když Jan stál v řece Jordánu a křtil našeho milovaného Pána Ježíše Krista, věřím však zprávě o nadpřirozené události, která se stala, když prorok Beránka Božího pokřtil a když zazněl hlas Boží.

Nebyli jste možná u toho, když bratr Branham pokřtil 11. června 1933 několik set lidí v řece Ohio; když však hodlal pokřtít 17. osobu, modlil se: „Ó PANe, tak jako já křtím vodou, tak Ty rač křtíti Duchem Svatým a ohněm.” V témže okamžiku sestoupil na bratra Branhama nadpřirozený oblak – jasné světlo – viditelné asi 400 lidem. Pak zazněl hlas: „Jako byl Jan Křtitel předeslán prvnímu příchodu PÁNa, tak jsi ty předeslán s poselstvím, které předejde druhému příchodu PÁNa.”

Jsem si vědom skutečnosti, že si mnozí činí nárok, že měli určité zážitky. Lidé se proto stali nedůvěřivými; avšak Bohu buď dík, že uprostřed všech těch umělých a dělaných takzvaných zážitků jsme byli postaveni tváří v tvář skutečnosti Boha v této generaci. Sám jsem viděl asi 15 lidí, kteří stáli u toho, když se stalo toto mocné navštívení Boží. Nuže, jestliže by vám bylo zatěžko věřit tomu, co řekl bratr Branham a svědkové potvrdili, pak věřte Bohu, který potvrdil tohoto muže Božího po celém světě.

Ne každý může být Mojžíšem nebo Abrahamem, Janem nebo Pavlem a jistě nemůže být každý bratrem Branhamem. Je k tomu zapotřebí Bohem povolaného muže, aby mohlo být učiněno to, co Bůh pro určité časové období stanovil. Samozřejmě, že Slova Ježíšova jsou navěky pravdivá: „Kdo přijímá proroka, obdrží odplatu proroka.” Všichni, kteří Bohem poslanému proroku uvěřili, stanou v onen den ospravedlněni a obdrží s prorokem odměnu před trůnem Božím.

Je již velice pozdě. Vzpomínáme, Slov Ježíšových z Matouše 25:6: „O půlnoci ale zazněl křik: Ženich přichází, vyjděte mu vstříc!” Krátce předtím vyslovil Pán Ježíš Slova v Matouši 24:45: „Kdo je tedy tím věrným a opatrným služebníkem, kterého Pán ustanovil nad čeledí Svou, aby jim dával pokrm v pravý čas?” I tato slova bychom si měli vzít k srdci. Skutečny služebník a prorok Boží je postaven k tomu, rozdělovat v domě PÁNě pokrm v pravý čas. Připomíná nám to také proroctví proroka Joele 2:25: „Chci vám nahradit léta…” Je zřejmé, že PÁN Své Slovo splnil. Pravdivé biblické učení Slova bylo navráceno. Připomíná nám to rovněž proroctví ohledně vyslání proroka Eliáše a nahrazení všech věcí. Proč byl jmenován tento velký prorok a ne nějaký jiný? Čtěte prosím pozorně 1. Král. 18. Ve 21. verši říká prorok lidu: „Jak dlouho ještě chcete kulhat na obě strany? Jestliže je PÁN Bohem, tedy se Ho držte.” Ve 30. verši říká prorok ke všemu lidu: „Přistupte sem ke mně. Když tedy všechen lid k němu přistoupil, postavil opět oltář PÁNu, který byl zbořen.” Eliáš měl Slovo Boží pro onu hodinu. Z příkazu Božího svolal lid, pak vzal dvanáct kamenů podle kmenů Izraelských a postavil znovu oltář. Teprve když to bylo učiněno, odpověděl PÁN ohněm a déšť mohl spadnout.

Mnozí v této době prosili o duchovní déšť, jiní si činí nárok že PÁN již ohněm odpověděl. Nejdříve musel Bůh poslat proroka, který zjevením z Ducha Svatého navrátil učení dvanácti apoštolů a Slovo Boží Církvi. Tím byl oltář Boží nově zbudován. Nyní můžeme zasvětit svůj život PÁNu tím, že ze srdce uvěříme Slovu Božímu.

Nechť během čtení této brožury vyvstane každému před očima 2. Petrova 1:19: „A máme přepevnou řeč prorockou…” (Něm. překl. Mengeho: „A o to pevněji stojí nám nyní prorocké Slovo…”). Považuji to za velikou výsadu podělit se s těmito drahocennými myšlenkami Slova Božího s mnohými dětmi Božími na celém světě. Jde přitom jedině o to, aby byla pozornost mnohých obrácena ke Slovu Božímu. Tato publikace – jakož i kázání bratra Branhama, jsou překládána do mnoha jazyků. Kéž by se dostalo každému té milosti, aby pochopil, oč jde.

Požehnání PÁNě budiž se všemi vámi.

Content 1 2 3 4 5