Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

Otros países

Obežník Marec 1972 / Ewald Frank

2. Zvolanie Božie
Chcel by som zdôrazniť, že Slovo Božie má pre všetkých, ktorí mu veria a prijímajú ho, večnú platnosť. Nezabudnite na to! Vám všetkým platí rovnaké zvolanie: 

„ Nech sa posilnia vaše ruky, vy, ktorí počujete v týchto dňoch tieto slová z úst prorokov…“ (“Majte odvahu vy, ktorí v týchto dňoch počujete tieto zasľúbenia z úst prorokov…” podľa nem.prekladu) 

Boh na zvestovanie Svojich zasľúbení nepoužil učených Písma, ale Svojich služobníkov, apoštolov a prorokov, ktorí zvestovali Slovo Božského zjavenia pod vedením a inšpiráciou Ducha Svätého. Všetci, ktorí mu uverili a prijímajú ho, nadobúdajú novú odvahu. Sú silní a pevne rozhodnutí nasledovať Pána, bez toho, aby sa nechali niekým zdržovať, pretože sa im Slovo Božie stalo živým zjavením a je ukotvené v ich srdciach.

Boh, ten Pán hovoril k Jozuemu takmer tie isté Slová: „Buď zmužilý a silný…“ Jozue počul zasľúbenie pre jeho dobu z úst proroka Mojžiša. Pán ho ešte raz posilnil Slovami: „Buď silný a pevný! Netras sa ani sa nestrachuj!? Lebo s tebou je Pán, tvoj Bôh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš.“ To je nádherná útecha pre každé dieťa Božie, pretože aj my sme počuli zasľúbenia pre túto dobu a ten istý Pán na nás volá: „Buďte zmužilí a silní“ Vieme, že toto Slovo patrí dnes nám. Nemusíme sa báť ani byť slabí na mysli, pretože ten istý Pán, ktorý nám dal Svoje zasľúbenia, je s nami vo všetkom, čo podľa Jeho Slova činíme. Pred nami leží zasľúbená zem. S Bohom cieľ dosiahneme. Chválené buď Jeho nádherné meno, ktoré je nad všetky mená!

Contenido 1 2 3 4