Freie Volksmission Krefeld r.y.

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Kieli

Muut maat

Obežník Marec 1972 / Ewald Frank

3. Čo sa stane v roku 1977 ?
Znova a znova sa jedná o otázku, aká spásny význam má rok 1977. Musím priznať, že iné otázky by mi boli príjemnejšie, pretože dnes sa nejedná o určenie nejakého roku, v ktorom by sa niečo malo stať, ale o prípravu na návrat Ježiša Krista. Ježiš vtedy učeníkom povedal: „nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo Svojej vlastnej moci, ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás, a budete mi svedkami…“ Tento Ježišov výrok najjasnejšie ukazuje, o čo mu ide a čo zdôrazňuje, pretože moc nespočíva v poznaní alebo stanovení nejakého času, ale tak ako je napísané: „…prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás…“ Čo potrebujeme, je moc Ducha – vyzbrojenie Božou plnou mocou.

Je isté, že brat Branham prikladal roku 1977 zvláštny význam. Ide len o správnu súvislosť. Predtým, ako sa budem zaoberať odpoveďami na otázky, cítim, že mám pod vedením Ducha Božieho zdôrazniť verše 4–11 v 1. kapitole Skutkov apoštolov. Prosím všetkých, aby tieto slová, ktoré Ježiš vyslovil pred Svojim nanebovstúpením, vzali veľmi vážne. Po svojom vzkriesení sa Ježiš medzi Svojimi učeníkmi dokázal ako živý a dal im posledné príkazy. Vo verši 4 stojí: „A zhromažďujúc sa s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo…“ To nebola nejaká dobre mienená rada, ale príkaz, pretože tam doslova stojí: „…prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema… “ Ježiš toto zasľúbenie potvrdil slovami: „Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní.“ Učeníkom tak bol znázornené, aká plnosť na nich príde, keď budú pokrstení Duchom Svätým. Ich otázka vtedy znela: „Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo?“ Ako Židia mali právo takú otázku položiť. Dnes by sme sa pýtali: „Pane nastane vzatie v tejto dobe?“

Ježišova odpoveď platí aj pre nás: „…nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby…“ Pozdával sa učeníkom takýto druh odpovede? Ježiš na túto otázku neodpovedal ani jediným slovom. Tým je vlastne povedané viac ako dosť. Ako by sme na to hľadeli a o tom zmýšľali my? Aká by bol naša odozva dnes?

Ježiš zdôraznil to, čo učeníci potrebujú. Prejde ich otázku a vracia sa späť k Svojej vlastnej téme.

To mi pripadá veľkolepé. Ježiš sa nevenuje téme, ktorá mu bola navrhnutá. Nie, On vie, čo je potrebné. On zasľúbenie potvrdzuje slovami: „… ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás…“ Týmito slovami, poslednými pred Jeho nanebovstúpením, pretože je doslova napísané: „A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho oblak a vzal spred ich očí.“ V našej dobe kladie Ježiš dôraz na rovnaké zasľúbenie. Ak sa dnes spýtame: „Kedy bude vytrhnutie, alebo kedy zriadiš Svoje Kráľovstvo?“ ostane Jeho odpoveď rovnaká: „…nie je vašou vecou zvedieť…“

Som pred tvárou Božou pevne presvedčený, že my, ako učeníci Pánovi, musíme vo svojom srdci uchovávať, zvažovať s riadiť sa všetkými Slovami Ježiša. Nikto, kto chce byť vytrhnutý, nemôže ignorovať podmienky prípravy. Pán Ježiš kládol hlavný dôraz zrozumiteľne na zasľúbenie Otcovo, že obdržia moc Ducha Svätého, pretože len skrze moc Ducha môže byť uskutočnená vnútorná obnova, znovuzrodenie a príprava.

V ev. Lukáša 24:48–49 zdôrazňuje Ježiš toto zasľúbenie ešte raz slovami: 

„A vy ste toho svedkami. A hľa, ja posielam zasľúbenie Svojho Otca na vás, a vy buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiati do moci z výsosti.“ 

Ľudia majú svoje teórie, Boh však má Svoj plán, ktorý On sám prakticky vykonáva uprostred Svojho ľudu. Tie isté podmienky, ktoré Ježiš položil vtedy, platia ešte dnes, Chceme zdôrazniť to, čo On zdôraznil a pozdvihnúť to, čo On pozdvihol. Ohľadom prijatia Ducha Svätého Peter povedal: 

„Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Boh.

Bratia a sestry, to je Božie Slovo! Tu musí zaznieť výkrik zúfalstva! Tu musia modlitby stúpať hore k Bohu, pretože – to nech každý vie – Boh si stojí za Svojim Slovom. On stojí za Svojim zasľúbením. A my mu Jeho zasľúbenia smieme pripomínať. On je verný a dá viac ako sme schopní žiadať a vyprosiť. Už teraz mu za to smieme ďakovať!

Výroky brata Branhama ohľadom roka 1977

S Božou pomocou sa pokúšam opakovať, čo brat Branham povedal o roku 1977. Už v predchádzajúcom obežníku som poukázal na to, že nejde o stanovenie nejakého určitého roku, ale o našu prípravu na návrat Ježiša Krista. Na druhej strane práve tento rok brat Branham posunul do zorného poľa. Od 5. do 11. decembra 1960 hovoril o siedmich listoch zborom a potom neskôr ich podľa jeho príkazu spísal Dr. Lee Vayle ako knihu. Neostávalo mi nič iné, ako si vypočuť originálnu kázanie na audio páskach brata Branhama o siedmich listoch zborom. Nasledovné tri výroky týkajúce sa tejto témy sa tam nachádzajú:

1. V kázaní o liste Efezskému zboru podáva brat Branham pohľad na rozdelenie všetkých období. Doslova tu hovorí: „Vek Laodicejskej cirkvi začal v roku 1906. Neviem kedy skončí, ale predpovedám, že to bude do roku 1977. Predpovedám (Pán mi to nepovedal). Predpovedám to na základe videnia, ktoré mi Pán pred rokmi ukázal.“

2. V kázaní o liste Tyatirskému zboru povedal: „…Potom som sa znova pozrel a uvidel som Spojené štáty rozbité na kusy. Nič neostalo. To bolo: Tak hovorí Pán. Potom som predpovedal sedem vecí, z ktorých sa päť už naplnilo. Povedal som, že mi bolo ukázané niečo ako dymiace pne stromov a rozbité skaly. Celé Spojené štáty tam ležali spustošené, kam som až mohol dovidieť. Potom som povedal: Vzhľadom k rýchlemu pokroku doby sa to stane niekedy medzi rokmi 1933 a 1977.“

3. V kázaní o liste Laodicei povedal: „Veríme, že Laodicejský cirkevný vek začal v roku 1906. Predpovedám, pamätajte si to! (hlavne vy, ktorí budete počúvať zvukový záznam), nehovorím, že to tak bude, len predpovedám, že to do roku 1977 skončí. Druhý príchod Kristov a vytrhnutie môžu nastať každú chvíľu. Môžem sa mýliť o rok, o 20 alebo 100 rokov. Neviem to, len to predpovedám.“

Dal som si tú námahu a starostlivo som si vypočul zvukové záznamy a tak formulovaný výrok, ako sa nachádza v knihe Sedem cirkevných vekov na strane 345–346, som tam nenašiel. Tam stojí, že v roku 1977 začína Tisícročné kráľovstvo. Taký citát sa doslova na páskach nenachádza. Obrátil som sa na Dr. Lee Vayle za účelom vysvetlenia tejto veci. Vo svojej odpovedi zo 17. 1. 1972 k tomu on píše: „Aj keď som volil slová, išlo mi len o to, aby som vyjadril to, čo od neho (brata Branhama) vyšlo.“

Z troch výrokov, ktoré brat Branham o roku 1977 povedal vyplýva len, že tento cirkevný vek skončí a Spojené štáty budú zničené. Nemuselo by to však znamenať, že sa v tej dobe začína Tisícročné kráľovstvo.

Na základe skutočnosti, že brat Branham čast rok 1977 zdôrazňoval usudzujeme, že to bude veľmi významný rok. Pokiaľ sa jedná o návrat Ježiša Krista, veríme tomu, čo povedal podľa Písma: „Druhý príchod Krista a vytrhnutie môže nastať každým okamihom.“ Dúfam, že som týmto krátkym výkladom čitateľom poslúžil.

Sisältö 1 2 3 4