Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache
V knihe Jóba čítame, že ho nepriateľ postavil do extrémnej skúšky. Ľudia bežne používajú výraz “Jóbova zvesť”. Nepriateľ zničil všetko okolo neho, až kým muž Boží nesedel už len v popole. Rodina i všetko ostatné bolo zničené. Jeho vlastná žena povedala: “Či sa ešte držíš svojej bezúhony? Zloreč Bohu a zomri!”. Pre nás je nepochopiteľné, že tak bohabojný človek, ako bol on, musel prejsť cez také strašné skúšky. Ale myslime na nášho Spasiteľa, ktorý bol hneď po Svojom krste, keď sa nebesia otvorili a Duch na neho zostúpil, vydaný všetkým pokušeniam Satana (Matúš 4.1-11, Lukáš 4.1-13). On niesol všetku potupu a hanbu, ktorá len na zemi môže byť.

Keby sa jednalo len o Jóba, a nie súčasne o záverečnú časť spásnych dejín cirkvi, tak by tých 42 kapitol bolo v Svätom Písme nadarmo. Veríme, že celé Písmo je vnuknuté Duchom Božím na to, aby sme obdržali pravdivé poučenie (2. Timoteovi 3.16-17). Príbeh Jóba hovorí, ako žiadny iný zo Starého zákona, o poslednej fáze cirkvi, keď spolu s ranným spadne i pozdný dážď (Joel 2.23, Zachariáš 10.1). To sa stane už za krátky čas, tesne pred príchodom Krista. Slová v Jákobovi 5.7-11 sú adresované nám, v našom čase: “A tedy pozhovejte, bratia, až do príchodu Pánovho.” O to sa teraz jedná: statočne vydržať, nehľadieť na to viditeľné, nie na okolnosti, ale žiť ako Abrahám, v pevnom presvedčení, že Bôh učiní čo zasľúbil (Rimanom 4.18-22). Nemôžeme hľadieť na nás samotných ani na iných, počúvať ohovárania (2.Korintským 6.8), nasledovať falošných prorokov, ale musíme statočne vydržať, upevnení v Slove pravdy, až do príchodu nášho Pána. U Jakoba 5.7 je povedané: “Hľa, roľník očakáva vzácny plod zeme a čaká naň trpezlivo, až dostane včasný a pozdný dážď.” V 11. verši potom stojí: “O trpezlivosti Jóbovej ste počuli a koniec Pánov ste videli...”.

Jób trpezlivo vytrval v čase skúšok a napriek všetkým obvineniam vyznal: “Ja viem, že môj Spasiteľ žije” a “...ja Boha uvidím.” (Jób 19.25-26) On videl Prímluvcu, hovoril o zmierení, o mladosti, ktorá nám bude daná v starobe, a o tom, že Bôh ľuďom vráti svoju spravodlivosť (Jób 33.23-28).

Jóbov príklad má veľký význam pre plán Spasenia. Ukazuje nám, čo mal Bôh od samého počiatku v úmysle s tými Jeho a čo teraz dokonáva. Aj keď Pán dopúšťa isté veci, keď sa Satan dotýka tela a zničí všetko okolo nás, ak aj povstáva ako žalobník a ohovárač, duše Božieho dieťaťa sa nesmie dotknúť. Korunovanie bude, tak ako to bolo aj s Jóbom, až na konci. Bôh odpovedal a všetko nahradil v dvojnásobnej miere.

Inhalt 1 2 3 4 5 6