Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
Přejděme k druhému bodu. V biblickém proroctví je předpověděna také ta poslední velká bitva, známa jako bitva u Armagedonu. Zejména jsou jmenováni Gog a Magog, Mešech a Tubal, národy severu. V Ezechieli 38 stojí několikrát: “…z nejzazšího severu a mnohé národy s tebou…“ A potom dokonce čteme: „Před mnohými dny jsi byl určen k tomu, abys na sklonku let vtáhl do země, která se zatím zotaví po meči, k lidu shromážděnému z mnohých národů na hory izraelské, které ustavičně zůstávaly pusté…“ (v.1-10) Ten prorok měl ještě jednou prorokovat, a sice o národech, které přitáhnou od nejzazšího severu, mohutná armáda, která zahrnuje islámské národy: Peršany – Iránce, Etiopské, Libyjce atd. (v.5). A zase je kladen důraz na: “… na sklonku let se stane…“ (v něm. př. Bible: „Na konci dnů se to stane!“) (v. 14-16)

Všichni jsme vzali na vědomí zprávu o desetidenním cvičení všech druhů vojska Ruska a Číny letos v srpnu. Králové východu se sjednotí v posledním boji s vojskem severu. Ruský medvěd a čínský drak se již spojili, aby – jak hlásají novinové titulky – „bojovali proti terorismu a zajistili světu mír“. Jak to zamýšlejí vykonat, nebylo řečeno. Kdo se podívá na mapu, vidí, že město Vladivostok, které bylo ve zprávách zvlášť zmiňováno, leží skutečně na nejzazším severu od Izraele a jen několik kilometrů vzdáleno od čínských hranic. Sotva toto cvičení skončilo, oznámilo Rusko další společné vojenské cvičení a sice s Indií. Něco se v této oblasti rýsuje. Kdo čte Zjevení 16 od 12. verše, pochopí, že těm králům z východu musí být u Eufratu od východu uvolněna cesta. Ve Zjevení 9:13-21 čteme o čtyřech andělech soudu, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufratu (v Iráku) a během soužení budou propuštěni, aby usmrtili třetinu lidstva.

Zde se musíme biblicky věřících ptát: Jestliže se již nyní připravuje to, co se stane po příchodu Ježíše Krista, jak blízko pak musí být vytržení? Jak by námi muselo otřást napomenutí našeho Pána a jít k srdci: „Jestliže uvidíte, že se toto všechno děje, pozdvihněte hlavy vzhůru, neboť víte, že se vaše spasení blíží!“, neboť: „Hle, předpověděl jsem vám to!“

Content 1 2 3 4 5