Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje

Kristus je tajemství Boží zjevené / William Branham

6. časť
V posledních dnech sestoupil podobným způsobem a potvrdil Sebe týmiž znameními a divy, stejným ohnivým sloupem, stejným evangeliem, Slovem 

a zjevením. Jeho Tělo bude činit tytéž skutky, které zaslíbil u Marka 16. Jeho tělo nebylo drženo v hrobě, nýbrž bylo s Ním vzkříšeno. Rozumíte tomu?

Pak také Tělo Jeho věřících dítek nebude drženo v hrobě, až přijde, ale půjde s Ním, protože zemřel za tím účelem, aby vzkřísil Svoji Nevěstu –Tělo. Pochopte, je to Jeho Tělo, je to Slovo. Daleko od denominací a jiných věcí, je Jemu cele posvěceno a On je Slovo. Tělo půjde s Ním, neboť máme nyní prvotinu zmrtvýchvstání. Víme, že jsme pronikli ze smrti do života. Stali se Jeho vězni a Bůh nám potvrzuje osobním vedením, že je tentýž včera, dnes i na věky tím, že Církev činí tytéž skutky, které On činil tenkrát.

On ve mně a já v Něm, to přece víte. To souhlasí. Jeho tělo nebylo drženo v hrobě. Půjdeme s Ním ve vzkříšení a budeme jako je On nyní.

To znamená, že Jeho Slovo začalo povstávat. Slovo po věky začalo nabývat síly. Tam to začalo, něco se hnulo. Hnutí sílilo, až došlo k dokonalému zjevení. Pozorujte nyní.

Život v Těle svedčí o tom, že vzetí Nevěsty se blíží. Až uvidíte, že Hlava a Tělo se stávají jedno, a až uvidíte naplněnou míru Jeho zjevení, pak to bude znamenat, že Tělo je hotovo, aby bylo Hlavou přijato.

„Národy zanikají, Izrael se probouzí.“ Vidíte, co míním? On začal dávat život Svému Tělu, které vykoupil. Dílo prostředníka je vykonáno. Přináší Svůj život do Svého Těla skrze potvrzení pro vzetí. Nezapomeňte, jsme v posledním čase.

Máte-li se mnou ještě trochu trpělivosti, pak je vše v pořádku. Chtěl bych, abyste tomu rozuměli. Musím dokončit na tomto pásku, co jsem začal. Chtěl bych ještě něco zvlášť poznamenat. Pozorujte nyní, dobře poslouchejte.

Nyní se odehrává něco velkého, musíme dávat nyní pozor. Pomyslete na to, nyní na konci času se vše musí vrátit k svému původu a musí to být potvrzeno, jako na počátku. Adam a Eva, muž a žena, žádný hřích, jenom život! Pak přišel pád.

Dávejte dobrý pozor. Jak se to stalo? Skrze Lucifera. Lucifer nyní dělá, co dělal na počátku času. A jako začala říše pohanů králem Nabuchodonozorem a jak byl začátek pohanů potvrzen prorokem, který mohl vyložit neznámou řeč, měl vidění a sny, tak začal svůj běh čas pohanů, jak je nám to ukázáno obrazem, sochou, až dolů k nohám. Jak říše začaly, tak také jdou ke svému konci.

Podívejte se, Lucifer dělá v posledních dnech to, co na počátku. Co dělal? Za prvé, Lucifer oddělil člověka od Boha a zrušil společenství. Chtěl pro sebe vystavět slavnější a větší království, lépe utvářené. Především větší království, než měl Michal, potom větší, než měl Kristus. Rozuměli jste 

tomu? Prosím, jestli jste tomu nerozuměli, tak zvedněte ruku, abych to řekl ještě jednou.

Vidíte, Luciferův úmysl hned od počátku ležel v tom, učinit v nebi něco nádhernějšího a většího, než Kristus. Myslíte, že budeme mít automobily a letadla v Tisíciletém království? Hleďte, co dělá Lucifer.

Ty velké fantastické intelektuální denominace dělají totéž. Sejdou se a dělají totéž. Jedna druhou se snaží předstihnout a nyní mají tolik lesku, nevědí, co by jiného dělaly, než se spojit zase s katolickou církví. Zase staví Lucifer větší říši, aby vystrčil všechny, kteří nevěří v denominace. Dokonce jim vezmou jejich budovy, kde se shromažďují a udělají z nich skladiště a jejich kazatelé nebudou mít žádné právo. Muž, který je poslán od Boha, nikdy v denominaci nezůstane, když to vidí a slyší. Až toho bude mít dost, vyjde. Určitě. Neříkám to kriticky, říkám to podle pravdy.

Pozorujte přece, že Lucifer v posledních dnech činí totéž. Poznáváte to? Ďábel činí totéž. Staví smíšenou církev se smíšenými členy, kteří sáhnou po poznání, namísto po Slovu Božím. Intelektuálové, namísto znovuzrození muži staví intelektuální říše, slavnější, než je malé stádce Kristovo. Čím se to stalo? Skrze padlé anděly. Bible říká, že všichni andělé, kteří poslechli Lucifera místo Krista, ke kterému patřili, padli s Luciferem. Souhlasí to?

Nu, dobře poslouchejte. Padlí andělé, kteří si nezachovali své původní a prvotní postavení. Luteráni, Wesleyovci, katolíci, letniční si také neudrželi svoje původní postavení, nýbrž padli do organizací, neboť v Nicei získal Lucifer pevnou pozici.

Co učinili? Zorganizovali velké ekumenické sjednocení kazatelů, aby vztyčili obraz zvířete, budují křesťanský podnik, který zavře dveře tohoto domu a jemu podobných. Hleďte, Lucifer je při díle.

Snažím se přinést trojnásobné zjevení tajemství Božího. Co udělali? Prodali sami sebe za rozumovou moudrost a vzdělání, jako to učinila Eva. Padlí andělé.

Wesley byl muž Boží, ale co se stalo po něm? Přišli do toho padlí andělé. Čím byli andělé nejdříve? Bohem stvořené bytosti, ale padli pro moudrost, kterou je Lucifer oklamal. Vidíte, co se z nich stalo? Padlí andělé.

A k utvoření organizací došlo tak, že vystoupili muži Boží, aby zřídili pravdu na zemi, ale dříve, než tato pravda pronikla a mohla být proklamována až k opravdovému zjevení Ježíše Krista, přišli padlí andělé, převzali tu věc a udělali z ní denominaci.

To je důvod, proč muselo být zjevení tajemství sedmi pečetí rozvíjeno. Vidíte to nyní? Kdyby byl Luther šel dál, byly by věci dospěly až sem. 

Kdyby byl Wesley šel dál, kdyby letniční šli dále, co by mohli činit?

Je jen jedna věc, která se nyní může stát. Muselo přijít poselství v konečném čase. Po něm již nic jiného nemůže následovat. I ekumenický svět si ustavil režim, po němž nemůže přijít již žádná denominace nebo cokoli jiného. Buď v něm budete, nebo ne. Ovoce je na vrcholu stromu. Světlo svítí na předurčené ovoce, které dozrává v ovoce Kristu podobné a přináší stejného, mírného, líbezného Ducha, jakého měl On.

Doufám, že to poznáte. Hleďte, oni se zaprodali uvažováním. Uvažováním denominací. Říkají: „Kdybych jen k nim mohl náležet. Do toho kostela chodí starosta.“ To znamená: „Kdybych jen mohl být metodistou, nebo presbyteriánem.“

Nu, hleďte, kam šli. Již jsem se zmiňoval o tom, jak nepotřebné odumřelé ratolesti byly odřezány, neboť již nejsou spojeny s Kristem. Jinak by se v nich projevoval týž život. Nejsou s Ním více spojeny, ale jsou jako citrusové ovoce. Každý druh citrusového ovoce poroste na citrusovém stromu, ale bude vydávat vlastní ovoce. Když naroubujete citrón na oranžovník, bude žít na oranžovníku, ale ponese citróny. Když naroubujete grapefruit, porostou zase grapefruity. Ale život přichází z jiného stromu.

A to je ono, co denominace činí pod názvem církve. Nevěsta je původním stromem, původním Duchem. Zjevení přichází od Krista, ne od nějaké denominace, nýbrž od Krista.

Podívejte, co se denominace pokoušejí činit. Samy se povyšují jako Lucifer. Nazývají sami sebe církví, nevěstou, ale oni jsou, jak je psáno ve Zjevení 17, falešnou nevěstou. Avšak malé stádečko Kristovo je pravou Nevěstou. Lucifer se však povyšuje nad prosté Slovo Boží svými vědomostmi o zjevení a zaujal své místo skrze semináře s teologickou výchovou, až došli tak daleko, že pokud nenáležíte k jejich skupině, budete vyobcováni.

Dnes říká Lucifer lidem to samé, co říkal Evě. Říká se: „Jistě nás Bůh přijme, vždyť sytíme hladové, určitě nás přijme, neboť vykonáváme velká denominační díla a jsme krásnou církví. Podívejte se, jaké máme krásné budovy, jak velký počet členů, jsou nás milióny. Jistě Bůh takovou skupinu nezavrhne.“

Totéž udělal Kain. Přinesl krásnou úrodu z pole, které obdělával. Přinesl sice úrodu, odmítl ale krev Beránka.

Ó, Bože, dej milost, aby muži a ženy nemysleli, že toto říkám proto, abych něco vyvyšoval, nebo vyzvedal osobní zjevení. Říkám jenom pravdu. Nevidíte, co oni činí? Já to říkám nahlas a přísně, ale vy tam musíte zatlouci hřebík a také jej zapustit, když má držet. Pak to uvidíte.

Když mluvím k těm lidem, říkají: „Jistě..., chceš snad říci, že katolická církev, která existuje po celý čas, nebo naše metodistická církev a všechny ty ostatní...“

Říká se: „Hleďte na naše předky...“ Ale oni nezachovali Slovo Páně. Eva byla Bohem stvořena, patřila Jemu, měla být Adamovi ku pomoci a jelikož o jednom Slovu Božím pochybovala, tím se to stalo.

Lucifer je v tomto čase zas při práci. Pamatujte si, že antikrist je tak podoben tomu pravému, že kdyby bylo možno, byli by vyvolení svedeni. Tak to říká Ježíš v event. Matouše 24. Lucifer opět rozrušuje jednotu Boha s člověkem. Omezuje Slovo Boží svým uvažováním a podává dále to, co o Něm smýšlí a tím ruší Slovo Boží. Totéž činil za dnů Ježíše a Ježíš řekl: „Tak rušíte Slovo Boží svými ustanoveními.“

Denominace svým organizovaným intelektuálním uvažováním zrušili Slovo Boží pro národ. To souhlasí. Nemohou to vidět a potom říkají: „Kde je ten biblický Bůh?“ On je zde přítomen. Je tím, co o Něm říká Bible.

Hleďte, Lucifer přichází a ruší jednotu Boha s člověkem, jak to učinil v Edenu, skrze pokušení slibuje lidem, že zde budou sami stát v moci a vyvýšení. Říká: „Mohli byste se stát biskupem, jestliže u nás zůstanete. Můžete se stát dozorcem celého okresu. Proč chcete jít k něčemu takovému?“

To se týká od letničních až ke katolíkům. Je to velké falešné zaslíbení, že lidé obdrží moc mimo Slovo a zaslíbení Boží. My ale přijmeme moc, když Duch svatý na nás padne. Ne, když se stanete biskupem, nebo diákonem, nebo něčím jiným.

Hleďte, Lucifer je zase při práci. Rozumí tomu církev? Pak zvedněte ruce, prosím, abych to viděl. Dobrá, pak se u toho nebudu déle zdržovat. Odchylky od Slova Božího, hleďte, ty činil v Nicei a v Římě. Vy přece víte, co jim Konstantin slíbil. Vždyť jsme prošli časová období církve. Tenkrát neměli nic než Krista a shromažďovali se v nějaké staré budově, kterou mohli najít, seděli na tvrdé kamenné podlaze.

To víte, jestli jste četli o přednicejských otcích a jste zběhlí v církevních dějinách. Neměli nic, když byl tento koncil svolán a určité věci z římského pohanství byly do křesťanství pojaty a některé muže pozvedli, jmenovali je svatými, nebo biskupy a papeži a pod.

Co udělal Konstantin? Ptám se každého teologa, aby mi to řekl: Dal jim statky, dal jim svobodu a vše, co chtěli. A oni zaměnili Slovo Boží za lidskou moudrost a kulturu.

Bylo to totéž, co Lucifer činil v zahradě Eden. Ale duchovně tam zemřeli. Letniční církev, která začala na počátku, utrpěla smrtelnou ránu v Nicei a v Římě, ale zase byla probuzena a vyjde jako strom – Nevěsta v těchto posledních dnech.

Pozorujte, Lucifer přichází do církve jako pokušitel s falešnými sliby o moci mimo Slova Božího. Totéž činil v Nicei a v Římě. Dnes činí totéž ve světovém koncilu ekumenických církví.

„Chceme se všichni sjednotit,“ říká papež. „Chtěl bych, aby všichni ekumeničtí bratři, kteří jsou vně, se se mnou sjednotili, neboť jsme jedno.“ To souhlasí. V organizacích jste jedno, ale nemá to nic společného s Nevěstou Kristovou, ani to nejmenší, bratře. Nikdy ji do něčeho takového nezatáhnete.

Je zaslíbeno, že původní víra v posledních dnech bude dětem Božím znovu navrácena a že Církev zde bude stát jako strom – Nevěsta.

Pán říká v Malachiáši, že než bude svět ohněm spálen, pošle proroka Eliáše, aby víru dětí zase navrátil. Toto se nestalo, když přišel první Eliáš. Ne, ne. Zde neučíme o tzv. pláštích nebo pokrývkách Eliášových atd. Zde učíme Slovo Boží. To je to, co On řekl.

Hleďte, často se povídaly různé věci o Eliášovi, na kterých nic nebylo. Víme o těch věcech, ale o tom nemluvím. A vy, kteří jste duchovně smýšlejícími, rozumíte, oč jde.

Nuže, podívejte se na zaslíbení pro tyto dny. Ježíš řekl v ev. Matouše 11, když Jan poslal své učedníky, aby se Jej zeptali, jestli je to opravdu On: „Co jste vyšli na poušť vidět? Třtinu větrem se klátící? Vyšli jste, abyste viděli něco takového? Nebo jste vyšli, abyste proroka viděli?“ Řekl: „Více, nežli proroka.“

Jan byl více, nežli prorok, byl poslem smlouvy, zákona. Ježíš řekl: „Můžete-li to přijmout, on je ten, o němž je psáno v prorocích: Hle, Já posílám Svého posla před tváří Svou.“

Nu, toto je podle MalachiášeMalachit 3:1 ale ne na konci Malachiáše. Neboť až se splní zaslíbení, že Eliáš přijde, má svět hořet a začne Tisícileté království. Po zlých zůstane jen popel. A tak to nemohlo být tenkrát.

Nyní však vidíme toto zaslíbení splněné. Kristus, pravá Hlava zaujímá své místo v Nevěstě, činí tytéž skutky, které činil na počátku, připravuje ty Své a plní Své Slovo, jak to činil na počátku, podle ev. Jana 14:12: „Kdo věří ve Mne, bude činit skutky, které Já činím.“

A tak bude Hlava a Tělo jedno, samotným Bohem potvrzené skrze znamení a skutky a život Jeho zaslíbeným Slovem pro tento poslední čas. Toto On zaslíbil pro poslední čas. Jste-li duchovní, pak jste tomu porozuměli.

Můžete tedy vidět, že svatební hostina je blízko. Nu, kdybych vás již nikdy neměl vidět, pak si na to vzpomeňte: Svatební hostina je velice blízko!

Království, Tisíciletá říše je podle zaslíbení připraveno začít. Nejdříve vzetí Církve, pak zničení zlých. Neboť během šesté pečeti bude svět očištěn ohněm. Všechna korupce, mravní zkáza, úplatkářství a hřích zmizí a země bude zase obnovena, aby mohlo začít jasně zářící Tisícileté království v nadcházejícím věku.

Vidíte-li toto trojnásobné zjevení tajemství: Bůh v Kristu, Kristus v Církvi, přicházející království, Adam a Eva vykoupeni zpět ke stavu, jaký byl v Edenu a představení jako Krisut a Jeho Nevěsta, a pak bude království Boží navráceno podle Jeho zaslíbení. Chvála Bohu! Na základě zjevení trojnásobného tajemství a osobně potvrzeným Slovem působí dnes On, který je původní Hlavou.

Nejen abychom říkali: „Čest buď Bohu,“ nebo volali „Halelujah“ nebo zpívali. To nestačí. Jsem misionář. Prakticky jsem 7x cestoval kolem světa. Viděl jsem pohany plné ďáblů, oni tančili a jásali. Viděl jsem všechny možné tělesné projevy. To je lidské. Avšak já mluvím o Kristu, Hlavě.

Dostaneme-li se osobně do souladu s původní Hlavou, obdržíme odpověď na věci, které satan uvádí v pochybnost. Amen! Dostaneme odpověď na otázky, které klade protivník. On, Kristus vstal z mrtvých, zaplatil cenu a jako Hlava povstal. Totéž platí pro Jeho Tělo. Ďábel proti tomu nemůže klást odpor.

Hleďte, důvod, proč se budují ekumenické říše, že se shodují v tom, co nyní činí. To je důvod, proč ďábel tak zuří. Jeho zloba je odhalena a jeho záměr odhalen zmrtvýchvstalým Ježíšem Kristem, který jako Hlava má vládu nad Svým Tělem.

Vy si myslíte, že jsem bez sebe, ale nejsem. Můžeme se potkat s ďáblem. Ne já, ale Kristus je zde, Slovo, které ve mně žije. Není to můj nápad, je to Jeho moc, ne můj nápad. Je to Jeho Slovo. On to zaslíbil a zde to je. On řekl, že to zde bude a je to zde. Máme Jeho odpověď.

Kristus vstal z mrtvých. Zaplatil cenu za naše spasení. Bůh zjevený v Kristu, dal Své tělo a krev, aby skrze Jeho krev přišel život a Tělo bylo spaseno, tak aby v tomto spaseném Těle mohl být Bůh zjeven. Jeho Slovo pro tento čas, jak je dal v oné době. Ó, gloria! Vidíte to? Nemohu prostě přestat.

Stojíme ospravedlněni v přítomnosti Boží, jako když kapka inkoustu padne do nádržky s chlórem, tuto kapku inkoustu už nikdy nenajdete. Prostě zmizela a nemůžete ji již nikdy objevit.

Když jsou lidé opravdu spaseni, předurčené semeno to přijme. Jestliže to vidí, jsou jejich hříchy vymazány, jsou pryč, jsou od nich odloučeny. Vše přišlo pod krev Ježíše Krista. On na ně nikdy více nevzpomíná. Bůh na ně zapoměl. A my zde stojíme jako synové a dcery Boží v přítomnosti Boží. Amen. A ještě jednou Amen! Nyní jsme synové Boží. Ne, že bychom se jimi měli teprve stát. My jimi jsme. Jsme spaseni. Máme odpověď proti satanovi. Bůh sám se potvrdil. Bůh sám podal důkaz Svého zaslíbení pro tento čas. Halleluja! Vláda Hlavy je již zde. Amen! Zde je Kristus, zmrtvýchvstalý Pán v téže síle zmrtvýchvstání, jako kdysi, zjevuje sám Sebe. To je odpověď pro ďábla.

To je důvod, že jsme mohli říci: „Živote navrať se!“, když muž, který zde sedí, padl před několika dny mrtvý, když zde seděl. Protože Duch svatý to vyslovil. To je také to, proč On mohl říci tomu malému děvčátku v Mexiku, které bylo asi 13 hodin mrtvé, když přišlo vidění: „Zavolej je k životu, to malé dítě bude žít!“

Dítě, kterému lékaři vystavili úmrtní list, zemřelo onoho rána asi o 9 hodině a asi v 11 hodin večer již zase žilo a žije ještě dnes. Co je to? Nejsou to lidé, kteří to činí. Hlava a tělo se stali jedno. Je to Bůh zjevený ve Svém lidu. Tak jako muž a žena nejsou dva, ale jedno, Bůh a Jeho Církev jsou jedno. Kristus ve vás. Boží veliké zjevení. Čest buď Bohu! Ona nese také Jeho jméno. Jeho jméno je Ježíš. On je pomazaný. Důvod, proč byl nazván Ježíš, On je pomazaný. A pomazané Tělo Kristovo dokazuje a zjevuje Boha, jako to činilo Jeho tělo. K tomu je toto Tělo a naše těla spasená.

Tím působí Bůh ve Svém trojím zjevení. Vejití do říše – vzkříšení – neboť cena byla zaplacena. Jsme vykoupeni. Bůh to dokázal a potvrdil. Stojíme před Ním ospravedlněni v Kristu. On nad námi nemůže vyřknout soud, neboť již odsoudil tělo, jehož částí smím být.

Jak jsem částí toho těla? Zde je to, je to ve mně. „Zůstanete-li ve Mně a zůstanou-li slova Má ve vás, proste o co chcete,“ řekl Ježíš. „O co budete prosit Otce ve jménu Mém, dostane se vám, neboť je to pro vás připraveno.“

Ospravedlněni! Čest buď Bohu! Ó, kdybych jen to mohl ukázat světu, aby to viděl. Hleďte, kde jste. Je to Tělo Kristovo, oživené, vykoupené, stojí zde docela spasené. Ó, jak podivuhodné, být před Ním ospravedlněn.

Proč jsme ospravedlněni? Jsme přece Jeho vítězstvím. Církev je Jeho vítězstvím. Směli jsme v těchto dnech vystoupit s Jeho slavným evangeliem, abychom ukázali Jeho vítězství. Za tím účelem zemřel, my jsme důkazem Jeho vítězství. Amen!

Když Jej vidíme sestupovat a žít v Jeho Církvi, to je Jeho vítězství. To dokazuje, že nemohl být držen v hrobě, ani my v něm nebudeme drženi.

V jistém smyslu jsme s Ním již vstali z mrtvých, odvrátili se od každé nevíry v Jeho Slovo, od všech denominací a vyznání víry a obrátili se k věčnému Slovu věčného Boha, které je On. Sám působí skrze nás, zjevuje se jako tentýž včera, dnes i na věky.

A nyní se pohybuje Slovo, které přišlo od Hlavy, dále do Těla. Co je to? Totéž Slovo. Nic se k němu nemůže přidat, nic ubrat. Tak se pohybuje Slovo od Hlavy a zatím co čas ubíhá, přichází stále dál do těla, potvrzuje, že jsme jedno. Jako manžel a žena. Jsme jedno Tělo z Jeho těla, Slovo z Jeho Slova, život z Jeho života, Duch z Jeho Ducha. Amen!

Jak to víte? Přináší to tentýž výsledek, stejné ovoce, totéž Slovo, Krista zjeveného. Tentýž život, tentýž Bůh, tentýž Duch, totéž Slovo, tatáž Kniha, totéž znamení. Amen! „Skutky, které Já činím i vy činiti budete.“

Když poznáváme potvrzené Slovo v Jeho těle, je to Jeho přímé vítězství a odkaz Jeho smrti. Hleďte, smrt, – On nezemřel podle Ducha, On zemřel jen podle těla. Jeho Duch vstoupil do nejhlubších míst země a kázal těm, kteří byli ve vězení. Souhlasí to? Jenom Jeho tělo zemřelo. Potom Je zase probudil a obživil, Svoje tělo, které Jeho tělem je.

Tak také Jeho církev zde ležela jako mrtvá po celá léta, pozvolna začala povstávat od reformace a nyní stojí na svých nohách.

Ó, jak bych si přál, abych mněl čas jít do Ezechiele a mluvit o tom, jak ty suché kosti mají být zase obživeny. Otázka zněla: „Mohou tyto suché kosti zase ožít?“ On odpověděl: „Prorokuj.“

Jak se takové prorokování může stát? Jenom skrze proroka. Je to Slovo Páně. „Kosti suché, slyšte Slovo Páně.“ A již přišlo maso a kůže na ty kosti a povstal zástup velmi veliký a oni se dali na pochod na Sión. Čest buď Bohu! To je On! To je On, naše vítězství.

On dokazuje Své zmrtvýchvstání, když se sám v Něm potvrzuje. Ona, Nevěsta je nezávislá ode všeho ostatního. Je nezávislou ženou, jako se odlišuje barevný pták od ostatních. Nese Jeho jméno, má Jeho život. Nevěsta je Jím poznána, ona není závislá na ničem jiném.

Hlas se k ní, dokud žiješ! Hlas se k Němu, ke Slovu! Žádné cizoložství, duchovní smilstvo, ani známky denominací, ne, zásadně žádné cizoložství. Slovo a On sám. „Na Kristu, skále, která se nepohne, stojím, každý jiný základ je propadávající se písek.“ Tak to zpívá Eddie Pruit.

To znamená být v Kristu, ve Slově. On byl Slovo, On je Slovo. A Církev se stane Slovem skrze Něj, který ji učinil částí Sebe a to je zase Slovo. Osobně Jím poznána. Jeho výhradní vlastnictví. Jedině Jeho vlastnictví. Ona je Jím vykoupená, skrze Něho a pro Něho samého. Tak je to správné.

Proč ďábel tolik řve? Protože je všechno zjevené. Jsme v nebezpečném čase. Myslete na to, Písmo říká, až se toto všechno počne dít, jde čas ke konci. A když vidíme, co se děje, zemětřesení, tisíce jsou usmrceni, znamení na nebi, která nahánějí hrůzu, ohnivé sloupy a kouřové sloupy se vznášejí na nebi, jako létající talíře. Oni nevědí, co to je. Nemají o tom ponětí.

Ďábel nad tím zuří, neboť pravda je zjevena, zaslíbení Slova v církvi. Oni nemají odpověď. Proč farizeové nepoznali Ježíše, když přišel? On řekl: „Když Já ďábly skrze Belzebuba vymítám, skrze koho je vymítají synové vaši?“

On stál sám a Jeho Církev také stojí sama. Není zapletena do ničeho. Ale On byl Bohem prokázán, neboť byl tělem, v kterém přebýval Bůh a Církev je potvrzena, neboť je Jeho Tělem a činí totéž. Je Jeho Tělem, zjevená pravda Jeho zaslíbeného Slova, pro tento poslední čas. A ona sama na tom stojí. Proto ďábel zuří a dává dohromady velké organizace, aby mohl Církev zavřít. Oni to ale nebudou moci učinit a ona bude vzata vzhůru a ne zavřena.

Ona povstala skrze moc zjeveného Slova, které jí bylo zaslíbeno. Amen! Jak se tato Nevěsta drží pevně toho zaslíbení! On zaslíbil, že přijde opět, aby si ji odvedl. Tomu věřím. Ano, určitě. Ona se se svým Zachráncem, svou Hlavou, svým Vykupitelem, svým Ženichem, svým Králem, svým Pánem setká na připraveném místě. On již připravil místo, kde se s ní setká.

Víte, že Ženich na nic nezapomene. On přinese prsten a úplné potvrzení. On má roucho, které bude ona nosit, její oděv. Má pro ni připravené i místo. Setkání bude ve vzduchu. Vše je již připraveno. Svatební stůl je již prostřen. Hosté jsou pozváni, jsou již vyvoleni. Všichni andělé stojí v tomto shromáždění v plné pozornosti.

(Bratr Branham zpívá).

„Ó, to bude setkání ve vzduchu...“

Nemilujete to? Nuže, trojí účel Jeho velkého tajemství zjevení je odhalen. On je středem. On jím je. Ó, jak podivuhodné! Zazpívejme si, já již nemohu kázat, jsem tak přemožen.

Jenom ve vzduchu se setkáme. Vy metodisté, baptisté a cokoli jste, všichni, kteří jste se znovuzrodili z Ducha Božího, podejte si ruce a zazpívejte:

„Ó, to bude setkání...“

Nyní hleďte, přátelé! Je to podivuhodné, již jsme se tomu přiblížili. Ale musíme pomalu končit, neboť toto téma nemá konce. Je to zjevení. Je to věčné, jako je věčné Slovo Boží.

Ale účel trojího velkého tajemství Božího je odhalen. Bůh zjeven v Kristu, Kristus zjeven v Církvi, aby ztracenou Evu vykoupil zpět a přivedl 

do původního postavení. Ó, jak podivuhodné! Bude to nádherný čas onoho dne. Bude to brzy. My tomu věříme. Věříte tomu také?

Často vzpomínám na píseň, ve které je řečeno, že On sám Sebe potvrdil v Danielovi, Mojžíšovi, Jeremiáši, ano, ve všech prorocích, k nimž se stalo Slovo, k těmto velkým mužům.

Jak to tam zní: „Slyšeli jste pověst o Josefovi, který měl zjevení ve snách. Slyšeli jste o Danielovi ve lví jámě a o všech ostatních?“ Co oni byli? Byli to proroci. A kdo byl nejdůležitější? V prorocích se zjevil Bůh jen přechodně. On sám Sebe zobrazoval v Adamovi, který byl v právu, ale On vyšel, aby vykoupil Svoji ženu, která jednala převráceně. Kristus by byl nemusel být učiněn hříchem, ale On vystoupil, vzal na Sebe hřích, aby Své ztracené děti zachránil.

V Žid. 1:1 stojí, že oni by bez nás dokonalosti nedošli. Ruce a nohy nemohou být dokonalé bez rozumu, poznání a hlavy atd. A my všichni dosáhneme dokonalosti v Něm. A tak jsme všichni jedním Duchem v jedno tělo pokřtěni, od soudu osvobozeni, od smrti. Přešli jsme z hříchu do života. Amen! Boží Syn bude mít vedení při shromáždění ve vzduchu. Milujete Jej?

Ó, tento mohutný Anděl smlouvy, On, který byl s Mojžíšem na poušti, On, který potkal Pavla na cestě do Damašku, tentýž, který dovolil, aby Jeho obraz byl vyfotografován, tentýž, Jehož obrázek otiskl časopis Life, totéž Slovo skrze téhož Boha, stejnými kanály, stejným způsobem, skrze totéž zaslíbení.

„Kdekoli se sejdou dva nebo tři ve jménu Mém, tam jsem Já uprostřed nich.“ On je zde. Andělé Boží se kladou okolo těch, kteří se Jej bojí, okolo těch, kteří se Jeho Slova pevně drží. Nikdo nemůže mít respekt před Bohem, ledaže se bojí Boha.

Nu, zde On je dnešního jitra s námi a v nás, zatímco se Mu koříme v Duchu a pravdě. Ó, po tomto ostrém poselství jako toto, myslím, že bychom se Mu měli prostě klanět v Duchu. Zavřete svoje oči a zpívejme Jemu ke cti.

(Shromáždění zpívá).

Čest buď Bohu! Jak Jej milujeme. Klanějte se Mu nyní ve svých srdcích. Hleďte, co pro nás učinil. Hleďte, otevřete se Jemu. Pomyslete, jak velké a nádherné věci učinil. Po všechna ta léta ta spousta vidění a ani jedno nebylo vedle. Všechno, co předpověděl, se stalo. Stalo se to přesně tak, jak On řekl.

Já vás miluji. Nezapomeňte na přikázání Boží, vy milí, milujte se navzájem. Milujte každého, ať je pravý nebo převrácený, ať je hříšník nebo svatý, 

milujte jej v každém případě. Když to nemůžete, pak se modlete, aby vám Bůh pomohl, neboť Bůh miloval též hříšníky.

A nyní je přirozenost Boží ve vás. Je-li někdo zvrácený, milujte jej přesto, ale nemějte podílu na jeho hříších. Ne, nemějte co činit s jeho hříchy, ale roztomile, ne v ostrém napomenutí, nýbrž v lásce mu řekněte o naději na věčný život, kterážto naděje je ve vás skrze Ježíše Krista a je vám zjevena Duchem svatým.

Jaká to naděje na zemi a radost v nebi; všechno je v Kristu zjeveno. Bůh a Církev, vše v Kristu zjeveno. Bible je Kristus. Bible je psané Slovo, On je Slovem. Jeho zjevení je důkazem Jeho života, který do tohoto těla vejde a Slovo je oznámeno. Ó, není-li to podivuhodné?

Nuže, jestliže tomu rozumíte, Duch Páně padl na shromáždění a jeden muž mluvil v jazycích. Někdo jiný, kdo jej neznal, to vykládal. Ó, Slovo Páně! Víte, že když vejde nepřítel a lidé nevědí co činit, pak padne Duch Páně a zjeví, co se má stát. Skloňte v pokoře své hlavy. Nechť vám Bůh požehná.

Treść 1 2 3 4 5 6