Predchádzajúca kapitola

Ev. Matúša - 4

1. Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od Ducha, aby bol pokúšaný od diabla.

2. A keď sa bol postil štyridsať dní a štyridsať nocí, napokon zlačnel.

3. A pristúpiac k nemu pokušiteľ riekol mu: Ak si Syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene staly chlebami.

4. A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.

5. Vtedy ho pojal diabol do svätého mesta a postavil ho na vrch na krýdlo chrámu

6. a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil svojej nohy o kameň.

7. A Ježiš mu riekol: Zase je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!

8. Opät ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu

9. a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi.

10. Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť!

11. Vtedy ho opustil diabol, a hľa, anjeli pristúpili a posluhovali mu.

12. A keď počul Ježiš, že je Ján vydaný, odišiel do Galilee

13. a opustiac Nazaret prišiel a býval v Kafarnaume, ktoré leží pri mori, v krajoch Zabulona a Neftalima,

14. aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal:

15. Zem Zabulona a zem Neftalima, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov,

16. ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veliké svetlo, a sediacim v krajine a v tôni smrti vzišlo svetlo.

17. Odvtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.

18. A chodiac popri Galilejskom mori videl dvoch bratov, Šimona, zvaného Petra, a Andreja, jeho brata, ktorí púšťali sieť do mora, lebo boli rybári.

19. A povedal im: Poďte za mnou, a učiním vás rybármi ľudí.

20. A oni hneď opustili siete a išli za ním.

21. A keď pošiel odtiaľ niečo ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, na loďke so Zebedeom, ich otcom, naprávajúcich svoje siete, a povolal ich.

22. A oni hneď opustili loďku i svojho otca a išli za ním.

23. A Ježiš chodil dookola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc evanjelium kráľovstva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

24. A rozniesol sa o ňom chýr po celej Sýrii, a vodili a nosili k nemu všetkých nemocných, trápených rôznymi neduhy a mukami, posadlých démonami a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich.

25. A išly za ním mnohé zástupy z Galilee, z Desaťmestia, z Jeruzalema, z Judska i zo Zajordánia.

Ďaľšia kapitola