Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays
V Duchu a pravde

Tak hovorí Pán: „Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Boh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v Duchu a v pravde.“ (Jn 4:23)

Len ten, kto je skutočne v pravde, môže v nej byť posvätený a uctievať v nej Boha. Pán sám sa za tých Svojich modlil: „Posväť ich v Svojej pravde! Tvoje Slovo je pravda.“ (Jn 17:17)

V kázaní „Sejba rozporu“ 18. 1. 1965 čítal brat Branham ako Slovo na úvod podobenstvo o dvoch rozličných semenách, ktoré boli siate (Mt 13:24-30). Vo veršoch 36 – 43 vyložil Pán Svojim učeníkom zmysel podobenstva. Pravé Božie semeno vzišlo ako deti Kráľovstva, ako pšenica, ktorú Pán zasial a ktorá bude vzatá do Jeho nebeskej sýpky (Mt 3:12, 13:30).

Kúkoľ je semeno rozporu, ktoré zasial nepriateľ. Brat Branham videl vo videní v bielom oblečeného rozsievača, ktorý sial dobré semeno; priamo za ním prišiel jeden oblečený v čiernom a sial kúkoľ. Obe semená vzišli a obe obdržali rovnaký dážď. Ako bol Spasiteľ Slovo zjavené v tele (Jn 1:14), tak iste sú spasení semeno Slova, ktoré Mu slúži (Ž 22:31, Iz 53:10). Brat Branham doslova povedal: „Všetko, čo nesúhlasí so Slovom, je sejbou rozporu.“

Žiadna lož nemá svoj pôvod v pravde (1J 2:21). Kto spája pravdivého Boha a Jeho proroka, ktorého On poslal, s rôznymi bludnými učeniami, ktorým sa nemôžeme bližšie venovať, je posadnutý lživým duchom. William Branham bol Bohom poslaný muž. Čo však s ním a jeho výrokmi činia ľudia? Každé oslavovanie človeka je bohorúhačstvom a je Bohu ohavnosťou. Praví modlitebníci všade uctievajú len Boha v Duchu a pravde.

Bohom poslaný služobník bude kázať len Slovo a nie nejaké zo súvislosti vytrhnuté citáty. V 2. Timoteovi 4:2 Pavol prikázal svojmu spolupracovníkovi Timoteovi kázať len Slovo. A hneď potom stojí: „Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši, a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam.“ (2Tm 4:3-4) Potom sa napĺňa, čo povedal Pán sám: „Lež nadarmo Ma ctia učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí.“ (Mt 15:9)

Všetci praví Boží služobníci zvestujú Slovo a rozdávajú duchovný pokrm, ktorý je spojený s Božou vôľou (Jn 4:34). Kážeme Ježiša Krista, toho ukrižovaného a plné evanjelium ako Božiu moc (1Kor 1:18), ako ho kázali apoštoli a brat Branham. Teraz dosahuje krištáľovo jasná zvesť pre ten najdôležitejší časový úsek Cirkvi celý svet. Bude zjavené, kto sa Bohu klania v Duchu a pravde a kto zmýšľa a modlí sa v blude mimo Boha.

Résumé 1 2 3 4 5 6 7