Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje
Boh je verný vo všetkom Svojom diele

Služba brata Branhama mala pre Cirkev Ježiša Krista veľký význam v súvislosti s plánom spásy. On bol poslaný so zvesťou ako zasľúbený prorok (Mal 4:5) tak, ako to náš Pán potvrdil v Matúšovi 17:11 a Markovi 9:12: „A Ježiš povedal a riekol im: Eliáš pravda príde prv a napraví všetko…“ Služba Eliáša nebola teóriou, on bol realitou. Eliáš zavolal Boží ľud na horu Karmel, znovu vybudoval zborený oltár s 12 kameňmi a položil naň obeť. Potom sa modlil a Boh viditeľne odpovedal a srdcia detí Izraela boli obrátené späť k Bohu (1Kra 18:21-40).

Mimoriadnu službu, ktorú Boh daroval bratovi Branhamovi, som prežil ako svedok na vlastné oči a uši. Verný Pán vzal Svojho posla, ale biblická zvesť je ešte stále zvestovaná. To, že ma tým Pán poveril, nebolo moje rozhodnutie. Nepýtal sa ma, či chcem ísť.

Plný vďačnosti smiem hľadieť na požehnaný rok v službe Pánu. Boh je verný. On daroval milosť a silu Jeho Slovo zvestovať a niesť do celého sveta. Áno, On Svoje poslanie potvrdil a všetci, ktorí veria, sa z toho tešia. Pán predsa predpovedal, že pošle hlad počuť Jeho Slovo (Am 8:11). On sám mi 19. 9. 1976 prikázal: „Môj služobník, na základe Matúša 24:45-47 som ťa určil k tomu, aby si rozdával pokrm.“ Toto miesto Písma sa napĺňa pred našimi očami a stôl Pánov nebol ešte nikdy tak bohato prestretý ako v našom čase.

Slová „Tak, ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista“, ktoré zazneli bratovi Branhamovi z nadprirodzeného svetelného oblaku, sa napĺňajú. Verný Pán pros­tredníctvom zvesti všetko znovunapravil. Učenie 12 apoštolov (Sk 2:42) bolo nanovo zvestované. Tak, ako bola zvesť plne zaradená do Slova, tak sa teraz nechajú všetci praví veriaci zaradiť do Slova, až kým v Jeho Cirkvi nebude všetko privedené späť do správneho stavu – ku tomu, čo bolo v Cirkvi na začiatku. Už skoro nebeský Ženích príde a vezme si Svoju Nevestu k Sebe.

Skrze Božiu milosť som ostal verný nebeskému povolaniu napriek zlomyseľným ohováraniam a ťažkým skúškam v osobnom živote. Ešte stále platí to, čo Pán povedal v Izaiášovi 54:17 o tých, ktorých poslal: „Niktorý nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí, a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravodlivosť odo mňa, hovorí Hospodin.“

Nemusím vziať späť nič z toho, čo som učil vo viac ako 8 000 kázaniach alebo čo som napísal v brožúrach a obežníkoch. Bratom, ktorí rozdávajú duchovný pokrm spolu so mnou, zo srdca ďakujem. Aká prednosť vedome prežívať posledný úsek pred návratom Krista! Plné nasadenie vo dne v noci sa vyplatí (Fil 2:16).

Mojou modlitbou je, aby nikto tento drahý čas nenechal prejsť bez toho, aby prežil zmierenie s Bohom a jeden s druhým navzájom. Ešte je čas milosti, ešte môžu všetci prichádzať ku Bohu a posvätiť svoje životy Spasiteľovi. Ešte je na základe misijného príkazu zvestované odpustenie hriechov. Ešte sa ľudia stávajú veriacimi a nechávajú sa biblicky pokrstiť.

Nech sa posledný časový úsek stane spásnym rokom, rokom plesania medzi všetkými pravými veriacimi (3M 25:8-13).

Fotografia na nasledujúcej strane bola nasnímaná v pondelok 15. 8. 2016. V pozadí je mapa sveta s označením mnohých krajín, v ktorých som kázal. Bolo to presne pred 61 rokmi, v pondelok 15. 8. 1955, keď som smel po prvých dvoch zhromaždeniach podať ruku bratovi Branhamovi.

Od jeho odchodu domov uplynulo 51 rokov. Odvtedy som poslednú zvesť na osobných cestách niesol do 160 krajín. Prostredníctvom mnohých televíznych programov a internetových prenosov našich zhromaždení v misijnom centre v Krefelde počas prvého víkendu každého mesiaca dosahujeme tisíce veriacich na všetkých svetadieloch. K tomu patrí ešte viac ako 8 200 diskov DVD a 1 150 diskov CD, ktoré každý mesiac rozosielame. Vytlačené brožúry, obežníky a kázania, ktoré boli v priebehu rokov odoslané, možno počítať na stotisíce.

Plné evanjelium je na svedectvo kázané všetkým národom, a tak sa napĺňa Matúš 24:14. Teraz môže prísť a príde koniec, ale deň ani hodinu nepozná nikto. Môžem s mnohou vďačnosťou povedať: „Verný Pán, teraz prepúšťaš Svojho služobníka v pokoji, pretože moje oči videli naplnenie zasľúbenia pre tento čas.“ Pán sám dokoná Svoje dielo so Svojou Cirkvou-Nevestou, vezme ju ako Ženích domov a postaví ju pred Svojou tvárou bez poškvrny a vrásky (Ef 5:27).

Len dokonalá láska, spojená so skutočnou, živou vierou v každé Božie Slovo, vojde do slávy. Každé Božie zasľúbenie je Áno a Amen a so všetkými vyvolenými, ktorí veria, vyústi do naplnenia (2Kor 1:18-22).

„No, vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťazosláviť v Kristu a zjavuje skrze nás vôňu Svojej známosti na každom mieste.“ (2Kor 2:14)

Požehnanie všemohúceho Boha nech príde na všetkých, ktorí veria Božiemu Slovu.

Všetkým, ktorí na mňa pri tomto celosvetovom misijnom diele myslia vo svojich modlitbách, vyslovujem srdečnú vďaku. Všetkým, ktorí ho podporujú svojimi darmi, nech to verný Boh odplatí. Všetkým, ktorí sú činní v misijnom centre, taktiež ďakujem. Áno, všetkým, ktorí v mnohých krajinách nesú to drahé Slovo ďalej, nech Boh požehná. V neposlednom rade vyslovujem vrelú vďaku aj našim bratom, ktorí slúžia v zbore v Krefelde. Boh požehnaj všetkých, ktorí milujú Jeho príchod. Amen.

Pre rok 2017 vám prajeme bez ohľadu na to, v ktorom meste alebo v ktorej krajine žijete, zo srdca Božie viditeľné požehnanie. Spoločne vzhliadame nahor, pretože vieme, že vykúpenie našich tiel sa blíži. Maranatha.

V Božom poverení pôsobiaci

Sadržaj 1 2 3 4 5 6 7