Freie Volksmission Krefeld r.y.

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Kieli

Muut maat
Ako už bolo opakovane povedané počas minulých rokov, chcel by som ešte raz uviesť: Služba brata Branhama mala najväčšiu dôležitosť a bola priamo spojená s plánom spasenia. On bol zasľúbený prorok, skrze jeho službu boli všetky veci napravené a privedené späť do správneho stavu. Odvtedy nebol žiaden ďalší prorok. Veríme, že posolstvo času konca je teraz šírené skrze kázanie Slova ako volanie k prebudeniu, skrze ktoré sú vyvolení volaní von a všetci, ktorí sú časťou cirkvi-nevesty sa teraz pripravujú skrze prijímanie duchovného pokrmu. Tento posledný cirkevný vek sa uzavrie ich vytrhnutím. Potom sa Bôh vráti k Izraelu: “Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov, a tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Príde zo Siona Vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jákoba. A toto im bude odo mňa zmluva, keď odnímem ich hriechy. Tak podľa evanjelia sú nepriateľmi pre vás, ale podľa vyvolenia milovaní pre otcov. Lebo nijakým činom neželie Bôh darov svojej milosti a svojho povolania.” (Rimanom 11.25-29).

Skrze posledné posolstvo zaznieva volanie: “Vy, môj ľude, vyjdite von...!” Brat Branham bol muž Bohom poslaný v našom čase práve tak, ako bol Ján Krstiteľ ten určený pre prvý príchod Krista. A práve tak, ako sa Ján nedožil ukrižovania Ježiša Krista, tak sa ani brat Branham nedožil návratu Krista. 11. júna 1933, keď brat Branham krstil veriacich v rieke Ohio, mu bolo povedané z nadprirodzeného oblaku: Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, tak budeš ty poslaný s posolstvom, ktoré predíde druhému príchodu Krista. Nie on, ale posolstvo! Ó, aký presný je Bôh v tom, čo hovorí a robí!

Brat Branham kázal presne to isté Slovo ako apoštolovia Peter a Pavol, čím bol v cirkvi znovu ustanovený Božský poriadok spasenia. Posol už medzi nami nie je viac ako 40 rokov, ale posolstvo je s nami a neexistuje spôsob, ako ho obísť. Niekto môže hovoriť o prorokovi a písať o ňom knihy, a napriek tomu zároveň žiť v minulosti, neschopný rozpoznať, čo Bôh koná v súčasnosti. Praví veriaci, ktorí teraz žijú v prítomnosti Božej, budú rešpektovať Bohom ustanovenú službu, skrze ktorú je posolstvo zaradené do správneho poriadku podľa Božieho plánu spasenia.

Dĺžka času určeného pre kázanie posolstva až do končín zeme nám nie je oznámená. Boh si to vyhradil pre Seba učiniť všetky veci podľa Svojej veľkej rady. V každom prípade nastane návrat Krista v jednom dni, v jednej hodine a v jednom okamihu. Kto učí niečo iné, totiž že návrat Krista v súčasnosti už niekoľko rokov prebieha, je zvedený cudzím duchom, a taktiež zvádza druhých. Je najvyšší čas prestať so všetkými výkladmi Svätého Písma a výkladov všetkých ťažko pochopiteľných výrokov brata Branhama, aby mohli byť praví veriaci zjednotení vo Svätom Duchu a svedčiť, veriť a učiť len veci, ktoré svedčí a učí Biblia!

Nech Pán daruje Jeho milosť, že by sa tí, ktorí boli oklamaní a sú v Satanovej pasci, mohli oslobodiť (2. Timoteovi 2.26). Učitelia klamstiev sú v rovnakej situácii, ako boli Kórach, Dátan a Abíram v ich čase, keď povstali proti Mojžišovi a Áronovi, ktorí boli postavení do čela Bohom samým. Boh ich popisuje ako “pohŕdačov” (4. Mojžišova 16, Skutky apoštolov 13.41). Dokonca i v apoštolských časoch muži odstupovali od pravdy a učili, že vzkriesenie už nastalo, a takto pripravili mnohých o ich vieru. Pavol o nich písal: “...a ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina.” (2. Timoteovi 2.16-18).

Pre posledné dni, v ktorých teraz žijeme, predpovedal nasledovné: “A ako čo Jannes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo stavajú proti pravde, ľudia, zkazení na mysli, nedokázaní čo do viery.” (2. Timoteovi 3.8). Každé zjavenie, ktoré prichádza od Boha, každé biblické poznanie a učenie je veľmi jasné a pochopiteľné. Falošné učenia sú v protiklade k Božiemu Slovu a zdravému rozumu. Skrze proroka Izaiáša Bôh zvolal: “Pohoničmi môjho ľudu sú deti, a ženy panujú nad ním. Môj ľude, tí, ktorí ťa vodia, zvodia ťa a pohlcujú cestu, ktorou máš ísť.” (Izaiáš 3.12). Každé Slovo Božie je inšpirované Duchom Božím a je užitočné pre vyučovanie pravdy. Naproti tomu každý výklad je inšpiráciou démonov a prináša len zmätok (2. Petrova 2 a iné). Služby ustanovené Bohom sú vždy dané na vzbudovanie cirkvi (1. Korintským 12, Efezským 4 a iné).

Skutočný a smutný stav vecí v konečnom čase, ktorý spôsobili činitelia neprávosti, je nám ukázaný v Izaiášovi 28. Tu je nám povedané: “Lebo všetky stoly sú plné vývratku...”. Toto nevyžaduje žiadne vysvetlenie. Slovo je pravý pokrm, ktorý je rozdávaný (ev. Matúša 24.45-47) a Pán pred nami vždy pripravuje stôl, a to dokonca v prítomnosti našich nepriateľov. Praví veriaci sú živení nebeskou mannou, totiž zjaveným Slovom Božím.

V rovnakej kapitole Pán hrozí tým, ktorí kladú na stôl svoje vlastné vývratky - ich vlastné výklady - a hovorí, že padnú späť a budú zničení, pretože sa zapletú do slučky a budú lapení (verš 8-13). Pán hovorí veľmi jasne a ukazuje, čo považujú za svoju ochranu: “...lebo sme položili lož za svoje útočište a skryli sme sa do falše...” Ale potom hovorí Pán: A učiním súd pravidlom a spravodlivosť váhou, a kamenec odprace útočište lži, a skrýš zaplavia vody...” (verš 15-17).

Potom obnovuje svoje zasľúbenie tým, ktorí sú Jeho: “Hľa, zakladám na Sione kameň...” V Zachariášovi 4 nám je hovorené o náhlavnom-záverečnom kameni. Prorok videl cirkev ako sedemramenný zlatý svietnik so siedmimi trubkami, ktoré dodávajú olej pre sedem lámp. On taktiež videl náhlavný-záverečný kameň umiestnený na správne miesto v radosti a pokrikovaní: “Milosť, milosť mu!” (verš 7).

Tesne pred koncom Pán sám povstane na hore Perazim: “...aby učinil svoje dielo, svoje podivné dielo; aby vykonal svoju robotu, svoju čudnú robotu.” (Izaiáš 28.21). Apoštol Pavol o tom písal v Rimanom 9.28, “Lebo zkazu, a rýchlu, vykoná v spravodlivosti; lebo záhubu, rýchlu, učiní Pán na zemi.

Nie skrz zmŕtvychvstanie proroka, nie v stane, ktorý by mohol byť len na jednom mieste, ale na celej zemeguli, pod celým nebom dokončí vzkriesený Pán svoje dielo skrze moc Svätého Ducha. Veríme, ako hovorí Sväté Písmo, že Pán sám všetko privedie k záveru mocným a krátkym dielom tesne predtým, ako sa vráti. Len to, čo nám v Biblii bolo zasľúbené, sa skutočne aj stane. Ak neexistuje zasľúbenie, následne nemôže byť ani naplnenie.

Je to jednoducho moja túžba konať podľa mojej zodpovednosti pred Bohom, skrze autoritu priameho povolania, byť spravodlivý a všetkým oznámiť, že každý výklad pochádza zo zlého porozumenia a je dielom nepriateľa. Pán sám ma povolal Jeho mocným, všetko prenikajúcim hlasom 2. apríla 1962 a pripútal ma k Jeho Slovu, keď povedal: “Pošlem ťa od mesta k mestu kázať moje Slovo!” (2. Timoteovi 4.1-5). Preto považujem každý výklad za ohavnosť. Každé učenie založené na Písme zjednocuje pravých veriacich pod Ježišom Kristom ako hlavou. Každý výklad, však spôsobuje rozdelenie a ľudia naivne nasledujú určitého brata, uveria jeho “zvláštnemu zjaveniu”, pretože sa odvoláva na proroka.

Múdre panny sú ako Mária: Nepoznajú žiadneho muža a prijímajú len Slovo zasľúbenia, neveria žiadnemu bláznivým výkladom, pretože sú “nevestou Slova”, ktorá nemôže byť zvedená. Ktokoľvek chybne podáva výroky brata Branhama a neberie ich späť do Svätých Písem, aby ich overil, z nich nutne vytvorí ďalšie posolstvo a je vinný, pretože chybne podáva Slovo pravdy. Je smutné, že sa dnes musíme pýtať: “Ktorému posolstvu veríš? Je ich toľko!” Ale ešte stále existuje len jedno večné evanjelium, ktoré je teraz kázané na celom svete ako svedectvo všetkým národom predtým, ako príde koniec (ev. Matúša 24.14, 1. Petrova 1.25).

Sisältö 1 2 3 4 5 6