Szabad Népmisszió

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz (Zsid.13:8)

nyelv :

Más országok
Záverečné slovo všetkým slúžiacim bratom: Spoločne dobre využime krátky čas, ktorý nám zostáva na krištáľovo jasné zvestovanie posledného posolstva tak, ako ho nachádzame v Božom Slove so všetkými zasľúbeniami, až kým neuvidíme ich naplnenie a poslední budú vyvolaní a čas milosti príde ku koncu. Nepotrebujeme senzácie, ani osobné potvrdenie svetlom a podobnými vecami, ale potvrdenie Slova, ako to v ev. Marka 16 Pán zasľúbil tým, ktorí veria, a tým, ktorých povolal do služby.

Zjavené Slovo je duchovný pokrm. Na to sa brat Branham odvolával, keď mi povedal 3. decembra 1962 v Luisville, Kentucky, USA, v prítomnosti svedkov Freda Sothmana a Banksa Wooda: “Brat Frank, počkaj s rozdávaním uskladneného pokrmu, až kým príde čas a obdržíš poslednú časť pokrmu.” Spolu so všetkými vernými slúžiacimi bratmi v rôznych krajinách budeme ponúkať duchovný pokrm pre Boží ľud. To som robil od roku 1966, skrze preklad kázaní brata Branhama do nemeckého jazyka, ktoré sa stali úžasným požehnaním pre mnohých.

Po tom, ako Mojžiš dokonal svoju službu, zjavené Slovo Božie bolo umiestnené do archy zmluvy. Jozua prikázal kňazom, aby vzali archu na svoje plecia, a tak prekročili spolu s Božím ľudom rieku Jordán a vzali do vlastníctva zasľúbenú zem. Presne tak sa to deje aj dnes: Máme plné a úplné Slovo Božie, vlastníme všetky zasľúbenia a napredujeme vo viere, až kým neprežijeme naplnenie všetkých vecí.

Tartalom 1 2 3 4 5 6