Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder
Je tak mnoho tém, ktoré v súčasnosti veľmi zamestnávajú ľudstvo a taktiež mysle veriacich. Zmena klímy, prírodné katastrofy, takzvaná “vojna proti terorizmu”, vzostup cien energií, sociálna nespravodlivosť, globalizácia, pokles hodnoty amerického dolára a zavedenie používania Eura v krajinách, kde sa ťaží ropa, zjednocovanie všetkých náboženstiev a cirkví pod Rímom, politické spojenectvo Ruska, Iránu a Číny, mierový proces na Blízkom východe, teória o dvoch palestínskych štátoch, otázka Jeruzalema a v neposlednom rade svetovláda.

Pri príležitosti 50. výročia jej podpísania nám bola pripomenutá “Rímska zmluva” z marca 1957. Od 21. decembra 2007 nebude medzi 27 krajinami Európskej únie potrebná pasová alebo hraničná kontrola. Posledná svetová moc naberá svoju podobu.

4. októbra 2007 rozhodnutie Európskeho parlamentu v Štrasburgu zosmiešnilo biblické učenie stvorenia. Väčšinou 48 hlasov ku 25 bolo rozhodnuté, že jedinou teóriou, ktorá sa bude učiť na školách, bude teória evolúcie. Bohorúhači takisto stále viac a viac strácajú bázeň. Jeden z nich nazval svoju knihu “Šialenstvo Božie”, iný zase “Pán nie je pastier”. Bezbožnosť je vskutku na vzostupe, ako bolo predpovedané pre konečný čas. Celý svet sa stal “Sodomou a Gomorou”. Božský poriadok pre manželstvo a rodinu, ako bol určený Bohom samým, je považovaný za zastaralý a homosexualita, ktorá je v protiklade k Božskému poriadku stvorenia, je otvorene prijímaná ako normálna.

V tomto obežnom dopise sa nemôžeme podrobne venovať všetkým týmto témam. Ale všetky tieto veci sú pre konečný čas predpovedané v Svätých Písmach. V prorokovi Izaiášovi čítame: “...potácať a motať sa bude zem ako opilý a bude prenesená sťa koliba na noc, a jej prehrešenie sa ťažko doľahne na ňu, padne a viacej nepovstane.” (24.29). To však nie je koniec, je to len koniec starej zeme, ktorá je odsúdená na zánik. Pán, náš Bôh, sa nám postaral o nový začiatok, a preto nám dal zasľúbenie: “Lebo hľa, stvorím nové nebesia a novú zem, a nebudú sa spomínať drievne veci ani neprídu na myseľ.” (Izaiáš 65.17). A tak to presne bude. Po strašnom konci prídu nové nebesia a nová zem (Zjavenie 21), v ktorých prebýva spravodlivosť (2. Petrova 3.13). Amen.

Nikto nemôže zastaviť beh dejín. Bôh už rozhodol o všetkých veciach a tie sa stanú podľa Jeho časového plánu pre celú večnosť. Najdôležitejšou vecou je, aby sme boli nájdení vo vôli Božej a aby Božie zaľúbenie na nás spočinulo, aby sme boli medzi tými, ktorí sú pripravení na príchod Krista a môžu uniknúť všetkému, čo príde na zem (ev. Lukáša 21.25-26).

Inhalt 1 2 3 4 5 6