Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder
Rok 2007 bol požehnaný úžasným spôsobom. Nikdy predtým nepočulo Slovo Božie také množstvo ľudí v toľkých krajinách. Nikdy predtým sme nedosiahli toľko ľudí prostredníctvom mesačných internetových vysielaní našich stretnutí v Krefelde a Zurichu. Sme Bohu hlboko vďační za to, že nám dal možnosť a schopnosť niesť skrze internet posledné posolstvo do ďalekých kútov zeme. Teraz sme schopní vysielať v 7 rôznych jazykoch a s Božou pomocou budeme mať v polovici budúceho roka kapacitu prenášať bohoslužby v 12 rôznych jazykoch.

Využijem túto príležitosť, aby som vyjadril svoju vďačnosť všetkým, ktorí podporujú prácu misijného centra. Môžeme spočinúť v 100-percentnej istote, že toto dielo je určené Bohom samým a že služba, ktorú mu obetujeme, je v Jeho dokonalej vôli. Podľa priameho poverenia Všemohúceho Boha sme kázali pravé Slovo a Pán skrze Jeho milosť bol s nami po celý čas. S Jeho pomocou budeme ďalej pokračovať a Jeho pravda zostane s nami až do samého konca: “...pre pravdu, ktorá zostáva v nás, a bude s nami na veky.” (2. Jána 2).

Ak Pán dá, budem pokračovať v stretnutiach v Krefelde v misijnom centre každý prvý víkend v mesiaci a každú poslednú nedeľu v Zurichu. Čas medzitým je venovaný práci v misijnom centre a cestám do rôznych krajín.

Posledné stretnutie v Zurichu je plánované na nedeľu 23. decembra 2007 o 14:00, spolu s večerou Pánovou a časom obecenstva po bohoslužbe.

Ak Pán dá, v Krefelde budeme mať naše prvé medzinárodné stretnutie 5. a 6. januára 2008.

Cesta do Izraela sa predĺžila o jeden deň. Pretože letecká spoločnosť El Al nemá dostatok voľných miest na 15. mája 2008, poletíme naspäť 16. mája. Náklady na tento deň navyše sú len 30 Euro, a budeme mať za to o jeden deň naviac v Jeruzaleme.

Na cestu do Izraela sa už prihlásilo viac ako 80 účastníkov, čo znamená, že čoskoro dosiahneme plnú kapacitu dvoch autobusov. Skúsenosť nám hovorí, že niekoľko miest sa môže uvoľniť tesne pred odjazdom, takže ďalší, ktorí s rozhodnutím váhali, sa možno budú môcť pridať.

S veľkou dôverou kráčame do roku 2008, vediac, že Pán, ktorý dokončil dielo stvorenia, je ten istý, ktorý dokončí dielo spasenia. Bôh sám prevzal plnú zodpovednosť za celý plán spásy a On nám pridelil naše miesta v ňom. Je mojou túžbou, že by sa všetci bratia a sestry mohli stať požehnaním pre ostatných, pretože to je to, čo Bôh zasľúbil Abrahámovi, “...požehnám ťa, ...a budeš požehnaním.”. Nehanbite sa zdieľať s ostatnými zasľúbenia Božie a taktiež to, čo On učinil a stále koná až do tohoto dňa. Postavte sa s Pánom na Slovo. Ako posledné by som vám všetkým chcel zaželať požehnaný rok 2008, nech je Pán s vami po celý rok.

V Jeho poverení

Ewald Frank 

Inhalt 1 2 3 4 5 6