Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Oběžný dopis 2001 / Ewald Frank

2. Pán s námi mluví
V Lukáši 24 máme příklad toho, co se skutečně stalo, jestliže s naším Pánem putujeme a On s námi může mluvit: „A počav od Mojžíše a všech proroků, vykládal jim všecka ta písma, která o něm byla… I otevřeny jsou oči jejich, a poznali ho… I řekli si vespolek: Zdali srdce naše v nás nehořelo, když nám mluvil na cestě a když nám otvíral mysl pro ta místa písma? …a řekl jim: Tato jsou slova, která jsem vám mluvil, ještě byv s vámi: Že se musí naplniti všecko, co je psáno v zákoně Mojžíšově a v prorocích i v žalmech o mně. Tedy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmům.“ (Vv.27-45)
Ježíš Kristus, náš Pán, je přece v každém způsobu tentýž. Co činil tehdy, a co prožili Jeho učedníci a novozákonní církev na počátku, musíme prožít dnes my. Každé proroctví, které se týkalo našeho Pána a Spasitele, bylo ukázáno v naplnění. Apoštol Pavel to shrnuje: „Vydal jsem zajisté vám nejprve, co jsem i převzal, že Kristus umřel za hříchy naše podle písem, a že je pohřben, a že vstal třetího dne podle písem.“ (1.Kor.15:3-4).
Při založení novozákonní církve se vylitím Ducha svatého (Sk.2) naplnilo proroctví z Joele 3.
Stále ještě žijeme v biblických dnech. Syn člověka se prochází uprostřed zlatých svícnů. Nyní před příchodem Ježíše Krista opět platí stejný biblický vzor. Prvořadá povinnost Božího služebníka: Zařadit vše, co se týká Božího království podle Písma, je součástí jeho přímého pověření. Naplňuje nás nevýslovnou radostí vědomí, že naši bratři na počátku v Novém zákoně citovali 845 krát ze Starého, a tím postavili spásný plán na biblický základ. To ukazuje jakou důležitost přikládali Slovu Božímu. Ta novozákonní církev je postavena na základě apoštolů a proroků, kde je Ježíš Kristus sám úhelným i závěrečným Kamenem. (Ef.2:20; Zach.4:6-7)
Každé pravé učení je založeno na Slově Božím; každé falešné učení se opírá o výklady. Všechno, co je spojeno s Boží spásným plánem, bylo předpověděno v biblických proroctvích a nepřipouští žádný vlastní výklad. Apoštol Jan objasnil, že žádná lež nemá původ v pravdě a také „…každý, kdo je z Boha narozen, nečiní hříchu, nebo símě jeho v něm zůstává.“ (1.Jan.3:9) „…pro pravdu, která zůstává v nás, a s námi bude na věky.“ (2.Jan.2) Amen!
Jak jsme viděli, jsou všechna proroctví a předpovědi týkající se prvního příchodu Pána a Spasitele splněna. Tak je to také v tomto čase před Jeho příchodem. Každé Boží Slovo musí pominout v uskutečnění. Když ten čas nastane, nejde již o nějaké učení nebo tzv. zjevení, nýbrž o reálné naplnění. Kristovo narození bylo realitou, Jeho život a služba, Jeho utrpení a umírání, Jeho vzkříšení a nanebevstoupení bylo realitou a Jeho návrat, vzkříšení, proměnění a vzetí vzhůru budou prožitou realitou. Vše se stane tak, jak je psáno a jak bylo zaslíbeno.
Také zaslíbení: „Aj, já pošlu vám Eliáše proroka, prvé než přijde den Páně veliký hrozný…“ (Mal.4:5), muselo být nyní naplněno, jak to náš Pán tehdy potvrdil pro budoucnost: „Eliáš zajisté přijde prvé, a napraví všecky věci“ (Mat.17:11; Mar.9:12). Také to, co náš Pán oznámil v Luk.17:22-30, musí se nyní splnit. Syn člověka se sám zjevil v stejném způsobu skrze tu dokonalou službu a znamení Mesiáše, jak se to dělo ve dnech Jeho masitého těla. Sk.3:18-21 pojednávají o jednom z hlavních zaslíbení pro církev, které se také musí naplnit. Bůh je vázán Svým slovem, seslat časy rozvlažení před Kristovým příchodem, neboť tak je to psáno: „Kterého zajisté musejí přijmouti nebesa, až do času napravení všech věcí; což byl předpověděl Bůh skrze ústa všech svých svatých proroků od věků.“ (v.21) To je TAK PRavÍ PÁN v Jeho Slově. Nejprve musí nastat napravení a potom přijde Pán jako Ženich, aby církev-Nevěstu, která bude bez poskvrny a bez úhony (Ef.5:27), vzal do slávy (1.Tes.4:17). Také všechny předpovědi pro Izrael musí být viděny ve světle prorockého Slova. Návrat Izraele do země otců není pouze nějakým znamením mezi mnohými, ale znamení, které nám Pán přiblížil symbolem fíkového stromu, který zase ožije (Iz.14:1; Jer.31:10; Ez.36:24; Mat.24:32; Luk.21:24). Praví Boží synové a dcery jsou děti zaslíbení jako Izák (Gal.4:28), věří zaslíbenému slovu a obdrží zaslíbeného Ducha (Sk.2:33).

Inhalt 1 2 3 4 5 6