Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje

Oběžný dopis 2001 / Ewald Frank

4. Zjevení 10
Někteří si ze Zjevení 10 udělali koníčka a rozšiřují k tomu rozličná učení. Zase se musíme ptát: „Co opravdu obsahuje Písmo ve Zjevení 10? Najdeme tam někde něco napsáno o Ženichově příchodu či o Nevěstě? Zjevení 10 se naplní v přesném pořadí a sice verš po verši, jak je to napsáno. Ten silný Anděl sestoupí zahalen do oblaku, s duhou nad hlavou, Jeho tvář svítí jako slunce, v ruce drží otevřenou knihu. „I postavil nohu svou pravou na moři, levou na zemi.“ Přesně tak to bude. „A volal hlasem velikým, jakoby lev řval. A když dokonal volání, mluvilo sedm hromů hlasy své.“ Tak se to opravdu stane. Nikdo na zemi nemá právo tuto událost zduchovňovat nebo svévolně vykládat.
Musí se snad Bůh doprošovat o svolení, jestli má právo adresovat nám Své vlastní Slovo tak, jak je psáno? Pro lepší porozumění - citace z hebrejského překladu Bible od Davida H. Sterna. Tam stojí slovo šofar, kde my máme slovo pozoun. Bez komentáře budou všichni Zjevení 10 vidět ve správném světle. Nejprve musíme pochopit, že sedm pozounových andělů jsou částí sedmé pečeti. My se přece nemůžeme zastavit při čtení 8. kapitoly u prvního verše, ale musíme číst dále, abychom se dozvěděli, co sedmá pečeť opravdu obsahuje a co vyjadřuje. Podle toho co je psáno, se nyní můžeme zkusit, zda opravdu věříme tomu, co říká Písmo.
„A když otevřel pečeť sedmou, stalo se mlčení na nebi, jako za půl hodiny. I viděl jsem těch sedm andělů, kteří stojí před obličejem Božím, jimž dáno sedm trub – šofar.“ (8:1-2)
„A těch sedm andělů, kteří měli sedm trub – šofar, připravili se, aby troubili.“(v. 6)
„I zatroubil první anděl na pozoun – šofar…“ (v.7).
„Potom zatroubil druhý anděl na pozoun – šofar…“ (v.8).
„A třetí anděl zatroubil na pozoun – šofar…“ (v.10).
„Potom čtvrtý anděl zatroubil na pozoun – šofar…“ (v.12).
Ve druhé části 13. verše čteme: „Běda, běda, běda těm, kteří přebývají na zemi, pro jiné hlasy pozounů – šofar tří andělů, kteří mají troubiti.“
„Potom pátý anděl zatroubil na pozoun – šofar…“
(9:1).
„Tedy šestý anděl zatroubil na pozoun – šofar…“ (9:13).
Klíčové slovo je tady „pozoun“ – „šofar“. Potom co šest andělů odtroubilo na šofar, zbývá ještě jeden. Proto nacházíme zvláštní oznámení, „Ale ve dnech hlasu sedmého anděla, když bude troubiti na pozoun – šofar, dokonáno bude tajemství Boží, jakož důvěrně zvěstoval Svým služebníkům prorokům jako radostnou zvěst.“ (10:7) Naplnění toho nalézáme v 11. kapitole v 15. verši, neboť tak to tam stojí psáno: „A sedmý anděl zatroubil na pozoun – šofar, i stali se hlasové velicí v nebi řkoucí: Učiněna jsou království světa Pána našeho a Krista jeho, a kralovati bude na věky věků.“ Celá záležitost je dokonale seřazena. Je sedm andělů církve, a je sedm pozounových andělů. Tou Bohem nařízenou službou ve dnech hlasu sedmého anděla církve byla všechna tajemství Slova od 1. Mojžíšovy až po Zjevení zjevena. Církev-Nevěsta je živena Slovem, duchovním pokrmem, který byl uskladněn. Ona se připravuje na příchod Ženicha a obdrží živou víru k vytržení. Ve stanoveném čase bude vzata do slávy ke svatební hostině (Zj.19:1-9).
Jestliže zatroubí sedmý pozounový anděl na šofar, tajemství Boží bude skončeno a bude vyhlášeno panování Krista. Tak je to napsáno a tak to bude. Ó, jak dokonale je nám zjeven Boží spásný plán. Čest Bohu na výsostech! Co je to za člověka, který se opovažuje Bohu odporovat a Jeho Slovo připravovat o moc, a to, co Svaté Písmo tak jasně a zřetelně učí, nahrazovat vlastními výklady? V ústech Božích služebníků zůstane každé Boží slovo pravdou! (1:Král.17:24)
Pokaždé se musíme znovu tázat: „Co k tomu říká Písmo?“, neboť na každou biblickou otázku je v Bibli odpověď. Klíčové slovo ve Zj.10 je řvát. Pán je ten Lev z kmene Judova (Zj.5:5). Podle Zj.10:3 bude řvát jako lev. V Ozeáši čteme: „I půjdou za Pánem řvoucím jako lev; on zajisté řváti bude, takže se strachem přiběhnou synové od moře.“ (11:10)
Prorok Joel předpověděl: „Pán řváti bude ze Siona, a z Jeruzaléma vydá hlas svůj, takže se třásti budou nebesa i země, nebo Pán je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele.“ (3:16) Z tohoto verše lze bez dalšího snadné poznat spojení k dětem Izraele, když bude Pán řvát jako lev.
Abychom seznam svědků doplnili a vše bylo založeno na výpovědi alespoň dvou nebo tří svědků, věnujme ještě pozornost svědectví proroka Amose: „I řekl: Pán řváti bude z Siona, a z Jeruzaléma vydá hlas svůj…“ (1:2)
Ve Zjevení 10 Pána nedoprovází ani anděl ani Nevěsta. Jako Josef ve Starém zákoně nechal svoji pohanskou nevěstu – manželku v paláci, aby se po druhé zjevil svým bratřím, tak Pán Svoji Nevěstu - Svou ženu z národů zanechá ve slávě a zjeví se Svým bratřím, Židům. „Ona zůstala v paláci, když se dal poznat svým bratřím. Potom, co Ježíš byl Svým vlastním lidem odmítnut, zvolil si Nevěstu z pohanů, a odtud ji vezme do paláce, vzhůru do slávy, do domu Svého Otce k velké svatební hostině, a ještě jednou krátce sestoupí dolů, aby se dal poznat Svým bratřím, těm 144 000. Vidíte, jak jsou ty symboly dokonalé?“ (Citát z Knihy pečetí od W. Branhma) Až když On jako původní majitel postaví Svou nohu na moře a na zemi, bude řvát jako lev. To je přesně ten okamžik, kdy promluví sedm hromů. To je TAK PRavÍ PÁN ve Svém Slově.
Pokud někdo tvrdí, že se to již stalo, tak popírá Písmo jako nejvyšší autoritu a zjevně je sveden zvráceným duchem, že uvěřil nějakému výkladu místo reálnému naplnění. Pravý Boží muž s Božím povoláním nebude ani okamžik věřit výkladům Zjevení 10 anebo jiných biblických míst. Neboť žádná lež nemá původ v pravdě a každý vlastní výklad je lež.
Je absolutně nutné, nechat každé místo Písma tak jak je. Až Pán přijde, aby vzal domů Svou Nevěstu, je o Něm řeč jako o Ženichovi. Až přijde, aby se zjevil Izraeli, pak je Andělem smlouvy (2.Moj.3:7-10; Sk.7:30-38; aj.). Jako to bylo na počátku Nového zákona, tak je to i nyní. Každá zaslíbená událost bude korektním způsobem spojena s naplněním.

Treść 1 2 3 4 5 6