Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Omzendbrief April 2017 / Ewald Frank

3. Dit was de dag dat de Heere had bestemd – Bez povolania žiadne poslanie – Zonder een roeping is er geen Zendingsbevel, Geen Zendingsbevel zonder een roeping
Op zondag 2 april 2017 was het 55 jaar geleden sinds de trouwe Heere mij heeft geroepen volgens zijn wil, in overeenkomst met zijn Heilsplan. Paulus betuigde zijn roeping driemaal, namelijk in Handelingen 9, Handelingen 22 en Handelingen 26. Broeder Branham evenals betuigde zijn roeping meerdere malen. Wie genade voor God vond, geloofde; zij die geen genade vonden, ging daaraan voorbij. Hetzelfde gebeurd nu ook.

De Apostel Paulus stelde zichzelf voor als volgt: “Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God…’’ (Rom. 1:1). Ook de Apostel Jakobus stelde zichzelf voor als “dienstknecht’’: “Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing.’’ (Jak. 1:1). De Apostel Petrus deed hetzelfde: “Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus…’’ (2 Pet. 1:1). Een trouwe dienstknecht doet alles volgens instructie van zijn Heere en wat zijn Heere hem beveelt te doen.

In verschillende omzendbrieven heb ik vermeld over verdere ervaringen die direct verbonden zijn aan de dienst die mijn Verlosser mij persoonlijk heeft opgedragen. Hij sprak mij continu aan als “mijn knecht’’ en ik kan me iedere plaats en tijd herinneren dat het gebeurde. Het was nooit een droom; ik was altijd wakker. Net als Paulus kan ik voor God en mensen zeggen: “maar het gebeurde mij…’’ (Handel. 22:6). Wie kan bergrijpen wat het betekent om de allesdoordringende stem van de Heere te horen en de verantwoordelijkheid wanneer er directe instructies worden gegeven?

• Krefeld: mijn getuigenis van de machtige ervaring op 2 april 1962 is voor jullie allen al jaren bekend. Bij het aanbreken van de dag, hoorde ik de machtige stem van de Heere in de Duitse taal: “Mijn knecht, uw tijd voor deze stad zal spoedig voorbij zijn. Ik zal u naar andere steden sturen om mijn Woord te verkondigen.’’ Ik antwoordde: “Geliefde Heere, zij zullen niet naar mij luisteren…’’ Zijn antwoordt was: “Mijn knecht, de tijd zal komen dat zij naar u zullen luisteren. Sla het voedsel op, want er komt een grote hongersnood. Dan zult gij in het midden van het volk staan om het voedsel uit te delen…’’ en daarna kwamen de details waar ik heel goed op moet letten. De laatste twee dingen die de Heere mij gebood waren: “Mijn knecht, vestig geen lokale gemeenten en breng niet je eigen liederenboek uit wat dat is een teken van een denominatie…’’ Ik geloof dat lokale gemeenten schriftelijk zijn, maar het is niet mijn taak om kerken in andere steden en landen te vestigen. Alhoewel alle kerken in het algemeen een liederenboek gebruiken en wij ook, kan ik er niet een uitbrengen. Ik heb precies gedaan wat de Heere mij heeft gezegd.

• Marseille, Frankrijk: “Mijn knecht, sta op en lees 2 Timotheüs hoofdstuk 4, voordat ik tot u zal spreken…’’ Na de vergadering in de voorafgaande avond, werd ik benaderd met de vraag wat de zeven donderslagen in Openbaring 10 betekenen. Ik had geen antwoord op dat moment. De volgende ochtend gaf de Heere Hijzelf mij het antwoord vanuit de Schriften: “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.’’ Vervolgens legde ik mijn Bijbel op de kleine tafel, hief mijn handen en zei: “Geliefde Heere, zo waar als U mij heeft opgedragen deze tekst te lezen, zo waar is het dat wat de zeven donderslagen zeiden niet was opgeschreven als het Woord van God. Daarom kan het niet gepredikt worden. Dat is zo zegt de Here. De ware dienstknechten van Jezus Christus zijn verplicht door God zelf om alleen te prediken wat geschreven is (Open. 1:1-3) en ze mogen niks weghalen of toevoegen uit de Schriften (Open 22:18-20). De zeven donderslagen van Openbaring 10 zullen alleen hun stem laten horen wanneer de Heere als de Engel des verbonds neerdaalt en zijn voeten op zee en op aarde legt.

• Krefeld: het visioen van het tarweveld en de maaidorser was buitengewoon. Deze ervaring wordt een lange tijd aangevallen door lasteraars. Velen jaren terug, schreef een broeder zelfs een brochure met de titel “de Maaidorser dossier’’. Daarin beschrijft hij mij als een antichrist, een verleider etc., en maakt mij daar heel erg belachelijk. Naar waarheid betuig ik voor de Almachtige God wat ik zag en hoorde: In de Geest werd ik geleid naar een hele grote overrijpe tarweveld. Ik zag de volle tarwe, die al reeds door de zon vergeelt was, allen gelijkmatig gebogen. Ik weet dat in de gehele tijd des genade het Woord als zaad wordt gezaaid en in elk tijdperk van de kerk een oogst van zielen wordt binnengehaald. Maar de Schrift spreekt ook over wat er meteen aan het einde gebeurd en wanneer de tarwe bijeengebracht wordt in de hemelse schuur (Matt. 3:12). Ik had opgemerkt dat er geen distels waren op het gehele tarweveld en begreep dus door de geest dat het onkruid al was weggehaald, gelijk geschreven staat: “Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen…’’ (Matt. 13:30). Toen keek ik links van mij en ik zag een gloednieuwe maaidorser. Op dat moment sprak de Heere met een commanderende stem: “Mijn knecht, de maaidorser is bestemd voor u om de oogst bijeen te halen…’’ Ik liep meteen naar de maaidorser en ging erin zitten. Maar daarna begon het een beetje donker te worden; het leek net alsof er een strijd aan de gang was in de rumoerige wolken. En ik zei: “Geliefde Heere, het is te laat; Ik kan de oogst niet bijeenhalen: het oordeel komt neer op de aarde.’’ Een moment later brak de zon door een opening door de wolken met al zijn macht en scheen op het tarweveld. Meteen daarna, startte ik de maaidorser en haalde de oogst op. Toen ik net klaar was, werd de lucht helemaal donker en hoorde je alleen maar gedonder en herrie.

• Krefeld: “Mijn knecht, annuleer je reis naar India!’’ Ik deed dat pas toen de Heere het mij voor de tweede keer had geboden. Ik had de tickets al opgehaald op het reisbureau en moest op die woensdag in oktober 1976 mijn vlucht pakken. Het vliegtuig waarvoor mijn vlucht was geboekt van Bombay naar Madras vloog in brand meteen na de opstijging, crashte en alle 96 passagiers kwamen om het leven. Mijn naam stond op de lijst van passagiers – dit werd bevestigd door een telefoontje van het departement van Buitenlandse Zaken; Maar, mijn tijd om naar huis te gaan was nog niet aangebroken.

• Edmonton, Canada: “Mijn knecht, Ik heb u bestemd volgens Matthéüs 24:45-47 om het voedsel uit te delen op de bestemde tijd.’’ Dat was mijn antwoord vanuit de lippen van de Heere, nadat broeder Bablitz mij een dag eerder vroeg waar hij mijn dienst in de Bijbel kon vinden net als die van Broeder Branham. Tot die tijd, wist ik het zelf ook niet. Oh de trouw van God! Amen. Broeder Branham vertelde mij op 3 december 1962: “Broeder Frank, wacht met het uitdelen van het voedsel totdat je de rest ervan ontvangt.’’

• Krefeld: “Mijn knecht, wanneer de laatste beweging begint, zal ik weer tot u spreken. Dan zal Mijn Geest geheiligd zijn in u…’’ De stad Zürich werd ook genoemd. Ik hou me vast aan de belofte dat God een korte en machtige werk hier aan het einde zal doen, waaraan wij zullen deelnemen: “Want wat Hij gesproken heeft, zal de Heere doen op de aarde, volledig en snel.’ (Rom. 9:28).

• Krefeld: “Mijn knecht, wanneer de grenzen geopend zullen worden, zal Ik de Bruid uit de Oost-Europese landen roepen…’’ In dit visioen, stond ik op het podium van een hele grote feestzaal. Vele mensen kwamen binnen en gingen zitten. Toen zag ik dat velen stoelen nog leeg waren. Vervolgens, kwam de stem van de Heere vanuit rechts boven de kandelaar waaronder ik stond: “Mijn knecht, wanneer dit gebeurd, is mijn komst zeer, zeer nabij!’’ Daarna zag ik de individuele groepen van de Oost-Europese landen op ordelijke wijze binnenkomen. De leidende broeder van iedere groep groette mij en ging vervolgens met de gehele groep zitten. Nadat de laatste groep was binnengekomen, keek ik rond en zag ik dat alle zitplaatsen nu bezet waren. Ik had deze ervaring dertien jaar voor de val van de Berlijnse muur in 1989 en de opening van de grenzen naar Oost-Europa meegemaakt. In die tijd, in 1976, dacht niemand dat het Oostblok zou vallen en dat de eenheid van Duitsland en Europa zou plaatsvinden.

• Krefeld: “Mijn knecht, loop naar het naburige stuk grond, wijdt het toe aan Mij en bouw erop…’’ het eigendom naast ons kapel was een gevangeniskamp tijdens de Tweede Wereldoorlog en was ook van ons gescheiden door een 2.3 meter hoge ijzerdraadhek. Ik ging door de kleine poort, die mij vervolgens bracht bij de naburige winkelcentrum, liep heel die weg af, ging op mijn knieën in het struikgewas en wijdde het stuk grond toe aan de God der hemelen voor zijn Kerk hier op aarde. Vandaag de dag staan daar de slaapzalen, de drukkerij, het bureau, de postkamer en het doop bad.

• Krefeld: “Mijn knecht, ga naar R.T., neem de oudsten met u mee en lees voor hen de woorden die de profeet Jesaja sprak tot Hizkia. Hij zal herstellen (Jesa.38).’’ Broeder Russ, Broeder Schmidt en ik deden wat de Heere had geboden en God bevestigde zijn Woord met een wonderlijke genezing.

• Krefeld: “Mijn knecht, ga heen, verkondig het Woord, zodat de gelovende vrouw niet beschaamd wordt voor haar ongelovige man.’’ Een geliefde zuster had 300 kilometer afgelegd in een gloednieuwe auto om deel te nemen aan de aanbiddingsdienst. Toen ze terug naar huis wilde gaan, startte de auto niet. Enkele van onze mechanische broeders en de professionals van de zaak langs de weg deden hun best, maak kregen hem niet aan het starten. Ik liep door het gebedszaal toen de stem van de Heere zich liet horen. Niemand kan zich voorstellen wat voor zekerheid en onbeperktheid er mee gaat wanneer het Woord komt van de lippen des Heere. Ik ging naar buiten (sommigen broeders waren daar nog), kwam voor de zuster en zei: “Ga terug in uw auto en start de motor, want dat is wat Heere heeft gesproken.’’ De zuster antwoordde: “Maar we hebben alles geprobeerd…’’ Ik onderbrak haar: “Spreek niet, maar ga en doe zoals u is geboden in de Naam des Heere!’’ Meteen daarna startte de auto direct wanneer ze het voor het eerst probeerde en ze reed naar huis zonder probleem. De volgende ochtend, wilde de auto niet starten en werd hij gebracht naar de garage. Daar zagen ze dat de brandstof pomp kapot was en vervangen moest worden.

• Krefeld: Op zaterdag 18 november, 1978, sprak de Heere tot mij rond 10:00u terwijl ik in het bureau was van het Missionaris Centrum: “Mijn knecht, zoek in het boek der Handelingen om te zien of een man ooit bestemd was voor de dienst samen met zijn vrouw.’’ Ik pakte mijn Bijbel en begon te lezen in het boek der Handelingen. Meteen daarna realiseerde ik dat zelfs de zeven diakenen werden geroepen zonder hun vrouwen. Door deze directe advies, werd een profetie die werd gegeven in mei 1976 onthult als vals door God zelf, namelijk dat ik een koppel moet toewijden tot de dienst – wat ik overigens had gedaan, omdat ik de indruk had dat dat de zo zegt de Here was.

• Krefeld: In December 1980 was ik op missionarisreis in Afrika. Tijdens een nacht in Accra, Ghana, werden ik viermaal gebeten door muggen. Toen ik terug was werd ik op 1 januari 1981 naar het ziekenhuis gebracht, waar ik werd gevonden met malaria tropica in zijn ergste vorm. Drie dagen later, hoorde ik de hoofdarts, Prof. Dr. Becker, tegen zijn medische team zeggen: “Het is te laat. Het is te laat. Niets kan hem nog redden – geen medicijn, zelfs geen bloed transfusie.’’ Ik kon nog horen maar ik was te zwak om te praten. Ik realiseerde dat ik aan het einde gekomen was en mijn enige zorg was: “Heere, mijn Verlosser, hoe sta ik voor U?’’ Meteen daarna werd ik uit mijn lichaam gevoerd en vervoert onder de blauwe lucht, waar ik een ontelbare menigte zag in het wit gekleed. Allen waren zij frisheid van de jeugd (Job 33:25). Opvallend waren de verschillende haarkleuren. De zusters hadden allen lang haar neerdalend tot aan hun rug. We werden majestueus steeds hoger gevoerd. Daarna zag ik iets als een horizontale afzonderende lijn, gelijk aan wat je ziet bij zonsopgang boven de wolken. Ik wist in de geest dat aan de overkant we de Heere zouden ontmoeten in de lucht. Dus ik keek op en zag de Heilige Geest. zaligheid fladderde door mijn hemelse lichaam. Ik wist: Dit is de Opname. Ik was heel teleurgesteld toen ik terug was in mijn aardse lichaam.

• Krefeld: “Mijn knecht, vergadert Mij mijn volk, allen die met Mij het verbond sluiten met offers. Ik wil hen Mijn woorden laten horen…’’. Ik vond twee Schriften die overeenkwamen met deze boodschap: Deuteronomium 4:10: “roep Mij het volk samen, dan zal Ik het mijn woorden doen horen…’’ en Psalm 50:5-6: “Vergadert Mij mijn gunstgenoten die met Mij het verbond sluiten met offers. Daar verkondigt de hemel zijn gerechtigheid, want God is rechter.’’ Het volk van God , de waarachtige Kerk van het nieuwe verbond, vergaderen nu om de woorden van God te horen. We moeten persoonlijk accepteren wat God ons heeft gegeven door het stellen van een nieuw verbond: “Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.’’ (Matt. 26:28). Zij die nu behoren tot het volk van God zullen komen luisteren naar de woorden van God. Al de anderen gaan verder in hun eigen wegen. Deze Schrift is in zijn vervulling: “Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.’’ (Joh. 8:47).

• Varna, Bulgarije: tijdens een missionarisreis, werd ik uit mijn lichaam genomen en opgenomen in het paradijs op 15 juli 1999, rond de middag. Ik zag de gekleurde regenboog vol van licht die op harmonieuze manier bewoog alsof het leefde. Ik wist door de geest dat de troon rechtsboven van mij was, want het was de bron van het licht die verscheen, gemengd met vuur. Aan mijn linkerkant was er een mannenkoor die Psalm 34 zong in de Duitse taal met hun handen in de lucht: “De Engel des Here legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.’’ Broeder Branham zei 68 keer: “De Engel des Here is nu hier op het podium.’’ Het was de aanwezigheid van de Heere in een bovennatuurlijke vuurpilaar.

Alles is genade; de roeping, het zendingsbevel en de ervaringen die eraan gebonden zijn. Het feit blijft dat de boodschap vooraf moet gaan aan de tweede komst van Christus. Broeder Branham heeft het 17 maal herhaald en er is niets wat het goddelijke Heilsplan, die gepland was voor de grondlegging der wereld, kan annuleren: “ Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen’’ (Jes. 46:10).

Dankzij Gods predestinatie, ben ik capabel geweest het goddelijke zendingsbevel uit te voeren tot op heden. Doordat ik trouw bleef aan wat de Heere mij had opgedragen op 2 april 1962, heb ik vergaderingen gepland in vijf landen en 25 steden in West-Europa in de jaren 1966/67, kort na dat Broeder Branham was heengegaan. In begin 1968 reisde ik ook naar Oost-Europese landen via Moskou, zelfs naar de Oeral en Siberië. Overige landen en continenten volgde. Ik reed van stad naar stad, reisde van land naar land, vloog van continent naar continent en altijd heb ik het Woord gepredikt zoals de Heere mij heeft opgedragen op 2 april 1962 – zelfs in Caïro, Damascus, Aleppo en Beiroet.

Andere plekken waar ik het Woord van God heb onderwezen en de boodschap heb gepredikt zijn Canada, De VS, Latijns-Amerika, Afrika, Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en zelfs Beijing waar ik als een staatsgast werd ontvangen in de begin jaren tachtig. De trouwe Heere heeft genade en zegeningen geschonken voor iedere reis. Ik neem Zijn zendingsbevel, die Broeder Branham op 3 december 1962 voor de ogen van twee getuigen heeft bevestigd, heel serieus; Ik deel het geestelijke voedsel uit en predik het eeuwige Woord van God overal waar de mogelijkheid geschonken wordt.

In de 55 jaar sinds die machtige ervaring op 2 april 1962, heb ik de mogelijkheid gehad om 160 landen te bezoeken (sommige meerdere malen) en in 650 steden te prediken. Door de maandelijkse missionarisreizen in deze gehele tijdsduur heb ik inmiddels meer dan 10 miljoen airmiles afgelegd. Ik blijf nooit langer dan één of twee dagen in een plaats en ik predik daar hooguit in twee of drie vergaderingen en dan moet ik in de volgende stad de laatste boodschap prediken volgens Gods bevel totdat de laatste voorbestemden uitgeroepen zijn. Door middel van tv-programma’s, hebben we landen weten te bereiken die ik zelf nog niet heb bezocht. Het evangelie is verkondigd in de meest afgelegen hoeken van de wereld tot alle naties ten getuigenis (Matt. 24:14) en tot de uitverkorenen om ze eruit te roepen (2 Cor. 6:14-18) en dan zal het einde gekomen zijn; dat is wat de Heere heeft gezegd.

In al deze jaren hebben we ook gezegende vergaderingen gehad in het Missionaris Centrum. Zelfs toen Satan niet alleen mij probeerde te verwoesten in 1979, maar probeerde het vertrouwen in het goddelijke zendingsbevel te ondermijnen door de Kerk uit elkaar te rukken en het werk te ruïneren door middel van lasteren en karaktermoord, zijn we toch doorgegaan met de hulp van God. God zelf zei namelijk in Jesaja 54:17: “Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Here en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Here.’

De ware gelovigen hebben het woord van onze Heere ten harte genomen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.” (Joh. 13:20). Zij zijn trouw gebleven. Helaas, het volgende vervult zich ook: “Maar niet iedereen heeft geluisterd naar het goede nieuws van God. De profeet Jesaja zei al: Here, wie gelooft wat wij vertellen?’ (Rom. 10:16 versie Het Boek). Ik heb begrepen dat het voor een dienstknecht niet anders loop als bij zijn Heere en andere dienstknechten van God; Vooral Job en zijn familie hadden het zwaar te voorduren. De Apostel Jakobus schreef: “Zie, wij prijzen hen zalig die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Heere deed volgen, gezien, dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en ontferming.’’ (Jak. 5:11). Net als Job, zal de Kerk ook een dubbele hervorming ervaren. Wat de Heere over zijn Kerk heeft gezegd is en blijft voor altijd waar: “…en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.’’ (Matt. 16:18).

Er zijn broeders en zusters die vanuit overal in de wereld hebben gereisd om onze internationale vergaderingen, die iedere maand plaatsvindt, bij te wonen. Heden zijn er meer dan 1700 huisgroepen en gehele vergaderingen in 170 landen die ons iedere maand volgen via het Internet. De Almachtige God heeft ons in alles voorzien; opzieners en diakenen, het koor en instrumentbespelers die onze vergadering verrijken, broeders en zusters die meerdere talen spreken zodat de dienst en de brochures vertaald kunnen worden in 15 talen, capabele medewerkers voor in de technische ruimte, drukkerij, en postkamer. Vanaf het begin al hebben we de mogelijkheid om brochures, boeken, cd’s en dvd’s gratis te verzenden over heel de wereld, want God heeft broeders en zusters geleid om de internationale missionariswerk te ondersteunen. HIJ is niets vergeten. Eer en prijs behoren voor eeuwig aan Hem.

We verwachten dat de laatste beweging van God tussen zijn Eigene zeer binnenkort zal zijn, zoals het staat geschreven in Jakobus 5:7-8: “Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heere! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heere is nabij.’’ Zalig zij allen die deelnemen aan wat God hedendaags aan het doen is!

Obsah 1 2 3 4 5 6