Freie Volksmission Krefeld r.y.

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Kieli

Muut maat
Op vrijdag 24 maart 2017, ontving paus Franciscus de EU-regeringsleiders in Vaticaanstad. De speciale gelegenheid was het 60e jubileum van het “Verdrag van Rome’’. Het Verdrag van Rome werd getekend op 25 maart 1957, door de toentertijd vertegenwoordigers van Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Italië in het Palazzo dei Conservatori. Zij zijn het fundament voor de Europese Unie. Al in het begin van vorig jaar beloofde de paus tijdens een persconferentie dat “hij alles zal doen zodat de Europese Unie de kracht en de inspiratie heeft om vooruit te gaan.’’ Alle 27 landen tekende ook een nieuw gemeenschappelijke verklaring in dezelfde zaal waar het Verdrag van Rome werd gemaakt in 1957.

Een oud spreekwoord zegt: “Alle wegen leiden naar Rome, maar er is maar een uitweg.’’ De Profeet Daniël had de vier wereldrijken al gezien (hoofds.2:36-45; hoofds.7:1-8): het Babylonische, het Meden-Perzische, het Griekse en de laatste het Romeinse Rijk, die in 63 vóór Christus begon. Wanneer Karel de Grote gekroond werd door paus Leo III als de Keizer der Romeinen in het jaar 800 in het Sint Pietersbasiliek, zag hij zichzelf als de opvolger van de Romeinse keizers. Tot 1806, was de beschrijving van het domein dat geregeerd werd door de Rooms-Germaanse keizers “het Heilige Romeinse Rijk.’’

Op het internet kan men best goed volgen hoe Vaticaanstad betrokken is in alles wat wereldwijd gebeurd. Het hoofddoel is vrede en veiligheid. Een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen, met als middelaar Vaticaanstad, probeert dat doel te bereiken in het Midden-Oosten, het brandpunt van de wereld. Maar dan zal de vervulling komen van wat Paulus al had geschreven in zijn tijd, met profetische visie: “Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun…een plotseling verderf…’’ (1 Thess. 5:3).

Aangaande Israël, zou iedereen serieus moeten nemen wat God zelf aan Abraham had verkondigd: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.’’ (Gen.12:3). Dat is nog steeds geldig, net als de belofte: “En de Here zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.’’ (Zac. 2:12). Judea is tenslotte een centraal punt van Israël en Jeruzalem is al de hoofdstad van Israël sinds de tijd van David. Jeruzalem wordt 780 keer benoemd in de Bijbel. In overeenkomst met de Heere Gods raad, zal Hij eerst zijn werk des heils voleindigen met de Kerk uit alle naties en daarna met Israël (Rom. 11; en andere).

De gelovigen van de Bijbel moeten goed op de tekenen der tijd letten en het Woord van de Heere serieus nemen: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.’’ (Lucas. 21:28).

Op dezelfde wijze dat Paulus de gehele raad Gods had verkondigd (Handel. 20:27) en in zijn brieven op een heldere manier ieder onderwerp en iedere onderwijzing heeft getoond, op die manier is het ook gebeurd in onze tijd. De man door God gezonden in onze tijd was William Branham. Hij heeft waarlijk de basisonderwijzingen van de Kerk nogmaals verlicht. De oorspronkelijke leer over de Goddelijkheid, waterdoop, het Avondmaal en alle andere onderwerpen zijn duidelijk uiteengezet op het fundament der apostelen.

We kunnen niet wachten op het laatste oordeel op dan te gaan verbeteren, want dan is het al te laat. Het oordeel begint nu bij het huis Gods: “Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?’’ (1 Pet. 4:17). Door de ware prediking wordt alles nu, wereldwijd, herstelt en vervuld in de Kerk van Jezus Christus.

Op het moment dat de laatste boodschap zijn taak heeft vervuld, zal de Heere wederkomen als bruidegom (Matt. 25:1-10) en zijn bruid tot Zich nemen (Joh. 14:3). De wijze maagden zullen de bruiloftszaal binnengaan als de bruid des Lams (Open. 19:7). Ik geloof wat aan Broeder Branham werd verteld door de Heere, dat de boodschap van het geopenbaarde Woord, wat hem werd toevertrouwd, zal voorlopen aan de tweede komst van Christus. Alles komt nu tot zijn eind, zelfs de verkondiging van het waarachtige Woord. Zalig zij die God kunnen geloven zoals Abraham God geloofde (Gen. 17:5; Rom. 4:17)!

In de laatste brief aan Timóthéüs kon Paulus dit schrijven: “doch de Heere heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen; en ik ben uit de muil van de leeuw verlost.’’ (2 Tim. 4:17). Ik dank mijn Heere dat Hijzelf mij geroepen, gezonden en instructies gegeven heeft. Ten slotte, dank ik Hem voor het voorrecht dat ik het reine Woordboodschap heb mogen dragen over de wereld tot op heden. Tot Hem zij de ere in alle heerlijkheid.

We zijn gebonden met alle broeders en zusters wereldwijd en denken aan hen in onze gebeden. Moge de Heere God in het bijzonder alle broeders in heel de wereld die het reine Woord, het zuivere geestelijke voedsel uitdelen, zegenen.

“Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Heere, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen.’’ (Jud. 24-25).

We kijken er naar uit om 1 Thessalonicenzen 4:13-18 te zien vervullen: “…wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heere, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht…’’ Moge de Heere u allen zegenen.

Werkende naar opdracht van God

Ewald Frank

Als je geïnteresseerd bent in het ontvangen van onze brochures, kunnen u ons schrijven via het adres hieronder:

Mission Center

Postcode 100707

47707 Krefeld

Duitsland

U kunt ook inschakelen op internet en deelnemen aan onze maandelijkse vergaderingen in het eerste weekend van iedere maand: zaterdagavond om 19:30u (Centraal Europese tijd) en zondagochtend om 10:00u. de preken kunnen gevolgd worden in dertien verschillende talen wereldwijd. Neem deel aan wat God tegenwoordig doet volgens zijn Heilsplan!

Homepage: http://www.freie-volksmission.de/

E-mail : volksmission@gmx.de

Fax : +49-2151/951293

*********

© door auteur en uitgever E. Frank

Sisältö 1 2 3 4 5 6