Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays
Staré satanove taktiky

Je pre nás ťažké si predstaviť, ako bolo možné, že knieža anjelov, syn rannej zory, sa mohol v nebesiach pozdvihnúť a chcieť ustanoviť svoj vlastný trón na vrchu slávnostného zhromaždenia a vyrovnať sa Najvyššiemu (Iz 14 od verša 12). Tým „ja chcem…, ja chcem…“ sám nesie zodpovednosť za svoj pád a osud, že sa stal hlavným Božím nepriateľom a nepriateľom všetkých veriacich. Strhol so sebou všetkých anjelov, ktorí ho nasledovali. V Zjavení 12:7 – 9 je oznámené, že záverečná bitka sa bude odohrávať v nebesiach: „A povstal boj na nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho anjeli. Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; zvrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.“

Taktiež pre nás nie je jednoduché porozumieť, že satan po jeho vzbure v nebesiach a páde, keď sa stal Božím protivníkom, pokračoval vo svojom pláne na zemi a v záhrade Eden priviedol človeka k pádu. Brat Branham o tom často hovoril, a to aj v 7. pečati. Kto dokáže pochopiť, že Boh Pán, ktorý sa prechádzal v záhrade Eden, dopustil, že satan, ten starý had, zaplietol Evu do rozhovoru a spochybnil Božie Slovo: „Či naozaj povedal Boh…?“!

V okamihu, keď ho Eva začala počúvať a Satanovi sa podarilo zasiať pochybnosť o tom, čo Boh povedal Adamovi, sa to stalo. Takým spôsobom satan dokázal triumfovať nad Slovom, zdôrazňoval brat Branham. Okrem iného povedal, že neviera samotná je hriechom a ona spôsobuje všetky ostatné prestúpenia. Ktokoľvek neverí tomu, čo Boh Pán povedal, je odsúdený veriť satanovým lžiam.

Brat Branham chcel 24. decembra 1965 kázať o „Ceste hada“ a napísal si k tomu niekoľko poznámok, bol však práve v ten deň odvolaný domov. Na začiatku had konal skrze lesť a zvedenie a na konci činí to isté. Zvedenie Evy sa stalo v dopustenej Božej vôli, aby mohol byť uskutočnený plán spásy v dokonalej Božej vôli. Ako zvedená priviedla Eva Adama pod svoj vplyv a stiahla ho so sebou do pádu. Skrze Kaina a Ábela boli zjavené dve od základu odlišné semená a povstalo nepriateľstvo. Bol to však jediný spôsob, ako mohol byť Boží spásny plán uskutočnený. Hneď potom Boh Pán zasľúbil, že skrze ženu príde Božie semeno a rozdrtí hadovi hlavu (1M 3:15). Potom nasledoval výrok týkajúci sa Adamovej viny: „Pretože si počúval na hlas svojej ženy…“ (v. 17)

Žiaľ, na konci sedemdesiatych rokov sa satan, ten starý had, vkradol do nášho stredu skrze dar proroctva. Slová „Tak hovorí Pán: Môj služobník…“ sa ukázali byť „Tak hovorí žena…“ Povolanie, ktoré dal Pán Svojmu služobníkovi 2. apríla 1962, bolo spochybnené. Zopakovalo sa tu to, čo sa stalo v záhrade Eden: „Skutočne ku nemu Pán hovoril? …“ Avšak rovnako, ako to bolo s Kainom a Ábelom, bol to jediný spôsob, ako mohli byť zjavené obe semená.

Pod priamym vplyvom hada bolo nahlas so zlým úmyslom argumentované a rozširované: „Pán k nemu vôbec nehovoril.“ Lokálny zbor bol zničený. Veriaci zvesti konečného času po celom svete boli strhnutí do zvodu.

Kto to dokáže pochopiť? 16. júna 1979 vyslovil Boh Pán rozhnevaným hlasom hromu tých istých deväť slov ako v záhrade Eden pred 6 000 rokmi: „Pretože si počúval na hlas svojej ženy!“ Aj tu sa musela stať dopustená Božia vôľa, aby sa teraz v pravom semene, v pravých veriacich, mohla diať dokonalá Božia vôľa.

Čo sa stalo v nebesiach a v záhrade Eden je dávno za nami. Avšak to, čo sa stalo v našom strede, malo smrteľný účinok. Vzišli dve rozdielne duchovné semená: Jedni veria v Božie poverenie, tí druhí ním opovrhujú a posmievajú sa. Nikto z tých, ktorí stoja pod prevráteným vplyvom, nevstúpil od mája 1979 až dodnes do modlitebne v misijnom centre.

Aj teraz sa jedná o dve semená. Jedni veria, že Pán sám dal toto poverenie skrze priame povolanie ako súčasť plánu spásy – službu, ktorá bola vykonávaná po celom svete počas posledných 52 rokov. Ostatní zostávajú v učení, že nie zvesť, ale prorok bol predchodcom druhého príchodu Krista a čakajú, že sa prorok vráti a dokončí svoju službu v stane.

Jeho jedinečná služba, ktorú som osobne prežil, bola opakovaním toho, čo sa dialo v službe nášho Pána. Brat Branham to opakovane zdôraznil a poukazoval na 1. Mojžišovu 18, na rozhovor Pána s Abrahámom a taktiež na Jána 5:19. Ale teraz je prorok oslavovaný skrze bludné učenia, až po modlárstvo, ktoré s ním vykonávajú. Prechádzajú pomimo toho, čo Boh práve teraz koná a odmietajú nositeľa zvesti Slova. Tak činia z Pána, ktorý sám toto poverenie dal, a z proroka, ktorý ho potvrdil, luhárov. Im Boh hovorí: „Vidzte, vy pohŕdači, divte sa a zmiznite, lebo Ja konám dielo za vašich dní, dielo, ktorému neuveríte, keby vám niekto rozprával o ňom.“ (Sk 13:41)

V liste Efežanom 6 znie príkaz: „Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, s mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.“ (v. 11 – 12) Každý verš v tejto kapitole je dôležitou výzvou, na ktorú musíme dbať a nasledovať ju.

„A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je Slovo Božie…“ (v. 17) V súvislosti s duchovným bojom hovoril apoštol o Božom Slove ako o „meči Ducha“. Vyzval veriacich, aby sa jeden za druhého modlili a vo verši 19 žiadal o modlitbu za samého seba: „…žeby mi bolo dané Slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia…“

V Zjavení 12:10 – 11 čítame o tých, ktorí premohli a boli vytrhnutí: „A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou Jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou. A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti.“

Résumé 1 2 3 4 5 6