Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
Božia milosť

S veľkou vďačnosťou môžeme chváliť Božiu milosť. Napriek všetkému nepochopiteľnému ohováraniu a úmyselnej vražde povesti, ktorá sa diala od roku 1979, nám verný Pán daroval milosť. Nielen lokálny zbor, ale celosvetové misijné dielo bolo nanovo požehnané. Pravidelné zhromaždenia navštevuje každý týždeň dvesto až tristo bratov a sestier z celého okolia. Počas prvého víkendu každý mesiac prichádza až 1 200 veriacich z celej Európy a z najvzdialenejších krajín sveta, aby počuli Božie Slovo. Počet pripojení na prenosy z týchto zhromaždení cez internet počas posledných mesiacov výrazne vzrástol, takže teraz sú to tisíce v 172 krajinách.

Mimoriadna služba brata Branhama skončila v roku 1965. Potom prišli požehnané roky 1966 – 1979, a teraz hľadíme späť na takmer 40 rokov, počas ktorých bol Boh s nami premáhajúcim spôsobom.

Viete, ako brat Branham doma zanechal svoju Bibliu? Ležala na stole otvorená na stránkach poslednej, 34. kapitoly 5. Mojžišovej a 1. kapitoly Jozuu. Pod vedením Mojžiša nastalo vyjdenie z egyptského otroctva a pod vedením Jozuu vstúpil izraelský národ do zasľúbenej zeme. Skrze službu brata Branhama sme boli vyvedení von z otroctva denominácií, a teraz prežívame zavedenie Božích detí do všetkých zasľúbení.

Brat Branham sa počas posledných minút jeho kázania o 7. pečati modlil: „Ako ďalšie prosím, Pane, že by si mi pomohol. Som stále slabší, Pane, a viem, že moje dni sú spočítané, preto prosím o Tvoju pomoc. Daj, aby som zostal verný, poctivý a úprimný, Pane, aby som bol schopný niesť zvesť, kým je to pre mňa určené! Keď príde čas konca, keď prídem k tej rieke, ó, Bože, nech potom môžem tento meč odovzdať niekomu inému, kto bude úprimný a bude niesť pravdu.“

Smiem sa spýtať, kto ako prvý niesol zvesť do západnej a východnej Európy, Ázie a Afriky, áno, do celého sveta? Je na svete ešte niekto iný, kto počul Pánov hlas, prijal Božie povolanie a vykonával poverenie, ktoré je súčasťou Božieho plánu spásy? Všetci, ktorí sú z Boha, počujú Slová Božie (Jn 8:47) a poznali, že toto je posledná zvesť vyvolania von, znovunapravenia, oddelenia a prípravy pred veľmi blízkym návratom Krista. Všetci, ktorí veria, že je teraz vykonávané priame poverenie spojené s Božím plánom spásy, majú požehnané oči, ktorými vidia, a požehnané uši, ktorými počujú (Lk 10:23), a ako Pánovi požehnaní budú mať účasť na vytrhnutí.

Brat Branham neniesol zvesť do žiadnej ďalšej krajiny, pretože po otvorení pečatí v marci 1963 viac nekázal mimo svojej domovskej krajiny. Ja dnes môžem hľadieť na mnoho rokov, počas ktorých som v priamom Božom poverení biblickú zvesť osobne kázal v 165 krajinách, v mnohých mestách po svete vrátane Moskvy, Pekingu, Káhiry a Damasku. Ak do počtu zarátame aj všetky televízne vysielania, tak som kázal viac ako 11 000 kázaní. V súčasnosti sú televízne kázania pravidelne vysielané v 72 krajinách a podľa oficiálnej štatistiky dosahuje počet ľudí, ktorí ich sledujú, 10 až 12 miliónov.

Boh Pán daroval mimoriadnu milosť, že som mohol preložiť kázania brata Branhama a taktiež písať všetky knihy, brožúry a obežníky. Snažil som sa dobre využiť čas a na pravidelných mesačných misijných cestách som doteraz nalietal viac ako 15 000 000 leteckých míľ. Hlboko ma zarmucuje len jedna vec: Že po roku 1979 vzniklo v mnohých mestách viac takzvaných zborov zvesti. Podľa Biblie by mala byť len jedna Cirkev živého Boha v každom meste. Všetko ostatné sú vlastné skupiny pod vplyvom nejakého muža, ktorý rozširuje svoje mimoriadne učenia a odvoláva sa pri tom na proroka. Pavol vyslovil nasledovné varovanie: „A prosím vás, bratia, žeby ste mali pozor na tých, ktorí robia rôznice a pohoršenia na odpor učeniu, ktorému ste sa vy naučili, a stráňte sa ich.“ (Rm 16:17)

Boh sám predsa v Cirkvi ustanovil služby (Ef 4:11). Aj toto posledné poverenie ustanovil On sám. Všetci bratia, ktorí sa odvrátili, kráčajú teraz po vlastných cestách a opovrhujú Slovom. Všetci sa odvolávajú na citáty, a tak spôsobujú vznik mnohých skupín. Pre mňa zostáva naveky platné len to, čo je napísané v Slove: „Lebo sme nešli za chytrácky vymyslenými bájkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale ako takí, ktorí sme boli očitými svedkami Jeho veličenstva. … Aj máme pevnejšie Slovo prorocké, a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň, a nevzišla dennica vo vašich srdciach…“ (2Pt 1:16-19)

Ani raz som počas všetkých týchto rokov nepristúpil na diskusiu o nejakom citáte, ale zvestoval som len Slovo. Čítame a počúvame kázania a nechávame ich tak, ako sú. Vernému Pánovi patrí vďaka, pretože sa smiem spoľahnúť na Slovo z 2. Timotejovi 4:17: „Ale Pán stál pri mne a posilnil ma, aby mnou bola plne vykonaná kázeň evanjelia, a aby ho počuli všetky národy, a bol som vytrhnutý z tlamy ľva…“

Slúžime duchovným pokrmom pre tento čas vyvoleným na celej zemi, ktorí veria Božím zasľúbeniam. O tých, ktorých Pán poslal, povedal jasne a zreteľne: „Kto vás počúva, Mňa počúva, a kto vami pohŕda, Mnou pohŕda; a kto Mnou pohŕda, pohŕda Tým, ktorý ma poslal.“ (Lk 10:16) Amen. Tak to je.

Vidíme ako sa pred našimi očami napĺňa Matúš 24:14: „A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.“

Všetkým národom – tak to ešte nikdy nebolo. A musí to byť naveky zostávajúce pôvodné evanjelium: „A videl som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu i jazyku i ľudu…“ (Zj 14:6)

Content 1 2 3 4 5 6