Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
Ó, hlbina bohatstva a múdrosti a známosti Božej!
Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy
a nevystihnuteľné Jeho cesty! (Rm 11:33)

K oslave Božej môžem svedčiť o tom, čo mi On z milosti daroval. Presne pred 70 rokmi som prežil svoje obrátenie a posvätil som svoj život Pánovi. Stalo sa to počas prvej stanovej misie po druhej svetovej vojne, ktorá sa konala v júni 1948, kde som prijal Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Presne 4 týždne predtým, 14. mája 1948, David Ben Gurion vyhlásil založenie štátu Izrael.

V júni 1949 som na medzinárodnej letničnej konferencii v Hamburgu prijal krst Svätým Duchom. V auguste 1955 som bol v meste Karlsruhe prvýkrát svedkom zhromaždení brata Branhama a v pondelok 15. augusta 1955 som sa s ním prvýkrát osobne stretol. 12. júna 1958 v Dallase v Texase som dostal príležitosť podrobnejšie s ním hovoriť. 2. apríla 1962 som nadprirodzeným spôsobom prežil svoje povolanie do služby. Obzvlášť od toho okamihu môžem povedať: „Môj život bol v službe Pánovi v blízkych mestách i ďalekých krajinách.“

O mocnom prežití z 2. apríla 1962 som už niekoľkokrát hovoril. Čo by tu malo byť zmienené ešte raz, sú udalosti z decembra 1962. Telefonicky som si začiatkom decembra dohodol osobný rozhovor s bratom Branhamom v Jeffersonville. V nedeľu 2. decembra som sedel medzi účastníkmi bohoslužby v Branhamovej modlitebni. Keď pastor Neville požiadal zhromaždenie, aby povstali ku modlitbe, brat Hickerson nahlas zvolal: „Tak hovorí Boh Pán: Môj syn Frank, neprešiel si cez oceán zbytočne. Nebuď skľúčený, pretože si sa s mojím prorokom včera nestretol, stretneš sa s ním zajtra a on ti povie, čo máš na srdci.“

V oboch zhromaždeniach, ktorých som sa zúčastnil, ma pastor Neville požiadal, aby som hovoril ku zboru. Mal som privilégium dvakrát kázať z rovnakej kazateľnice, za ktorou svoje kázania prinášal prorok.

Stalo sa to tak, ako to brat Hickerson povedal v proroctve: Brat Branham ma v pondelok vyzdvihol z hotela, a potom sme spolu niekoľko hodín hovorili. V prítomnosti ďalších dvoch bratov – Freda Sothmana a Banksa Wooda – prorok zopakoval slová, ktoré mi Pán povedal 2. apríla 1962. Povedal mi, že hlad sa netýka prirodzenej potravy, ako som si myslel, ale duchovného pokrmu, ktorý som mal rozdávať. Brat Branham potvrdil moje povolanie skrze zjavenie a zodpovedal pálčivú otázku môjho srdca. Na záver povedal doslova, citujem: „Brat Frank, počkaj s rozdávaním pokrmu, kým nedostaneš zvyšok, ktorý k tomu patrí.“ Tento zvyšok je možné nájsť v kázaniach od siedmich pečatí z marca 1963 až po posledné kázanie Božieho muža v decembri 1965, ktoré mi boli všetky posielané. Až potom som mohol začať s rozdávaním pokrmu.

Rozdávanie duchovného pokrmu musí vždy zahŕňať zvestovanie napísaného Slova. „Hľa, idú dni, hovorí Pán Hospodin, že pošlem hlad na zem, nie hlad po chlebe ani nie smäd po vode, ale hlad a smäd počuť Slová Hospodinove.“ (Am 8:11) Pán povedal: „A On odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom Slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.“ (Mt 4:4)

Pre mňa je povolanie do služby rovnako dôležité, ako bola reč Božia dôležitá pre Abraháma v 1. Mojžišovej 12, pre Mojžiša v 2. Mojžišovej 3 a pre Jozueho v kapitole 1 rovnomennej knihy, ako aj pre Jána Krstiteľa v Lukášovi 3, či pre Pavla v Skutkoch 9 alebo brata Branhama 11. júna 1933 a 7. mája 1946. Každé Božie povolanie a poslanie bolo a je spojené s Božím plánom spásy. „Amen, amen vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som poslal, Mňa prijíma; a kto Mňa prijíma, prijíma toho, ktorý Mňa poslal.“ (Jn 13:20)

Potom prišla nedeľa 19. septembra 1976, keď verný Pán biblicky zaradil poverenie, ktoré mi dal: „Môj služobník, na základe Matúša 24:45 až 47 som ťa ustanovil rozdávať pokrm v pravý čas.“

„Lebo Hospodin sa zľutuje nad Jakobom a zase si vyvolí Izraela a dá im, aby sa usadili na svojej zemi a odpočinuli si, a pohostín sa pripojí k nim, a pridružia sa k domu Jakobovmu.“ (Iz 14:1)

„Počujte Slovo Hospodinovo národy, a zvestujte to ďaleko na ostrovoch a povedzte: Ten, ktorý rozptýlil Izraela, ho zase zhromaždí a bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.“ (Jr 31:10)

Preto povedz: Takto hovorí Pán Hospodin: A zhromaždím vás z národov a zoberiem vás zo zemí, do ktorých ste rozptýlení, a dám vám zem Izraelovu.“ (Ez 11:17)

„A Hospodin zdedí Júdu ako Svoj podiel na svätej zemi a zase si vyvolí Jeruzalem.“ (Zach 2:12)

„A od fíka sa naučte podobenstvu: keď už zmäkne jeho letorast a vyženie lístie, viete, že je už blízko leto.“ (Mt 24:32)

Brat Branham videl vo videní, ako boli rôzne potraviny uskladnené na policiach. Hovoril o tom 1. apríla a 30. decembra 1962. Bolo mi dané Božie poverenie správne prihotoviť uskladnený pokrm a predložiť ho na stôl Pánov pred Boží ľud. Všetci bratia po celom svete rozdávajú ten istý duchovný pokrm tak, že kážu zjavené Slovo.

Content 1 2 3 4 5 6