Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

Otros países
Vojde tam len dokonalá láska

Počujte to, veriaci vo všetkých národoch a kmeňoch: Ženích, ktorý sám je Slovom, vezme k Sebe len jednu Nevestu Slova! V nebesiach bude len Nevesta, ktorá bola obmytá v krvi Baránka, posvätená v Slove pravdy a zapečatená Svätým Duchom. Teraz má každý poslednú šancu rozhodnúť sa, či chce patriť k múdrym alebo bláznivým pannám. Slovo pre náš čas vyšlo od Boha a priviedlo nás späť k Bohu. Ono v nás vykoná to, k čomu ho Boh poslal: „…tak bude Moje Slovo, ktoré vyjde z Mojich úst; nenavráti sa ku Mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.“ (Iz 55:11) Amen. Amen.

Všetci proroci, všetci apoštoli, všetci tí, ktorých On poslal, splnili svoje poverenia. Brat Branham vykonal, čo mu bolo prikázané, a aj ja som činil to, čo mi verný Pán prikázal činiť. Nevesta prichádza späť do rovnakého kroku, ako to povedal brat Branham 5. júla 1964: „…do dokonalého súladu so Slovom.“

V decembri 2018 dovŕšim 85. rok svojho života. Čas každomesačných ciest prichádza pomaly ku koncu. Všetko sa zhoršilo – schopnosť chodiť, vidieť, počuť, ale Slovo zapísané do srdca zostáva. Ďakujeme Bohu za všetky domáce skupiny a zbory po celom svete, ktoré počúvajú, sledujú a prežívajú, čo Boh práve teraz koná.

Z hĺbky srdca by som vám všetkým po celom svete chcel poďakovať za vaše modlitby. Nech vás všetkých verný Boh požehná a učiní naveky zostávajúcu vieru realitou vo vašich životoch. Tak iste, ako veríte biblickej zvesti, tak iste zažijete dokonanie a budete mať účasť na vytrhnutí. Ďakujem môjmu Pánovi, ktorý mi v januári 1981 ukázal úžasné nadprirodzené prežitie vytrhnutia. Áno, budeme spoločne vzatí nahor. „Lebo Pán na zemi uskutoční Svoje Slovo tak, že veci istotne a ranu za ranou vykoná.“ (Rm 9:28 podľa nem. prekladu)

Všetkým je známe, že náš milovaný brat Helmut Miskys bol odvolaný domov. Chcel by som na tomto mieste zdôrazniť, že náš milovaný brat bol skutočne mimoriadnym spôsobom požehnaný a Pánom použitý. Či to bolo v lokálnom zbore, besiedke, na stretnutiach mládeže alebo v portugalsky hovoriacich krajinách, či to bolo v jeho rodine alebo v rodinách jeho detí – všade zanechal stopy požehnania. Prajeme našej drahej sestre Erike Miskys a celej rodine Božiu útechu a požehnanie. Brat Claudio Miskys prebral duchovnú starosť o veriacich v Brazílii a iných portugalsky hovoriacich krajinách. Vďaka buď Bohu za to, že sa postaral o to, že bude všetko pokračovať tak ako doteraz.

Fotografia, ktorú nám dala k dispozícii sestra Erika, ukazuje brata Helmuta v Havane na Kube počas misijnej cesty v marci 2018.

K záveru roka a taktiež pre nasledujúci rok želáme všetkým mimoriadne požehnania všemohúceho Boha. Nech je to rok plesania (3M 25:8 – 13, Lk 4:16 – 21). Verný Boh požehnaj každého jedného z vás vo všetkých národoch a jazykoch. Prosím, pamätajte na mňa vo svojich modlitbách. Ďakujem.

V Božom poverení pôsobiaci

Vydavateľ: Ewald Frank, Postfach 100707, 47707 Krefeld, Nemecko

Contenido 1 2 3 4 5 6