Свободная народная Миссия

Исисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Евр.13:8

Язык:

Другие страны
V ev. Matúša 24, ev. Marka 13, ev. Lukáša 17 a ev. Lukáša 21 je nám povedané, čo sa bude diať v konečnom čase, keď sa Syn človeka zjaví, a taktiež, čo sa bude diať, keď príde. V našom čase sa zjavil rovnakým spôsobom, ako počas rokov Svojej služby, keď kráčal po zemi. Zostúpil v oblakovom a ohnivom stĺpe a našiel si nádobu, skrze ktorú sa mohol počas rokov prorockej služby zjaviť ako ten istý Syn človeka.

7. mája 1946 nebeský posol povedal bratovi Branhamovi, čo presne sa v jeho službe bude diať. Rovnaké prorocké znamenie Mesiáša ako Syna človeka (ev. Jána 1, ev. Jána 4, ev. Jána 5:19 a iné), ktoré sa dialo pred Židmi a Samaritánmi vtedy, sa dialo i v našom čase v Cirkvi z národov. Brat Branham o tom hovoril pred každou bohoslužbou s uzdravovaním. Vskutku, porovnal to s tým, čo sa stalo v čase Sodomy, keď Pán navštívil Abraháma (1. Mojžišova 18). To si v jeho kázaniach môžete podrobne overiť. Osobne som to v rokoch 1955 až 1965 zažil na vlastné oči a uši.

Návrat Ježiša Krista sa však stane náhle práve tak, ako Jeho nanebovstúpenie. On sám to potvrdil, totiž „…ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka.“ (ev. Matúša 24:27) „… v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení.“ (1. Korintským 15:51–52)

Medzi viac ako stovku proroctiev Starého zákona, ktoré sa naplnili pri prvom príchode Krista, patrí aj Žalm 47:6: „Boh vystúpil s radostným pokrikom, Pán so zvukom trúby.“ Vzkriesený Pán ako Víťaz telesne vystúpil do nebies v oblaku za zvuku trúb a pokrikov a Slovo sa naplnilo: „Pozdvihnite, brány, svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy. Kto je to ten Kráľ slávy? Pán, preveliký v sile a hrdina, Pán, vojenný hrdina.“ (Žalm 24:7–8). V tom čase vzal Pán do slávy taktiež starozákonných svätých, všetkých, ktorí povstali spolu s Ním (ev. Matúša 27:50–54). Podľa Skutkov 1:9-11 sa ten istý vzkriesený Pán vráti rovnakým spôsobom, ako vystúpil do nebies (ev. Lukáša 24:51).

Rovnaké Slovo „shout“ zo Žalmu 47:6 v anglickej Biblii, ktoré znamená pokrik, výkrik, volanie, jasot môžeme nájsť v 1. Tesalonickým 4:16, keď Pán Sám zostúpi z nebies s volaním k prebudeniu a k víťazstvu. Ako to bolo pri vzkriesení Lazara, kde je napísané: „A keď to povedal, zavolal veľkým hlasom: Lazare, poď von!“ (ev. Jána 11:43), vtedy sa bude jednať najprv o vzkriesenie tých, ktorí zosnuli. Podľa 1. Tesalonickým 4:13–18 On príde znovu telesne s volaním, zvukom trúby a hlasom archanjela. Keď Jeho mocný prikazujúci hlas zaznie, tí, ktorí zosnuli v Kristu, povstanú najprv a potom my, ktorí budeme ponechaní živí, budeme premenení zo smrteľnosti do nesmrteľnosti.

Víťazstvo Vykupiteľa je taktiež víťazstvom vykúpených. Jeho vzkriesenie je zárukou nášho vzkriesenia. Jeho premena tela zo smrteľnosti do nesmrteľnosti a Jeho nanebovstúpenie – presne tak, ako to bolo s Ním, to bude i s nami. Apoštol Pavol o tom písal: „Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: Smrť je pohltená vo víťazstvo.“  (1. Korintským 15:53–55)

Vytrhnutie bude absolútnym konečným triumfom, korunováciou dokonaného diela spásy, pri ktorom budú mať účasť všetci, ktorí sú časťou Nevesty Baránka. Bude to dokonalá Božia realita a budeme s Pánom naveky (1. Tesalonickým 4:17). Zasľúbenie z ev. Jána 14:1–3: „…prídem zase a poberiem si vás k Sebe, aby ste tam, kde som Ja, aj vy boli,“ sa vtedy naplní. Deti zasľúbenia (Galatským 4:28) veria všetkým Božím zasľúbeniam, ktoré sú áno a amen skrze nás (2. Korintským 1:20–22).

Potom nastane veľká radosť tak, ako to písal Peter: …aby ste sa aj pri zjavení Jeho slávy radovali plesajúci.“ (1. Petra 4:13b)

A zase som počul ako hlas mnohého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili: Halelujah! Pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Boh, ten Všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme Jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a Jeho manželka sa prihotovila.(Zjavenie 19:6–7) Všetko bude dokonalá skutočnosť! Každý, kto bol v skutku počatý zo semena Slova a z Ducha a narodil sa z Boha, verí všetkému presne tak, ako to hovorí Písmo. Vďaka buď Bohu, že môžeme obidve veci správne zaradiť, totiž „keď sa zjaví“„čo sa stane, keď príde“ v ich Božom biblickom usporiadaní! On nám k tomu daroval Svoju milosť a my sme z celého srdca rešpektovali, že „…žiadne proroctvá Písma nepripúšťajú žiadny vlastný výklad“ (2. Petrova 1:20 podľa nemeckého prekladu). Každý vlastný výklad je lož a rúhanie.

Ktokoľvek učí, že otvorením pečatí sa stal trón milosti trónom súdu a že Pán zostupuje alebo už prišiel, sa stal obeťou hrozného bludu, spolu s tými, ktorí tomu veria. Ešte stále je čas milosti – krv ešte stále za nás hovorí (Kolosenským 1:14, Židom 9:14) – ešte stále my, ako Jeho poslaní, voláme: „…zmierte sa s Bohom!“  (2. Korintským 5:14–20) a ešte stále sú hriešnici zachraňovaní. On si ešte stále nárokuje tých Svojich, ktorí sú predurčení k večnému životu! (Skutky 13:48) Zvesť, ktorá ešte stále predchádza druhému príchodu Krista, zahŕňa aj plné spasenie.

Všetko, čo zvestovateľ povedal, musí byť správne zaradené podľa Božieho poriadku Biblie. Napísané Slovo, na ktoré sa brat Branham vždy znova a znova odvolával ako na svoj absolut, je jediný absolut, ktorý máme. Ktokoľvek nezaradí jeho výroky späť do Biblie, nevyhnutne ich zle vyloží a ľud zvedie z cesty. Toto je presná príčina, prečo vznikli všetky tie rôzne skupiny v rámci posolstva konečného času. Ale kdekoľvek je falošné učenie, tam nemôže byť Boh, pretože Boh je absolútna pravda: „…aby sme znali Toho pravdivého a sme v Tom pravdivom, v Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život.“ (1. Jána 5:20) Bohoslužba a vzývanie sú márne, ak sa vyučujú prikázania ľudí (ev. Matúša 15:8–9, ev. Marka 7:6–7). Pravý Boh to v tomto prípade nemôže ani počúvať. Pravé vzývanie je svätá nevyhnutnosť: „Boh je duch, a tí, ktorí sa Mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde.“  (ev. Jána 4:24)

Содержание 1 2 3 4 5 6 7 8 9