Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări
Vidíme, že biblické proroctvá sa napĺňajú vo všetkých oblastiach. Je to vskutku konečný čas a je nám daná rada, aby sme brali vážne to, čo Pán povedal: 

„…keď uvidíte všetky tieto veci…“ (ev. Matúša 24:33, ev. Marka 13:29, ev. Lukáša 21:31)

Vskutku, vidíme ich, poznali sme znamenia času a posolstvo a môžeme pozdvihnúť naše hlavy, pretože vykúpenie našich tiel sa priblížilo (Filipenským 3:21).

On nám adresoval tieto slová: Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.“ (ev. Lukáša 21:36)

Apoštol Ján nám ukázal priame spojenie medzi učením a návratom Pána: A vy, to pomazanie, ktoré ste dostali od Neho, zostáva vo vás, a nepotre-bujete, aby vás niekto učil, ale ako vás učí to isté pomazanie o všetkom, a je pravdivé a nie je lžou, a ako vás naučilo, tak zostanete v Ňom. A teraz, dieťatká, zostávajme v Ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli zahanbení pred Ním, keď príde.“ (1. Jána 2:20–28)

Potom, čo apoštol Ján písal o všetkých týchto udalostiach, dokonca hovoril o svadobnej hostine, o súde pred bielym trónom a nových nebesiach a novej zemi, znova zdôraznil v Zjavení 21, čo je najdôležitejšie v našom čase, totiž to, aby sme boli pripravení a patrili k zástupu premožiteľov: „Kto víťazí, zdedí všetko, a budem mu Bohom, a on mi bude synom.“ (verš 7)

Skrze otvorenie pečatí bolo zjavené všetko, čo patrí k Božiemu plánu spásy.

V poslednej kapitole bolo Jánovi prikázané: „A riekol mi: Nezapečať slov proroctva tejto knihy, lebo čas je blízko.“ (Zjavenie 22:10) Áno, čas konečného naplnenia sa skutočne priblížil, je veľmi blízko. Aj nasledujúce slová sa teraz napĺňajú: „Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte; a kto špiní, nech špiní ešte; a spravodlivý nech činí spravodlivosť ešte, a svätý nech sa posvätí ešte.“ (verš 11)

Na konci zaznieva všetkým, ktorí volajú „náš Pane, príď!“, to tak hovorí Pán: „Hľa, prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný.“ (Zjavenie 22:12–13) Potom príde blahoslavenie: „Blahoslavení, ktorí (perú svoje rúcha a) činia Jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta.“ (verš 14)

„Bojme sa teda, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva zasľúbenie vojsť do Jeho odpočinku, nezdal sa niekto z vás, že zaostal.“ (Židom 4:1) Nech to Boh daruje. Amen.

Conţinut 1 2 3 4 5 6 7 8 9