Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Viziunea 7000 - informatii globale / Ewald Frank

10. DECIZIA PERSONALĂ
Fiecare trebuie să aibă experienţa lui personală cu Dumnezeu, să trăiască pocăinţa şi naşterea din nou prin Duhul (Ioan 3, 6), să ajungă la siguranţa mântuirii (Rom. 8, 16), să fie umplut cu Duhul Sfânt (Fap. 2, 4) şi pecetluit (Ef. 1, 13). EL a împăcat omenirea, şi pe dumneavoastră personal, cu Sine în Isus Hristos, Domnul nostru (2 Cor. 5, 19). Credinţa mântuitoare este în legătură cu mesajul Evangheliei: „Împăcaţi-vă cu Dumnezeu.“

Viaţa veşnică şi mântuirea veşnică nu pot fi mijlocite de o procedură religioasă sau de o instituţie creştină. Aceasta este dată fiecăruia printr-o trăire de mântuire personală cu Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos, Cel răstignit şi înviat biruitor. În aceasta se înrădăcinează credinţa mântuitoare în salvarea şi iertarea săvârşită, venită din propovăduirea Evangheliei (Rom. 10). Numai cine a primit viaţa veşnică printr-o trăire personală cu Dumnezeu, va trăi veşnic.

„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.“ (1 Ioan 5, 11-12).

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.“ (Ioan 1, 12-13).

„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.“ (Ioan 3, 3). „Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.“ (Rom. 5, 19). Cine a trăit naşterea din nou, se va subordona Lui şi voii Sale.

Fie ca acest text biblic să devină realitate pentru toţi cititorii care Îl cheamă pe Dumnezeu: „La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.“ (2 Cor. 6, 2).

În încheiere vrem să remarcăm că mai există oameni care Îl văd pe Dumnezeu în toate religiile şi Îl amintesc pe Isus Hristos în acelaşi timp cu filozofi religioşi oarecare. Aceasta doare într-adevăr. Domnul şi Mântuitorul nostru se deosebeşte de toţi întemeietorii de religii ca cerul de pământ. Credinţa în El este în acelaşi timp credinţa în însuşi Dumnezeu, legată de nădejdea şi mântuirea veşnică. De fapt este o jignire să-L comparăm pe El, Domnul slavei, cu un oarecare prooroc autointitulat. Toţi întemeietorii de religii au fost îngropaţi împreună cu ideile lor. Niciunul din ei nu a înviat. Ei au fost numai oameni ca noi şi nu au putut să-şi ajute nici lor şi nici altora. Urmaşii lor vor fi acolo unde se află şi ei. Există pentru totdeauna numai Unul care a putut să spună: „EU sunt Calea, Adevărul şi Viaţa …“, şi cei care Îl urmează pe El, vor fi acolo unde este El. Numai în Hristos s-a întâlnit Dumnezeu cu noi personal; numai în El putem să-L întâlnim pe Dumnezeu personal. A existat numai Unul prin care Tatăl ceresc s-a descoperit pe pământ, şi anume în Fiul Său născut, Isus Hristos, în care El ne-a făcut fii şi fiicele Sale. „… ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale“ (Ef. 1, 5).

Necesitatea de a da ultima chemare şi prevenire decurge de la sine datorită evenimentelor actuale. Nimeni nu mai poate trece mult timp nepăsător pe lângă împlinirea nenumăratelor proorocii prezise. Întreaga profeţie biblică neîmplinită este acum pe cale să se realizeze. Proorocului Daniel i-a fost poruncit: „… ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.“ (Dan. 12, 4). Numai atunci când va sosi timpul pentru împlinirea profeţiei biblice, se va deschide mintea noastră pentru aceasta.

Fiecărui cititor trebuie să-i fie dat un impuls să se confrunte serios cu această tematică. Este vorba de fapt despre dumneavoastră personal. Dumnezeu are un plan cu omenirea, care este clar şi vizibil.

Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11