Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder
V Novom zákone je nadprirodzený oblak zmienený napríklad pri premene Ježiša na hore:

„A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte!“ (ev. Matúša 17:5)

Marek tiež o tomto prežití svedčí rovnako: „A povstal oblak, zatôňujúci ich, a hlas prišiel z oblaku, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, Jeho počúvajte!“ (ev. Marka 9:7)

O Jeho vystúpení na nebesia čítame v Skutkoch 1:9–11: „A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal Ho oblak a vzal spred ich očí.“

Náš Vykupiteľ vstúpil do nebies na oblaku a na základe 1. Tesalonickým 4:17 budú vykúpení zo všetkých častí zeme vzatí na oblaku v ústrety Pánovi.

Počas Pavlovho obrátenia a povolania zažiarilo náhle z nebies jasné svetlo a Pavol počul slová: „Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, Pane? A Pán povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.“ Skrze videnie bol k nemu poslaný Ananiáš, ktorý povedal: „Saule, bratu, Pán ma poslal, Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si išiel sem, aby si prezrel a bol naplnený Svätým Duchom.“ (Skutky 9:4–5 a 17b) „Bôh našich otcov si ťa vopred vyvolil, aby si poznal jeho vôľu a videl toho Spravodlivého a počul hlas z jeho úst…“ (Skutky 22:14) V 1. Korintským 9:1 svedčí: „Či nie som slobodný? Či nie som apoštol? Či som nevidel Ježiša Krista, nášho Pána?“ S nebeským zjavením bolo spojené Božie poverenie, poslanie s mimoriadnym významom v pláne spásy.

Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11