Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder
Rok 2012 je pre mňa jubilejným rokom. Spomienka na jedinečné prežitie z 2. apríla 1962 vo mne zostáva na veky. To, čo mi Pán prikázal v to pondelkové ráno pred 50 rokmi, som podľa najlepšieho vedomia a svedomia konal. V súvislosti s týmto poverením sa môžem odvolať na nasledujúce biblické miesta:

„Amen, amen vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som poslal, Mňa prijíma; a kto Mňa prijíma, prijíma toho, ktorý Mňa poslal.“ (ev. Jána 13:20)

„Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. Ak moje slovo zachovali, zachovajú aj vaše.“ (ev. Jána 15:20)

„…lebo nato som sa ti ukázal, aby som si ťa zvolil za služobníka a za svedka i toho, čo si videl, i toho, pre čo sa ti ešte ukážem…“ (Skutky 26:16)

Záver roka 2011 a začiatok roka 2012 boli požehnané nad každú mieru. Viac ako 1 000 bratov a sestier sa zhromaždilo tu v misijnom centre a počet tých, ktorí sa pripojili cez internet, dosiahol číslo 999, pričom veľká časť tohto počtu boli celé zbory. Prostredníctvom mesačne zasielaných audiokaziet, diskov CD a DVD sú s nami a s Pánom spojené tisícky ľudí v celom svete. Na základe priameho poverenia som už viac ako polstoročie zvestoval Slovo a rozdeľoval duchovný pokrm. Verný Pán a Spasiteľ sám dokoná Svoje dielo.

On v čase Mojžiša prikázal spásny rok (3. Mojžišova 25). V ev. Lukáša 4 sa náš Pán odvolal na Izaiáša 61:1–2 a vyhlásil rok spásy: „Duch Pánov je nado mnou, pretože ma pomazal, aby som zvestoval chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť milostivý rok Pánov príjemný.“ (ev. Lukáša 4:18–19, nem. preklad)

Nech nám Pán daruje aj rok 2012 ako rok milosti. Budeme i naďalej zvestovať radostnú zvesť a ako jeho poslaní zvestovať všetkým zajatým a všetkým duchovne poviazaným oslobodenie, všetkým duchovne slepým svetlo a všetko, čo patrí k plnému evanjeliu a zahŕňa dušu, ducha i telo. Všetci, ktorí odišli na vlastné cesty, sú pozvaní k návratu. Kráčame v ústrety vrcholnému bodu Božích spásnych dejín. Hneď ako sa naplní čas, stane sa to. A s tým počítame už v krátkom čase.

„…ktorého hlas vtedy pohnul zemou, a teraz zasľúbil a povedal: Ja ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom.“ (Židom 12:26)

„…nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili Jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred Jeho tvárou, skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov! Amen.“ (Židom 13:21)

„Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na Svojom tróne, ako som i Ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne.“ (Zjavenie 3:21)

Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11