Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder
Ešte raz, dúfam, že naposledy, má byť biblicky osvetlená téma Zjavenia 10. Boh pri Svojom prvom príchode poslal Svojmu izraelskému ľudu prorokov ako pripravovateľov cesty tak, ako to zasľúbil v Malachiášovi 3:1 (ev. Matúša 11:7–15, ev. Marka 1:1–4). To je všeobecne známe. V druhej polovici rovnakého verša v Malachiášovi 3:1, ktorý sa vzťahuje na príchod k Jeho ľudu izraelskému, je reč o anjelovi Zmluvy, ktorý potom príde do svojho chrámu: „…a príde do svojho chrámu Pán, anjel Zmluvy, tak hovorí Pán zástupov.“ – Áno, to je Tak hovorí Pán! Tu sa nejedná o návrat Krista ako Ženícha, ani o vytrhnutie Nevesty, ani o svadobnú hostinu. Tento príchod spadá už do dňa Pána. Sväté Písmo nám to hovorí: „Ale kto znesie deň jeho príchodu, a kto obstojí, keď sa ukáže?! Lebo On je ako prepaľujúci oheň a ako lúh práčov. A bude sedieť prepaľujúc a prečisťujúc striebro, a tak prečistí synov Léviho a očistí ich ako zlato a ako striebro, a budú Pánovi, donášajúc obetný dar obilný v spravodlivosti. Vtedy bude príjemný Pánovi obetný dar obilný Júdu a Jeruzalema ako za dní drievneho veku a ako za dávnych rokov.“ (Malachiáš 3:2-4)

V tomto texte je nám presne opísané, čo sa stane, keď Pán príde k ľudu izraelskému ako anjel Zmluvy. V tom čase očistí synov Léviho a všetky obete Júdu v Jeruzaleme mu budú príjemné. To ukazuje na doslovné naplnenie. Po poslednom liste zborom v Zjavení 3 a vážnom napomenutí veriacich: „Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom!“ končí posledné časové obdobie. Brat Branham opakovane povedal: „Cirkev odchádza hore v kapitole 4 a vracia sa v kapitole 19.“ Potom už viac Ján nevidí Syna človeka putovať uprostred siedmych zlatých svietnikov, ale Pána na tróne uprostred dúhy: „A hneď som bol v duchu. A hľa, trón stál na nebi, a na tróne ktosi sediaci. A ten, ktorý to sedel na tróne, bol na pohľad podobný kameňu jaspisu a sardisu, a dúha bola vôkol trónu, na pohľad podobná smaragdu.“ (Zjavenie 4:2–3)

V Zjavení 10 prichádza Pán ako anjel Zmluvy obklopený dúhou: „A videl som iného anjela silného, zostupujúceho z neba, odiateho oblakom, a na jeho hlave bola dúha, a jeho tvár bola ako slnce, a jeho nohy ako ohnivé stĺpy.“ (Zjavenie 10:1) Potom sa stane nasledovné:

1. Vo Svojej ruke drží otvorenú knihu, ktorá bola v kapitole 5 ešte zapečatená.

2. Kladie jednu nohu na zem a druhú na more a prevolá silným hlasom, ako revanie leva.

3. Až potom, keď zareval ako lev z kmeňa Júdu (1. Mojžišova 49:9), zaznie sedem hlasov hromu.

Od momentu, keď ako anjel Zmluvy prisahá, ostáva 3,5 roka do konca súženia a začiatku Tisícročného kráľovstva: „…a videl som, že pozdvihol svoju pravicu i svoju ľavicu k nebu a prisahal na Živého na veky, že na určený čas určených čias a pol času, a keď ukončia rozmetávať silu svätého ľudu, dokoná sa to všetko.“ (Daniel 12:7B) To je Tak hovorí Pán vo Svojom Slove.

Aj tento príchod, keď On reve ako lev, je osvetlený najmenej tromi miestami Písma. Prvé je v Jeremiášovi 25:30–36: Pán bude revať z výsosti a z príbytku svojej svätosti vydá svoj hlas, bude mocne revať na svoje obydlie; výkrik sa bude ozývať ako výkrik tých, ktorí šliapu hrozno, proti všetkým obyvateľom zeme. Hrmot dôjde až na koniec zeme, lebo Pán má pravotu s národmi, bude sa súdiť s každým telom, vydá bezbožníkov meču, hovorí Pán.“ (Pozri tiež Izaiáša 63:1–6 a Zjavenie 14:14–20)

Druhé miesto je v Hozeášovi 11:10: „Pôjdu za Pánom; bude revať ako lev, lebo on bude revať, a strachom sa trasúc prídu synovia od mora…“

Tretie miesto je v Joelovi 3:15–16: „Slnce a mesiac sa zatmejú a hviezdy spracú svoj lesk. A Pán bude revať so Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas, a budú sa chvieť nebesia i zem, ale Pán je útočišťom svojmu ľudu a pevnosťou synom Izraelovým.“

17. marca 1963 brat Branham nahlas prečítal biblické miesto zo Zjavenia 10 a potom v súlade s rovnako známymi miestami Písma povedal: „Ak ste si všimli: je to Kristus. V Starom Zákone je známy ako anjel Zmluvy. Teraz prichádza priamo k Židom, pretože Cirkev je dokončená.“ To súhlasí. Ona nie je len dokončená, ona je aj vytrhnutá.

Tu vidíme Pána ako mocného anjela Zmluvy, ktorý je zahalený v oblaku. Je to ten istý oblak, ktorý sprevádzal ľud izraelský – ten istý Pán, ten istý anjel Zmluvy. Dúha nad Jeho hlavou skladá svedectvo o Zmluve, ktorú uzavrel s Izraelom. Áno, On reve z hory Sion, z Jeruzalema. Tak hovorí Pán vo Svojom Slove. Všetko ostatné sú vlastné výklady (2. Petrova 1:20). Kto neverí pravde Slova, je odsúdený veriť lži. Pán môže hovoriť len k ľuďom, ktorí skutočne rešpektujú Božie Slovo – len človek, ktorý biblicky začlení to, čo brat Branham povedal, verí tak, ako hovorí Písmo. Amen. Len vtedy sme Nevestou Slova. Všetky hromové učenia sú nebiblické, pretože sa v Biblii nenachádzajú a nie je v nej o nich žiadne svedectvo. Beda tým, ktorí k uzavretému svedectvu Svätého Písma niečo pridávajú (Zjavenie 22)!

Na základe Malachiáša 3:1b–5 prichádza Pán v tomto časovom bode do Svojho chrámu. To je moment, v ktorom sa antikrist nad všetko povýši ako „syn zatratenia“ a „Kristov protivník“ a vo svojej trúfalosti sa odoberie do chrámu. Pán ho potom zničí dychom svojich úst (2. Tesalonickým 2).

V Ezechielovi 40–47 je opísaný chrám a prúd, ktorý z chrámu prúdi do Engédy a až do Mŕtveho mora. „Zaviedol ma k vchodu do chrámu a späť a videl som vody plynúť spod chrámu na východ.“ (Ezechiel 47:1) V Zachariášovi 14:20–21 stojí, že potom dokonca nádoby v chráme Pánovom budú sväté. V Izaiášovi 66:6 čítame: „Čujte! Zvuk hrmotu počuť z mesta, hlas z chrámu, hlas Pánov, ktorý dáva odplatu svojim nepriateľom.“

V Zjavení 11 je opísaná služba oboch svedkov. Hneď vo verši 1 stojí: „Vstaň a zmeraj chrám Boží aj oltár aj tých, ktorí sa modlia v ňom.“ V tom čase musí byť chrám, ktorý bol v roku 70 po Kristovi zničený, znova vybudovaný.

Židia pri múre nárekov končia svoju modlitbu vždy prosbou: „Elohim Adonai, daj, že by bol chrám vybudovaný a že by prišiel Mesiáš.“ Priamo vo verši 2 stojí, že v tom čase bude sväté mesto – to je vždy Jeruzalem – šliapané pohanmi 42 mesiacov, t. j. 3,5 roka.

O dvoch svedkoch je napísané v Zjavení 11:3, že budú 1 260 dní, a to je tiež 3,5 roka, prorokovať. Aby nikto neprišiel s myšlienkou, že sa jedná o rovnakých 3,5 roka je časové obdobie na jednom mieste označené 1 260 dňami, keď sa týka služby oboch prorokov, a na druhom mieste 42 mesiacmi, keď sa jedná o zničenie mesta. Počas prvých 3,5 roka konajú svoju službu obaja proroci. Druhých 3,5 roka je čas veľkého súženia, v ktorom prebieha prenasledovanie veriacich, ktorí neboli vytrhnutí, obzvlášť však Židov: „… a bola jej daná moc, aby trvala štyridsaťdva mesiacov.“ (Zjavenie 13:5) Po týchto 3,5 rokoch súženia Izraela bude prehlásené Tisícročné kráľovstvo. To je Tak hovorí Pán vo Svojom Slove: „A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. Ale potom zasadne súd … A kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané ľudu svätých Najvyšších; jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom, a všetky panstvá budú jemu slúžiť a poslúchať ho.“ (Daniel 7:25-27)

V Zjavení 10:7 nachádzame oznámenie, že počas trúbenia siedmeho anjela trúb príde tajomstvo Božie k záveru tak, ako to On svojim služobníkom prorokom spoľahlivo zjavil (Ámos 3:7). Kristus, Mesiáš, Vykupiteľ, je tajomstvo Božie zjavené (1. Timoteova 3:16). Židia to vtedy nepoznali, potom však budú hľadieť na toho, ktorého prebodli (Zachariáš 12:9–14). V Zjavení 11:15 nachádzame naplnenie: „Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána a Jeho Krista, a bude kraľovať na veky vekov.“ Nemôže to byť „tak, alebo onak“ – Božie Slovo je vždy v každej téme „áno a amen“.

„A učiním s nimi zmluvu pokoja; bude to večná zmluva s nimi. A dám ich ta a rozmnožím ich a dám svoju svätyňu do ich stredu, a bude tak až na veky. A môj príbytok bude nad nimi, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. A tak zvedia národy, že ja som Pán, ktorý posväcujem Izraela, keď bude Moja svätyňa v ich strede na veky.“ (Ezechiel 37:26–28) A tak, ako o tom svedčia mnohé biblické miesta, to bude.

Povedzme to ešte raz: prvé štyri pečate sa vzťahujú na moc antikrista v jeho štyroch štádiách vývoja (Zjavenie 6:1–8) paralelne s časovými obdobiami Cirkvi (Zjavenie 2+3). Piata pečať ukazuje židovských mučeníkov – vrátane tých z holokaustu – pod zápalným oltárom a predpovedá, že ich krv bude pomstená a že zvyšní spoluslužobníci a bratia vytrpia smrť rovnakým spôsobom (Zjavenie 6:9–11).

V šiestej pečati vidíme úvod ku dňu Pána: nastane mocné zemetrasenie, slnko stmavne a mesiac sa zmení na krv, hviezdy budú padať z nebies a doslova znie: „…lebo prišiel ten veliký deň jeho hnevu, a kto môže obstáť?“ (Zjavenie 6:12–17) Najneskôr teraz si všetci uvedomia, že odteraz sú opísané veci, ktoré sa stanú až po vytrhnutí počas obdobia šiestej a siedmej pečate. K tomu patria súdy trúb až po sedem nádob hnevu (kap. 16). Potom už zostáva len súd nad veľkým Babylonom, ktorý je odetý v purpure (kap. 17+18).

O to, čo sa v tom čase na zemi bude diať, si nemusí robiť starosti nikto, kto patrí k Cirkvi-Neveste. Všetko sa doslova naplní – kapitola po kapitole a verš po verši. Siedma pečať (Zjavenie 8:1) predsa nie je len ticho na nebi. Už od verša 2 je nám povedané, čo sa potom stane: Ján hneď videl siedmych anjelov stojacich pred Bohom, ktorým bude daných sedem trúb. A hneď potom sa dozvieme, aké súdy pri zaznení každej trúby zem postihnú. Amen. Posledný úsek je podrobne predpovedaný, či už v kapitole 7, 8, 9, 10, 11 alebo neskôr. Všetky tieto veci sa doslova naplnia.

Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11