Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder
V aktuálnom vývoji na Blízkom východe nás zaujíma predovšetkým Izrael a mierový proces. Po správe, ktorú vydal týždenník Spiegel online 23. januára 2012, vieme, že nemecký diplomat Andreas Reinicke bol ministerkou zahraničných vecí EÚ menovaný za mimoriadneho vyslanca pre mierový proces na Blízkom východe. Predtým bol nemeckým veľvyslancom v Sýrii. Reinicke má urýchliť vývoj európskej politiky pre Blízky východ a Izrael a Palestínčanov priviesť späť za rokovací stôl. Zastupuje Európsku úniu v štvorici vyjednávačov pre Blízky východ, do ktorej ešte patria OSN, USA a Rusko.

Iné správy z tlače nás informujú o tom, čo sa plánuje s Jeruzalemom, horou Chrámovou a horou Sion. Odvolávame sa na článok z 31. januára 2012 s nadpisom Izrael a Vatikán dosiahli významný pokrok. Vyjednáva sa o hore Sion, kde sa nachádza hrob Dávidov ako aj budova, v ktorej sa uskutočnila posledná večera a vyliatie Ducha Svätého, ktoré by Vatikán chcel získať pod svoju správu. Teraz mu bola ponúknutá šanca na nájomnú zmluvu. Pápežský nuncius, arcibiskup Antonio Franco, povedal po stretnutí v Jeruzaleme v rádiu Vatikán: „Nastal skutočne značný pokrok, na základe ktorého dúfame, že v primeranom krátkom časovom období bude môcť byť uzavretá dohoda o všetkých praktických aspektoch života a pôsobenia cirkvi v Izraeli...“

30. januára 2012 zaznela na rozhlasovej stanici arcibiskupstva v Kolíne s názvom Domradio správa o jednaniach medzi Vatikánom a Palestíncami. Jedná sa v nich o základnú zmluvu, v ktorej majú byť ustanovené práva katolíckej cirkvi vo východnom Jeruzaleme a na palestínskych územiach.

Palestínčania medzitým oznámili, že sú pripravení Chrámovú horu, tretie najsvätejšie miesto islamu, vydať pod správu spoločného výboru. Uzavretie dohody je v príprave – dohody, ktorá je v Biblii označená ako zmluva: „A uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň…“ (Daniel 9:27)

Táto zmluva spadá približne do rovnakého času ako počiatok 70. týždňa a vytrhnutie Nevesty, ako to povedal brat Branham 6. augusta 1961. Dokončenie spásnej rady Božej s Cirkvou a národmi je zároveň začiatkom pre izraelský národ zmluvy. Z najnovšieho vývoja poznávame stále zreteľnejšie, že čas milosti pre národy končí a nastáva čas pre Izrael. A to nielen hovoríme – je to tak, ako to Boh vo Svojom Slove predpovedal.

Celý kresťanský svet hovorí o znameniach času. Čítame ev. Matúša 24, Marka 13, Lukáša 21 a prorokov a prežívame, ako znovu povstalo štvrté a posledné, totiž to rímske svetové kráľovstvo: „Štvrtým zvieraťom bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev a požerie celú zem a pomláti ju a rozdrtí ju … A kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané ľudu svätých Najvyšších; jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom, a všetky panstvá budú jemu slúžiť a poslúchať ho.“ (Daniel 7:23 a 27)

Smieme jeden druhému prevolať: „Keď vidíte, že sa toto všetko deje, pozdvihnite svoje hlavy, pretože viete, že sa vaše spasenie priblížilo.“

Želám vám všetkým bohaté Božie požehnanie.

V poverení Božom pôsobiaci, br. Frank

Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11