Свободная народная Миссия

Исисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Евр.13:8

Язык:

Другие страны
Kto číta pozorne evanjelium Matúša 16:18, zistí, že tam Pán nepovedal: „Ty si Peter, a na tebe postavím Cirkev svoju“, ale „…že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju Cirkev…“ Nie je prípustné vziať jeden jediný verš a svojvoľne ho vykladať. Aby sme dostali jasnú odpoveď, je potrebné, aby sme čítali celú súvislosť.

Ako skala je v Starom a Novom zákone často označený Pán, ale ani raz človek. Peter práve dostal Božie zjavenie o Kristovi, ale o niekoľko minút neskôr musel poznať svoje zlyhanie a svoju omylnosť. Len o niekoľko veršov ďalej povedal Pán tomuto Petrovi: „Idi za mnou, satane; pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.“ (ev. Matúša 16:23) Nad tým by sa mali zamyslieť všetci, ktorí si trúfajú do Slova Božieho vnášať vlastné úvahy. Všetko, čo nesúhlasí s tým, čo je napísané, pochádza z falošnej inšpirácie. Rovnaké slová, ktoré vtedy Pán zvolal k Petrovi, ktorý v tom okamihu celkom zrejme už nezmýšľal Božsky, ale ľudsky, hovorí dnes každému, kto stojí pod falošnou inšpiráciou.

V duchovnej oblasti nejde o to, či prednášame dobré a jasné myšlienky, ale o to, aby sme prednášali Božie večné myšlienky, ktoré On vo Svojom Slove jasne vyjadril. Existujú len dva zdroje inšpirácie. Buď naberá človek z jedného alebo z druhého. U prvých ľudí v záhrade Eden začal satan tým, že dal Slovu vlastný výklad. Najprv ho počúvla Eva, potom Adam zase počúvol ju. Tak začala všetka bieda na zemi. Všetkým musí byť objasnené, že satan nikdy nevystúpi so zvestovaním, ktoré by bolo oddelené od Boha a Slova. To by bolo príliš nápadné. Vždy používa Slovo Božie, ale podáva ho prevrátené ďalej. Len tým, že dosiahne, aby ľudia verili, že sa pritom jedná o vec Božiu, je schopný ich oklamať. Preto vždy znelo to, čo on povedal, veľmi pobožne.

Z opisu pokúšania nášho Pána vyplýva, že nepriateľ i k Nemu prišiel s biblickými citátmi, ktoré však vytrhol zo súvislosti a falošne použil. Pán mu zakaždým odpovedal tým: „Zase je napísané…“ (ev. Matúša 4:2-10) Ak sa niekto odvoláva na miesta v Biblii, to ešte vôbec nič neznamená, ak nie sú v súlade s celkovým svedectvom Písma Svätého. I keď bude nepriateľ vždy vystupovať s biblickými citátmi, neponechá ani jediný v pôvodnej súvislosti. 

Содержание 1 2 3 4 5 6 7 8 9