Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays
Apoštoli a všetci skutoční Bohom poslaní muži nepoužívali svetskú moc, ale vystupovali v Božej plnej moci, v sile Ducha Svätého. Božia autorita, ktorá patrí Bohu v Jeho suverenite, bola používaná iba v súvislosti so zvestovaním Slova na základe Božieho poverenia. Táto autorita nespočíva v tom, že by jeden vládol nad druhým, ale že sa všetci skláňajú pod mocnú ruku Božiu. Táto plná moc nie je závislá na akomsi úrade, ale je napojená na všeobsiahlu moc toho Zmŕtvychvstalého.

Po Svojom vzkriesení povedal Pán prítomným učeníkom: „Pokoj vám! Ako Mňa poslal Otec, tak i Ja posielam vás.“ Ďalej čítame: „A keď to povedal, dýchnul na nich a povedal im: Prijmite Svätého Ducha! Keby ste [nie „by si“] odpustili hriechy niektorých ľudí, sú im odpustené, a keby ste zadržali hriechy niektorých ľudí, sú im zadržané.“ (ev. Jána 20:21–23) I táto súvislosť je veľmi jasná. Pán toto všeobsiahle poverenie adresoval len tým mužom, ktorých vzal do Svojej služby ku zvestovaniu. Kto dnes môže dosvedčiť, že bol povolaný a poverený hlasom Pána? Komu Pán ako na začiatku skutočne vdýchol Svojho Ducha? Kto je oprávnený, aby jednal v Jeho Mene?

Bol Peter alebo Pavol zvolený nejakým grémiom? Alebo ho ustanovil Boh? Tam neboli žiadni kardináli, ako je tomu od 11. storočia, aby to odhlasovali. Ani dym nestúpal, ani celý svet nejasal. V prakresťanstve muži Boží úplne a celkom pochopili, čo im Pán prikázal. Stáli pod vedením Ducha Svätého. Všetky biblické miesta, ktoré patrili k určitej téme, správne navzájom spojili.

V deň Letníc zostúpil Svätý Duch s mohutným zvukom na všetkých prítomných a ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky akoby z ohňa a sadol na každého z nich. Božím ohňom takto prečistení mohli Slovo zvestovať v splnomocnení Svätého Ducha ako proroci Starého zákona. To, čo zvestoval v prvom kázaní Peter, bude zvestovať každý, kto je Pánom povolaný a naplnený Duchom Svätým, až do posledného kázania: „Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov…“ (Skutky 2:38). Pán povedal o tých, ktorých sám vyslal: „Kto vás počúva, Mňa počúva, a kto vami pohŕda, Mnou pohŕda…“ (ev. Lukáša 10:16)

Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9