Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Oběžný dopis 12/2003 / Ewald Frank

3. Nyní také tak?
Jak to je nyní? Zaslíbení z Mal.4:5, které náš Pán po službě Jana Křtitele potvrdil jako budoucí se naplnilo v našem čase: „Ježíš pak odpověděl: Eliáš zajisté přijde prvé, a napraví všecky věci.“ (Mat.17:11; Mar.9:12). Toto je ta nejdůležitější služba určená církvi v konečném čase, která se musela naplnit nyní před příchodem Ježíše Krista. Tak to je – ať se nám ta pravda líbí nebo ne, ať ji přijímáme nebo odmítáme. Bůh je vázán Svým Slovem a dodrží co slíbí. Platí odpověď Ježíše, našeho Pána a ne argumenty znalců Písma. Jen kdo věří tomu, co Písmo skutečně říká, bude mít podíl na tom, co Bůh dělá. Kdo věří, že obě zaslíbení – totiž to o připravovateli cesty prvního příchodu (Mal.3:1), a o prorokovi Eliášovi, který měl vystoupit až nyní, než přijde ten veliký a hrozný den Páně (Mal.4:5) - byla naplněna už tehdy, ten přímo odporuje tomu, co Pán Ježíš v evangeliích řekl a dosvědčil. Správné je, že Jan vystoupil v duchu a moci Eliáše (Luk.1:15-20), a proto také byl nazván Eliášem.

Jan Křtitel vystoupil na začátku dne spásy (Iz.49:6-9; 2.Kor.6:2 aj.). Od té doby uplynulo 2000 let a ten strašný „den Páně“, kdy se slunce zatmí a měsíc se obrátí v krev, hvězdy budou padat z nebe (Iz.13:4-10; Joel 2; Sof.1:14-18; Mal.4:1-5; Mat.24:29; Sk.2:20; 1.Tes.5:1-3; Zj.6:12-17) a svět bude spálen (2.Petr.3:10), ještě nenastal. „Den Páně“ přijde jako zloděj v noci. Ten začne, jakmile čas milosti – ten „den spásy“ skončí. Ale jen když věříme Bohu a Jeho Slovu, porozumíme, jak je to opravdu míněno. Kdo nevěří, co Písmo pro tento čas předpovědělo, nemůže mu to být zjeveno. Bůh žádnému člověku nedovolí vlastní výklad biblického proroctví (2.Petr.1:16-21). I ten nejlepší výklad je klamem nepřítele a odpoutává pozornost od toho, co Bůh zaslíbil. Bůh bdí nad Svým Slovem a plní Své zaslíbení při těch, kteří tomu věří, jakmile se naplní ten čas.

Content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14