Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

Otros países
Proroctvo konečného času sa napĺňa

Všetci vidíme, že všetko na zemi sa zmenilo: manželstvo, rodina a spoločnosť už viac nie sú tým, čím niekedy boli. Otepľovanie zeme a klimatické zmeny nadobudli rozmery, ktoré vzbudzujú obavy. Prírodné katastrofy sú častejšie a silnejšie. Celosvetové nepokoje spôsobujú, že sa ľudia boja o svoju budúcnosť. Všade sú krízové oblasti, obzvlášť na Blízkom a Strednom východe. Po celom svete sú nepokoje a milióny sú na úteku. Vlády hľadajú riešenia, ale je to očividne nad ich sily.

Náš Pán v Matúšovi 24, Markovi 13, Lukášovi 21 a iných miestach hovoril o tom, čo sa bude diať pred Jeho príchodom, a my vidíme, že sa to napĺňa. Celý vývoj v konečnom čase, ktorým sa tu nemôžeme podrobnejšie zaoberať, bol predpovedaný v biblickom proroctve. Poslednou zvesťou, posledným volaním má byť ľuďom na zemi daná možnosť učiniť pred Bohom správne rozhodnutie.

Večne platné evanjelium je teraz na svedectvo kázané všetkým národom, ako to náš Pán sám predpovedal: „A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.“ (Mt 24:14) Nachádzame sa skutočne blízko pred zasľúbeným návratom Krista (Jn 14:1-3). Znamenia konečného času na to zreteľne poukazujú, a preto musia všetci, ktorí chcú skutočne biblicky veriť, opustiť svoje vlastné cesty a nájsť cestu k Bohu. Pán sám predsa v Lukášovi 21 povedal: „A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (v. 28)

Táto brožúra nesmie byť ukončená bez toho, aby zaznelo posledné biblické volanie všetkým bohabojným, ktorí veria Božiemu Slovu:

Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravodlivosť s neprávosťou? Alebo aké je obecenstvo svetla s temnotou?

A aký súhlas Krista s Beliálom? Alebo aký má podiel verný s neverným?

A aká je zhoda medzi chrámom Božím a modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.

Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a Ja vás prijmem a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.“ (2Kor 6:14-18)

A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán.“ (Zj 18:4)

A teraz, dieťatká, zostávajme v Ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli zahanbení pred Ním, keď príde.“ (1J 2:28)

A hľa, prídem skoro! Blahoslavený, kto nasleduje slová proroctva tejto knihy.“ (Zj 22:7)

Nebo a zem pominú, ale Moje Slová nikdy nepominú.“ (Lk 21:33)

Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami! Amen.“ (2Kor 13:13)

A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom, v Jeho Synovi, Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život.“ (1J 5:20)

Ak by viac nemalo platiť Tvoje Slovo,
na čom by spočívala moja viera?
Nejedná sa mi o tisíce svetov,
ale o to, činiť Tvoju vôľu

(N. L. Graf v. Zinzendorf)

Contenido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18