Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje
V Curychu se bude konat poslední shromáždění roku 2004 v neděli 26. prosince od 14.00 hod. Počítá se s Večeří Páně a Hodem lásky. Také v roce 2005 platí pro shromáždění v Curychu poslední neděle v měsíci.

I v Krefeldu platí nadále stejný termín o prvním víkendu. První shromáždění v následujícím roce 2005 se budou konat 1. a 2. ledna 2005. Vždy a všude jsou všichni srdečně pozváni a prosíme, přiveďte s sebou i jiné.

Všem mým bratřím a sestrám v Evropě a v celém světě přeji Boží bohaté požehnání pro nadcházející rok 2005. Ne bázlivě, ale plní důvěry vyhlížíme do budoucnosti, jsme vděčni za každý den, týden, měsíc, který nám bude Bohem ještě darován. Prosím, abyste na modlitbách vzpomínali na ty, kteří Slovo Pána nesou. Přirozeně neváhám prosit, abyste obzvláště vzpomínali na modlitbách mne, také našeho milého bratra Leonarda Russe, na němž spočívá velká odpovědnost ve sboru v Krefeldu, a také našeho milého bratra Paula Schmidta, který se plně angažuje ve sboru a na misijních cestách. Nechceme zapomenout našeho věrného bratra Alexise Bariliera, našeho bratra Etienne Gentona, bratra Leonarda Lifese, bratra Urse Grafa a všechny bratry, kteří zde nemohou být jmenovitě nazváni, ale přispívají k dílu Pána.

V pověření Božím působící

br. Frank

Sadržaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14