Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Manželství prastarý problém – výklad z biblického hlediska / Ewald Frank

Sprache tschechisch

Andere Sprachen

15. Doslov
Nepatřím k těm, kteří oslavují bratra Branhama – to také nedělám s Petrem a Pavlem, ale respektuji a akceptuji Boží rozhodnutí, Jemuž náleží všechna čest skrze Ježíše Krista našeho Pána. ON mě poctil, že mi dal nejen poznat čas a hodinu Svého milostivého navštívení v naší generaci, ale vděčně přijmout poselství a posla, jak On řekl v Janu 13, 20:„Amen, amen pravím vám: Kdo přijímá toho, koho bych Já poslal, Mne přijímá; a kdo Mne přijímá, přijímá toho, který poslal Mne.“ Že se zde skutečně při jedinečné a mimořádné službě jedná o přímé Boží poslání, mohou potvrdit miliony z této generace. Dnes žádný jiný, ve světě známý evangelista nemůže dosvědčit den ani hodinu svého Božího povolání, a tak mohou mluvit jen o službě, ale ne o poslání, které by bylo spojeno s Božím spásným plánem.

Byl to William Branham, jejž Bůh použil po druhé světové válce k začátku průlomu a probuzení plného evangelia, které bylo známé jako „letniční hnutí“. Právě tak připadá na jeho mimořádně požehnanou službu nepřímo založení Obchodníků plného evangelia s Demosem Shakarianem inspirovaným v Branhamově shromáždění, jako i charismatické hnutí s Davidem DuPlessis, jenž cestoval za W. Branhamem po historickém shromáždění v Jižní Africe do USA a později byl známý jako „Mr. Pentecost“ (pan Letnice). Znal jsem oba, Davida duPlessis od roku 1958, Demose Shakariana od roku 1962 a sloužil jsem dokonce jako jejich tlumočník. Také všichni ostatní evangelisté hnutí uzdravování obdrželi svoji inspiraci víry v jednom z Branhamových shromáždění. Vlny probuzení pokračovaly v různém způsobu až do našeho času.

Williama Branhama a jeho neobyčejnou službu, v každém způsobu srovnatelnou s působením Ježíše Krista a apoštolů, jsem 10 let, od 1955 až 1965 prožíval společně. Od mé účasti na zvláštní »Voice of healing« konferenci, uspořádanou rev. Gordonem Lindsayem v červnu 1958 v Dallasu, v Texasu, mi byly pravidelně zasílány jeho zvěsti kázané v USA. Více než 300 z nich jsem přeložil do německé řeči a mohu sledovat každou fázi jeho služby a učení jako nikdo jiný na zemi a to až do jeho myšlení. Jeho prorocky obdařená služba byla pro učené tohoto času sporná a nepochopitelná tak, jako ta našeho Pána učeným Písma tehdy. Jim bylo to nadpřirozené cizí, protože to osobně neprožili, ale bylo to přesto absolutně biblické a Bohem samotným potvrzené. Rád dám všem upřímným kritikům k dispozici kazetu s originálními záznamy, kde bratr Branham ve vícero shromáždění sloužil nemocným v daru vidoucího, darem rozeznání a darem uzdravení.

S kázáním o »manželství a rozvodu« se W. Branham dostal neporovnatelným způsobem do křížové palby, jako s tématem o pádu do hříchu. K tomu mohu říci jako Petr s ohledem na ty hluboko jdoucí výklady Pavla:„… v nich se nalézají některé těžce srozumitelné věci, které ti nevědomí a neupevnění překrucují zrovna tak ke svému zatracení, jak to dělají i se zbývajícím Písmem.“ (2. Petr. 3, 16). Tak to bylo vždy a také nyní bude, že lidé, jimž to vyložené není zjeveno, to překrucují ke svému vlastnímu zatracení. Je to mé základní přesvědčení, že člověk musí být ve svém srdci upřímný a pravdivý, aby všechno pochopil ve správném způsobu. Mohu jen doufat, že Pán všem otevře porozumění pro Písmo a také pro toto téma, a že každý sám osobně pozná, co se na něho vztahuje a vyrovná svůj život podle toho, co je psáno:„Každý ale zkušuj sám sebe …“ Potom to zjevené splnilo svůj účel.

Od doby, kdy mi Pán všemohoucím hlasem přikázal: „…JÁ tě pošlu do jiných měst zvěstovat Mé Slovo!“, to činím tak, jak Pavel řekl, „skrze slávu i pohanění, skrze zlou i dobrou pověst, jako bludní a jsouce pravdomluvní …“ (2.Kor. 6). Zjevené Slovo je světlem našim nohám a světlem na naší cestě. Církev-Nevěsta žije nyní z každého slova, které Bůh určil jako duchovní pokrm v tomto čase. Patří to k mé službě, zařazovat do Slova a předávat dále, co od Pána obdržel bratr Branham a jemu bylo zjeveno. Uznávaní kazatelé mi vícekrát řekli, že své službě škodím, jestliže zmiňuji Williama Branhama, obzvláště z důvodu jeho výkladu o »semeni hada«. Musím zůstat věrný nebeskému povolání, nehledě na důsledky. Říkám s přesvědčením jako Pavel:„Jestliže se ještě snažím zalíbit se lidem, pak bych nebyl služebníkem Kristovým.“ (Gal. 1, 10b). Neboť jsem se jako Pavel nenaučil to stejné evangelium ani od lidí ani skrze učení, ale obdržel jsem je skrze zjevení Ježíše Krista (Gal. 1, 10-12).

Jestliže Bůh tímto výkladem s konečnou platností duchy rozdělí, pak to nemohu změnit. ON vždy odděloval světlo od tmy, já jsem připraven vzít na sebe potupu Ježíše Krista, mou vlastní a také bratra Branhama.

Bůh daruj milost všem, aby při příchodu našeho milovaného Pána nebylo veliké zklamání, že by někdo zůstal zpět, nýbrž veliká radost těch, kterým bude dopřána účast při prvním vzkříšení a vytržení, kterým jsem směl v Jeho jménu sloužit. To nechť je má odplata; více bych nechtěl.

Bůh mluví skrze Své Slovo ke každému osobně. Také to, co je v tomto výkladu uvedeno, není určeno k tomu, že by jeden druhému předkládal nebo předčítal, co by bylo namířeno na toho druhého, ale, že by každý pro sebe v modlitbě k vlastnímu užitku četl a nechal se oslovit. Pak je všem pomoženo. Bůh nechť k tomu daruje milost, je mojí modlitbou.

Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15