Szabad Népmisszió

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz (Zsid.13:8)

nyelv :

Más országok
Pozoun

Pozoun, který podle 1. Tes. 4:16 zazní při příchodu Pána, je označován jako trouba Boží (dle něm. Mengeho překl. pozoun Boží). Ve Starém zákoně bylo obvyklé, že při zvláštních příležitostech troubili na pozoun. Když Pán sestoupil na horu Sinai, viděl lid ohnivé blesky a slyšel hromobití, jakož i mocný zvuk pozounů (2. Moj. 20:18). Milostivé léto, také známé jako rok jásání, bylo zahájeno v den smíření pozouny (3. Moj. 25:8-12).

Vždy, je-li v Písmu svatém řeč o pozounech, byly v dohledu výjimečné události. Ve spojení s návratem Ježíše Krista mluví Písmo o „pozounu Božím“, protože potom ukončí Pán Svůj velký vykupitelský plán se Svými vyvolenými. Víme, že Pán se vrátí tak, jak na nebe vystoupil. K tomu je v Žalmu 47:6 prorocké slovo: „Vstoupil Bůh s troubením, Hospodin s zvukem trouby.“ Zazní-li Boží pozoun, budou tím zavoláni vyvolení k velké slavnosti v nádheře.

Pavel popisuje, jak a kdy se bude ta velká událost konat: „… v okamžení, k zatroubení poslednímu. Neboť zatroubí…“ (1. Kor. 15:52)

Ježíš Kristus přijde opět s přikazujícím zvoláním, provázeným hlasem archanděla a pozounem Božím, aby vykoupené, ať již zesnuli nebo ještě žijí, vzal vzhůru dříve, než nastanou soudy, tedy před velkým soužením. Touto největší dějinně-spásnou událostí – „vytržením Církve-Nevěsty“ – bude ukončen čas milosti pro národy (pohanské). Poté se Bůh opět obrátí ke Svému národu Izraeli (Řím. 11:25-27). V této souvislosti mluví prorok Izaiáš rovněž o velkém pozounu, na nějž bude potom troubeno (Izaiáš 27:13).

Návrat Pána proběhne jako blesk, tedy náhle, v okamžiku. Kdo v tomto okamžiku bude skutečně hotov, bude proměněn a vzat vzhůru do slávy. Jako Enoch, sedmý po Adamovi, byl vytržen a nebyl už na zemi k nalezení, tak na konci sedmého církevního věku budou ti, kteří náležejí k Nevěstě, vzati vzhůru a nebudou již na zemi k nalezení.

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13