Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
Odplata

„A hned po soužení těch dnů slunce se zatmí, a měsíc nedá světla svého,“  (Matouš 24:29a, Izaiáš 13:10, Joel 2:2-5, Zjevení 6:12-17), „a měsíc nedá světla svého, a hvězdy budou padati s nebe, a moci nebeské budou se pohybovati. Tehdážť se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdyť budou kvíliti všecka pokolení země, a uzřít' Syna člověka přicházejícího na oblacích nebeských s mocí a slávou velikou.“ (Matouš 24:29b-30)

I budouť znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách, a na zemi soužení národů, nevědoucích se kam díti, když zvuk vydá moře a vlnobití, tak že zmrtvějí lidé pro strach a pro očekávání těch věcí, kteréž přijdou na všecken svět. Nebo moci nebeské pohybovati se budou. A tehdyť uzří Syna člověka, an se bére v oblace s mocí a slávou velikou.“ (Luk. 21:25-27)

„Aj, bére se s oblaky, a uzříť Jej všeliké oko, i ti, kteříž Ho bodli; a budou plakati pro Něj všecka pokolení země, jistě, Amen.“ (Zjevení 1:7)

Viděli jsme, že Pán po návratu pro Církev-Nevěstu přijde k těm 144 000 nejprve jako Beránek a potom jako Anděl Smlouvy. Na konci velkého soužení přijde Kristus, aby zničil antikrista, který je označován také jako „bezzákonný“. Z výkladů apoštola Pavla vyplývá, že antikrist bude moci svou moc plně projevit teprve tehdy, „…až by ten, kterýž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen…“ – totiž Duch svatý, který působí v pravé Církvi-Nevěstě. To se stane, až Církev-Nevěsta bude vzata vzhůru: „A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst Svých, a zkazí zjevením jasné přítomnosti Své…“ (2. Tes. 2:8) „Bíti zajisté bude zemi holí úst Svých, a duchem rtů Svých zabije bezbožného.“ (Izaiáš 11:4b)

Podle Zjevení 19:11-16 přijde Pán na bílém koni. Je označován jako „Věrný a Pravdivý“, spravedlivě soudí a bojuje a Jeho jméno zní „Slovo Boží“. „A z úst Jeho vycházel meč ostrý, aby jím bil národy. Nebo On bude je spravovati prutem železným; onť i pres vína hněvu a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti bude.“ (verš 15) Podobný popis najdeme ve Zjevení 14:17-20: „I spustil anděl srp svůj na zem, a sebral vinici země, a vmetal do jezera velikého hněvu Božího.“ (verš 19)

O tomto zúčtování existuje mnoho míst v Bibli:

„Nebo oblékl spravedlnost jako pancíř, a lebka spasení na hlavě Jeho. Oblékl se v roucho pomsty jako v sukni, a oděl se horlivostí jako pláštěm, aby podlé skutků, aby podlé nich odplácel prchlivovstí protivníkům Svým, odměnu nepřátelům Svým …“ (Izaiáš 59:17-18)

Tak praví Pán: „Den zajisté pomsty v srdci Mém, a léto, v němž mají vykoupení býti Moji, přišlo… I pošlapal jsem národy v hněve Svém, a opojil jsem je prchlivostí Svou, a porazil jsem na zem nejsilnější reky jejich.“ (Izaiáš 63:4+6)

„Aj, jméno Hospodinovo přichází z daleka, jehožto hněv hořící a těžká pomsta; rtové jeho naplněni jsou prchlivosti, a jazyk jeho jako oheň sžírající… Když dá slyšeti Hospodin hlas důstojnosti své, a ukáže vztaženou ruku Svou s hněvem prchlivosti a plamenem ohně sžírajícího, an vše rozráží i přívalem i kamenným krupobitím.“ (Izaiáš 30:27+30)

„Ej lide můj, vejdi do pokojů svých, a zavři dvéře své za sebou; schovej se na maličkou chvilku, dokudž nepřejde hněv.“ (Izaiáš 26:20)

„Velmi se rozstoupí země, velice se rozpadne země, náramně pohybovati se bude země. Motaje, motati se bude země jako opilý, a přenesena bude jako chaloupka; nebo těžce na ni dolehne nepravost její, i padne tak, že nepovstane více. I stane se v ten den, navštíví Hospodin vojsko vysoké na výsosti, též i krále zemské na zemi. Kteřížto shromážděni budou, tak jako shromažďováni bývají vězňové do žaláře, a zavříni budou u vězení; po mnohých, pravím dnech (po tisíci letech, při Posledním soudu) navštíveni budou (dle něm. překladu odsouzeni budou). I zahanbí se měsíc, a zastydí slunce, když kralovati bude Hospodin zástupů na hoře Sión, a v Jeruzalémě, a před starci svými slavně.“ (Izaiáš 24:19-23)

„Takto praví Panovník Hospodin: Bída jedna, aj hle, přichází bída. Skončení přichází, přichází skončení, procítil na tě, aj, přicházíťpřicházíť ten čas, přibližuje se ten den hřmotu, a ne hlas rozléhající se po horách.“  (Ezech. 7:5-7)

Soud nad Bohu nepřátelskými mocnostmi bude vykonán v jednom jediném dni, v jediné bitvě: „Aj, přicházímť jako zloděj. Blahoslavený, kdož bdí a ostříhá roucha svého, aby nah nechodil, aby neviděli hanby jeho. I shromáždil je na místo, kteréž slově Židovsky Armageddon.“ (Zjevení 16:15-16) Tento příchod spadá tedy do doby, kdy bude bitva u Armagedonu. Ezechiel popisuje, jaký bude konec nepřátel Božích: „A vykonám při něm soud morem a krve prolitím a přívalem rozvodnilým, a kamením krupobití velikého, ohněm a sirou dštíti budu na něj i na houfy jeho, a na národy mnohé, kteříž jsou s ním.“ (Ezech. 38:22) U Zachariáše 14:12-15 je rovněž vyloženo, jak bude vypadat soud proti národům, které v té době přitáhnou proti Jeruzalému: „Usuší tělo jednoho každého, stojícího na nohách svých, a oči jednoho každého usvadnou v děrách svých, a jazyk jednoho každého usvadne v ústech jejich. I stane se v ten den, že bude znepokojení Hospodinovo veliké mezi nimi, tak že uchopí jeden druhého ruku, a vztažena bude ruka jednoho na ruku druhého.“

Vítězství nad antikristem a hned nato navazující soudy nad nepřáteli Božími, „… při zjevení Pána Ježíše s nebe s anděly moci Jeho, v plameni ohně, kterýž pomstu uvede na ty, ješto neznají Boha“ (2. Tes. 1:7-8), spadají do „dne Páně“, o němž prorokovali proroci i apoštolově.

„Nebo aj, den ten přichází hořící jako pec, v němž budou všickni pyšní, a všickni pášící bezbožnost jako strniště. I zažhne je ten den, kterýž přijíti má…“ (Mal. 4:1)

„Přijdeť pak ten den Páně, jako zloděj v noci, v kterémž nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou.“ (2. Petra 3:10)

Content 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13