Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:
; decidă singuri şi nu mai vor să fie asupriţi şi tutelaţi. Transparenţă şi transformări, păreri libere şi votări, acestea sînt cerute peste tot.

Este de dorit ca această stare să se transmită şi în domeniul spiritual, pentru ca să aibă loc atît în persoane individuale, cît şi în denominaţii o trezire şi o orientare înspre valorile şi adevărurile biblice. Probabil, această carte nedorită, va aduce acest proces în mişcare.

Conştient de responsabilitatea mea, am adus, cum am putut mai bine, adevărul curat al Cuvîntului lui Dumnezeu mai aproape de oameni. Poate, cu această publicaţie, se împlineşte ultima chemare a lui Dumnezeu de la sfîrşitul harului. Cine are urechi ,să audă ce spune Duhul bisericilor. Restul îl lăsăm în voia lui Dumnezeu, care îl va împlini prin Duhul Lui în cei ce cred. Fie ca El să lase binecuvîntarea Lui peste toţi cititorii. Amin.

Căutaţi pe Domnul cîtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, cîtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gîndurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertînd. ,Căci gîndurile Mele nu sînt gîndurile voastre, şi căile voastre nu sînt căile Mele, zice Domnul. Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt, atît sînt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gîndurile Mele faţă de gîndurile voastre. Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pămîntul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămînţa semănătorului şi pîine celui ce mănîncă, tot aşa şi Cuvîntul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele ” (Isa. 55, 6-11).

Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32