Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări
V 1.Tes.4:13-18 musíme rovněž tak u tématu, textu a skutečností zůstat. Nejprve se tu jedná jen o zesnulé v Kristu: „Nechci pak, abyste nevěděli, bratří, o těch, kteří zesnuli, abyste se nermoutili, jako i jiní, kteří naděje nemají. Nebo jako věříme, že Ježíš umřel a z mrtvých vstal, tak Bůh i ty, kteří by zesnuli v Ježíšovi, přivede s ním.“

A aby to všichni brali vážně, píše apoštol: „Toto zajisté vám pravíme slovem Páně, že my, kteří živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteří zesnuli. Nebo Pán náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sestoupí s nebe, a mrtví, kteří jsou v Kristu, vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky s Pánem budeme.“ Při Svém návratu přece nepřijde náš Pán na zem, ale potkáme se s Ním v povětří a budeme vzati ke svatební hostině (Zj.19:7).

Je pozoruhodné, že Bible informuje jen o jednom archandělu, a to je Michael, který je označen také jako kníže andělů a anděl strážný (Dan.10:13-14+21).

V Dan.12:1 stojí ohledně Izraele: „Toho času postaví se Michal, kníže veliké, který zastává synů lidu tvého …“

V dopisu Juda.9 stojí: „Ježto Michal archanděl, když s ďáblem odpor maje, hádal se o tělo Mojžíšovo, neodvážil se proti němu vynést soudu zlořečení, ale řekl: Ztrestej tě Pán.“

Ve Zj.12 je archanděl Michael zmíněn ve spojení s velikou událostí vzetí. Nejprve je řeč o tom, že přemožitelé budou jako ten »pacholík« vytrženi k Bohu a Jeho trůnu: Ženich projde s vítěznou Nevěstou kolem všech poražených mocností, které vládnou v nebeském světě (Ef.6:12), do slávy. Při vzetí do nebe nastane boj: Michael a jeho andělé bojují s drakem. Potom Michael shodí žalobníka bratří i s jeho doprovodem dolů. Zástup přemožitelů jde vzhůru a satan bude svržen dolů. „I svržen jest drak ten veliký, had starý, jenž slove ďábel a satanáš, který svádí všechen okrsek světa; svržen jest, pravím, na zem, i andělé jeho s ním svrženi jsou“ (v.9). Potom končí obžalovávání „bratří“, kteří jsou skrze krev, Slovo a Ducha dokonáni. „Nebo svržen jest žalobník bratří našich, který žaloval na ně před obličejem Boha našeho dnem i nocí. Ale oni zvítězili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo svědectví svého, a nemilovali duší svých až do smrti“. (v.10-11).

Učení, že Beránek roku 1963, když bratr Branham kázal o zjevení pečetí, opustil trůn milosti a „sestupuje v té zvěsti dolů“, není pravdivé, je to tragické nedorozumění. Beránek vůbec nebyl na trůnu, Beránek stál mezi trůnem a těmi čtyřiadvaceti staršími: „I viděl jsem, a aj, mezi trůnem a čtyřmi zvířaty a mezi starci Beránek stojí jako zabitý …“ (Zj.5:6). Na trůnu seděl ten na věky Žijící a Beránek tam šel a vzal tu Knihu z Jeho pravé ruky (v.7). Tak to viděl Jan před dvěma tisíci lety na ostrově Patmos. Krev Nové Smlouvy zůstává až k dokonání na trůnu milosti, truhle smlouvy ve svatyni svatých (2.Moj.25:17-22; 3.Moj.16). Tam Spasitel jako Velekněz a prostředník Nové Smlouvy přinesl Svoji krev (Žid.9:5-15); tam zůstává, dokud nebude celá spásná rada Boží se všemi věřícími naplněná. Také po vytržení během času soužení jsou ještě věřící, kteří své odění omývají v krvi Beránka (Zj.7:9-17).


Conţinut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17